stcrt-2009-8066-001.png Ontwerp Provinciale structuurvisie Noordse Buurt Gemeente Nieuwkoop

  • 1. Op 27 mei 2009 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de startnotitie voor de Provinciale Structuurvisie Noordse Buurt Gemeente Nieuwkoop vastgesteld en ermee ingestemd dat het ontwerp van deze structuurvisie ter inzage wordt gelegd. Door middel van deze structuurvisie wordt voorgesteld de volgende ontwikkelingen mogelijk te maken:

  • 2. Het transformeren van de glastuinbouwlocatie Noordse Buurt tot natuur.

  • 3. Het aanpassen van de bebouwingscontouren van de kernen Nieuwveen, Noorden en Nieuwkoop om de bouw van 450 woningen mogelijk te maken.

  • 4. Het uitbreiden van het glastuinbouwconcentratiegebied Nieuw Amstel met 50 hectare bruto.

Terinzagelegging

U kunt het ontwerp van de structuurvisie van 8 juni 2009 tot en met 20 juli 2009 inzien op werkdagen tijdens kantooruren ter secretarie van de gemeente Nieuwkoop en in de bibliotheek van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, telefoonnummer (070) 4417790. Het ontwerp kan ook worden ingezien op de provinciale internetsite: www.zuid-holland.nl.

Indienen van zienswijzen

Eenieder kan gedurende de bovengenoemde termijn schriftelijk zijn/haar zienswijzen tegen het ontwerp van de structuurvisie indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (kamer A 071). Diegenen die dat wensen en die zich hiervoor uiterlijk 8 juli 2009 telefonisch opgeven (070-4417294) kunnen op 15 juli 2009 in het Provinciehuis mondeling zienswijzen indienen. Het is niet mogelijk zienswijzen via E-mail/digitaal in te dienen.

Gedachtewisseling

Het is mogelijk dat Provinciale Staten belangstellenden en diegenen die tijdig hun zienswijzen hebben ingediend in de gelegenheid zullen stellen om hun standpunt mondeling toe te lichten tijdens een gedachtewisseling. Hierover zal tezijnertijd nadere informatie gepubliceerd worden.

Vaststelling en beroep

Na het beantwoorden van de ingediende zienswijzen en het verwerken van de uitkomsten daarvan in het ontwerp, zal de structuurvisie door Provinciale Staten worden vastgesteld. Tegen de inhoud van de structuurvisie kan geen beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inlichtingen

Voor nadere informatie over de structuurvisie kunt u zich wenden tot de heer S. Keegstra, telefoonnummer 070-4416383. U treft de structuurvisie ook aan op de provinciale internetsite: www.zuid-holland.nl.

Naar boven