Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasbreeStaatscourant 2009, 109Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-8569-001.png Voornemen vaststelling bestemmingsplan ‘Korte Heide 15 − Logiesgebouw’ te Maasbree art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Op Korte Heide 15 in Maasbree is een akkerbouwbedrijf aanwezig dat voor zijn bedrijfsvoering in piekperioden afhankelijk is van tijdelijke werknemers. Deze werknemers slapen nu op een camping in de buurt. Om hun situatie te verbeteren en om kostenefficiënter te werk te gaan, heeft de betrokken agrariër het initiatief opgevat om één van de voormalige stallen om te bouwen tot een logiesgebouw. Dit gebouw zal voorzien in de tijdelijke woonbehoefte van de werknemers van het eigen bedrijf.

Het initiatief past binnen de gemeentelijke en provinciale beleidsregels aangaande de huisvesting van tijdelijke werknemers op agrarische bedrijven.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bestemmingsplan ‘Korte Heide 15 – Logiesgebouw’ vast te stellen ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke werknemers op genoemde locatie.

Het ontwerpbesluit, het ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende bescheiden liggen in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken/team Omgeving, met ingang van donderdag 18 juni 2009 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens kantooruren van 9.00 tot 12.00 uur en ’s middags na (telefonische) afspraak.

Gedurende deze genoemde termijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het College van Burgemeester en wethouders van Maasbree, Postbus 8000, 5993 ZG Maasbree. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn een afspraak maken. Neem hiervoor contact op met telefoonnummer 077-465 61 38.

Maasbree, 17 juni 2009