Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2009, 104Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-8216-001.png Ontwerpbestemmingsplan Vroonermeer Noord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk en Alkmaar maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 11 juni 2009 het ontwerpbestemmingsplan Vroonermeer Noord gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in woningbouw en maatschappelijke voorzieningen met bijbehorende wegen, water en groenvoorzieningen op het grondgebied van Alkmaar. Dit plandeel omvat ongeveer 660 woningen, een brede school en een dagactiviteitencentrum. Aan de oostzijde van het plangebied, op het grondgebied van de gemeente Langedijk, is een ecologische groenzone met veel water en een maatschappelijke functie voorzien. Bij de toelichting en de regels van het plan horen twee plankaarten, één met het plandeel op grondgebied van de gemeente Alkmaar en één met het plandeel op het grondgebied van de gemeente Langedijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt samen met de ‘beantwoordingsnota inspraak en artikel 10 BRO’ en overige bijbehorende stukken ter inzage op de volgende locaties:

  • 1. In de voorlichtingsruimte van Gemeente Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude (openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur);

  • 2. De Binding, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude;

  • 3. De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras;

  • 4. Het Bebouden Huis, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel;

  • 5. Stadskantoor Alkmaar bij de balie ‘Bouwen en Wonen’, Mallegatsplein 10 te Alkmaar (openingstijden maandag van 13.00 uur tot 16.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur);

  • 6. Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via onze internetpagina www. Gemeentelangedijk.nl, onder het kopje ‘leven in Langedijk’ wonen en verkeer en www.alkmaar.nl, onder het kopje ‘ondernemen’.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij:

  • 1. de gemeenteraad van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude;

  • 2. de gemeenteraad van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u vóór het einde van de ter inzage termijn een afspraak maken met mevrouw M. Smit van de gemeente langedijk bereikbaar onder nummer 0226-334631 of mevrouw J. Feron van de gemeente Alkmaar bereikbaar onder nummer 072-5488583. Ook met vragen over het plan of de procedure kunt u hier terecht.

Zuid-Scharwoude, 10 juni 2009

Burgemeester en wethouders van Langedijk.

Alkmaar, 10 juni 2009

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.