Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 mei 2009, nr. MEVA/ABA-2926688, houdende wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met de toevoeging van enkele opleidingen en wijziging van de aanvraagtermijn

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdelen c en d, wordt ‘die met een in bijlage’ telkens vervangen door: die voor het desbetreffende studiejaar met een in bijlage.

B

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Een persoon die is ingeschreven voor de zorgopleiding Applied Science met code 30008, telt mee voor 0,6 in plaats van 1.

C

In artikel 9, eerste lid, wordt ‘vier maanden’ vervangen door: negen maanden.

D

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van artikel 3, derde lid, wordt de aanvraag van een subsidie ten behoeve van het studiejaar dat aanvangt in 2009 uiterlijk 1 juli 2009 ingediend.

E

Bijlage 1 komt te luiden:

BIJLAGE 1. CODES CENTRAAL REGISTER BEROEPSOPLEIDINGEN

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2008/2009

10775

Tandartsassistent

vanaf 2008/2009

91410

Tandartsassistent

vanaf 2008/2009

10776

Doktersassistent

vanaf 2008/2009

91310

Doktersassistent

vanaf 2008/2009

92600

MBO-Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

92601

MBO-Verpleegkundige (Geestelijke vanaf Gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

92602

MBO-Verpleegkundige (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92603

MBO-Verpleegkundige (VVT)

vanaf 2008/2009

92604

MBO-Verpleegkundige (Ziekenhuiszorg)

vanaf 2008/2009

93510

MBO-Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

10426

Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

10427

Verzorgende

vanaf 2008/2009

92610

Verzorgende

vanaf 2008/2009

92611

Verzorgende (Geestelijke Gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

92612

Verzorgende (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92613

Verzorgende (Kraamzorg)

vanaf 2008/2009

92614

Verzorgende (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg)

vanaf 2008/2009

93260

Verzorgende

vanaf 2008/2009

91730

Laborant (Allround laborant)

vanaf 2008/2009

10702

Vakfunctionaris Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10703

Vakfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10704

Middenkaderfunctionaris Biologische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10705

Middenkaderfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10706

Middenkaderfunctionaris Chemische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

91700

Biomedisch analist

vanaf 2008/2009

91701

Biomedisch analist (Biologie)

vanaf 2008/2009

91702

Biomedisch analist (Klinische chemie)

vanaf 2008/2009

91703

Biomedisch analist (Microbiologie)

vanaf 2008/2009

91704

Biomedisch analist (Pathologie)

vanaf 2008/2009

93710

Analist

vanaf 2008/2009

93711

Analist (Analist klinische chemie)

vanaf 2008/2009

93712

Analist (Analist pathologie)

vanaf 2008/2009

93713

Analist (Biotechnologisch analist)

vanaf 2008/2009

93715

Analist (Microbiologisch analist)

vanaf 2008/2009

92650

Maatschappelijke Zorg (Medewerker Maatschappelijke zorg) 3

vanaf 2008/2009

92660

Maatschappelijke Zorg 4

vanaf 2008/2009

92661

Maatschappelijke Zorg (Medewerker Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92662

Maatschappelijke Zorg (Medewerker Volwassenenwerk)

vanaf 2008/2009

91430

Medewerker Gehandicaptenzorg

vanaf 2008/2009

10505

Voetverzorger

vanaf 2008/2009

94430

Voetverzorger

vanaf 2008/2009

94440

Voetverzorger

vanaf 2008/2009

94830

Verzorgende IG

vanaf 2008/2009

94831

Verzorgende-IG (Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg)

vanaf 2008/2009

94832

Verzorgende-IG (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

94833

Verzorgende-IG (Geestelijke gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

94834

Verzorgende-IG (Kraamzorg)

vanaf 2009/2010

10428

Helpende

vanaf 2009/2010

91340

Helpende breed

vanaf 2009/2010

91350

Helpende

vanaf 2009/2010

91351

Helpende (Zorg)

vanaf 2009/2010

92640

Helpende Zorg & Welzijn

vanaf 2009/2010

94430

Pedicure

vanaf 2009/2010

94440

Medisch Pedicure

F

Bijlage 2 komt te luiden:

BIJLAGE 2. CODES CENTRAAL REGISTER OPLEIDINGEN HOGER ONDERWIJS

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2008/2009

34397

Biologie en medisch laboratorium onderzoek

vanaf 2008/2009

34560

Opleiding tot verpleegkundige

vanaf 2008/2009

34576

Mondhygiëne (Mondzorgkunde)

vanaf 2008/2009

34565

Opleiding tot verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg

vanaf 2008/2009

34091

Huidtherapie

vanaf 2008/2009

34570

Opleiding tot fysiotherapeut

vanaf 2008/2009

34581

Opleiding Podotherapie

vanaf 2008/2009

34331

Biotechnologie

vanaf 2008/2009

34561

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Techniek

vanaf 2008/2009

30008

Applied Science

vanaf 2009/2010

39217

Biometrie

vanaf 2009/2010

34549

B Optometrie

vanaf 2009/2010

34577

B Orthoptie

ARTIKEL II

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Artikel I, onderdelen A, B, E en F, werkt terug tot 1 augustus 2008 met dien verstande dat de subsidie ten behoeve van het studiejaar dat aanvangt in 2008 niet lager is dan het bedrag berekend op grond van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

TOELICHTING

Aan de ‘Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg’ wordt een aantal opleidingen toegevoegd, waarvan enkele met terugwerkende kracht. Verder wordt de procedure voor het verstrekken van de subsidie vereenvoudigd.

Nieuwe opleidingen

Naar aanleiding van signalen van onderwijs- en zorginstellingen en op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie van het Nationaal Hepatitis Centrum (NHC) worden met ingang van het studiejaar 2009–2010 de volgende opleidingen aan de subsidieregeling toegevoegd. Voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) betreft het de zorgopleidingen op niveau 2 en de opleiding (medisch) Pedicure. Voor het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) betreft het de opleidingen Biometrie, Optometrie en Orthoptie. Verder wordt met ingang van het studiejaar 2008–2009 nog een tweetal opleidingen aan de subsidieregeling toegevoegd. Voor het MBO betreft het de opleiding Verzorgende IG en voor het HBO betreft het de opleiding Applied Science.

In verband met deze nieuwe opleidingen zijn de bijlagen bij de subsidieregelingen opnieuw vastgesteld (artikel I, onderdelen E en F). In de bijlagen wordt aangegeven met ingang van welk studiejaar de opleidingen relevant zijn voor de subsidieregeling. Dit onderscheid naar studiejaren wordt mogelijk gemaakt door een kleine aanpassing van artikel 1, onderdelen c en d, van de subsidieregeling (artikel I, onderdeel A).

Bij de opleiding Applied Science doet zich de bijzondere omstandigheid voor dat 60% van de studenten in aanmerking komt voor vaccinatie. Dit zijn de studenten die de richtingen biologie of medisch laboratoriumonderzoek volgen. Voor het berekenen van de hoogte van de subsidie telt een student Applied Science derhalve voor 60% mee (artikel I, onderdeel B). Er wordt overigens geen subsidie verstrekt voor de vaccinatie van een student die deelneemt aan een zorgopleiding en die, ongeacht de richting, eerder ingeschreven stond voor de opleiding Applied Science. In de praktijk gaat het naar verwachting echter om een relatief zeer gering aantal studenten, dat nauwelijks van invloed is op de activiteiten waarvoor de subsidie is bestemd.

Dat er met terugwerkende kracht opleidingen aan de subsidieregeling zijn toegevoegd, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de instellingen waaraan reeds subsidie is verleend (artikel II, tweede lid). Dit zou in theorie voor kunnen komen bij onderwijsinstellingen met studenten die in het studiejaar 2008-2009 deelnemen aan zorgopleidingen die al in de subsidieregeling waren opgenomen, maar die in het studiejaar 2007–2008 deelnamen aan een opleiding die met terugwerkende kracht aan de regeling is toegevoegd. Deze studenten tellen dan alsnog niet meer mee voor de subsidie. Daar staat tegenover dat onderwijsinstellingen een hoger subsidiebedrag kunnen ontvangen omdat de studenten van de met terugwerkende kracht toegevoegde opleidingen alsnog in aanmerking worden genomen voor de subsidie. Per saldo mogen deze effecten voor een individuele instelling niet leiden tot een lagere subsidie.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de reeds verstrekte voorschotten niet worden aangepast. Het alsnog toevoegen van enkele opleidingen zal in financiële zin eerst effect sorteren bij de beslissing tot vaststelling van de subsidie.

Vereenvoudigde procedure

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie blijkt in de praktijk niet eerder dan 9 maanden na afloop van het studiejaar te kunnen worden gedaan. Deze aanvraagtermijn is derhalve verlengd (artikel I, onderdeel D). De cijfers over het aantal deelnemers van het betreffende schooljaar zijn in december na afloop van het betreffende schooljaar definitief. Deze gegevens dienen als basis voor de formulieren ten behoeve van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. De formulieren kunnen in januari aan de onderwijsinstellingen worden verstuurd. Rekening houdend met een redelijke termijn voor het invullen en terugsturen van deze formulieren bedraagt de termijn voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling dan 9 maanden na afloop van het studiejaar. Bijkomend voordeel van deze wijziging is dat het moment van het versturen van de formulieren voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het afgelopen studiejaar samenvalt met het moment van het versturen van de formulieren voor de subsidieaanvraag voor het komende studiejaar.

De besluitvorming over de onderhavige wijzigingen van de subsidieregeling heeft enige tijd in beslag genomen. Als gevolg daarvan worden de formulieren voor de aanvraag van de subsidie voor het studiejaar 2009–2010 later verstuurd dan gepland. Om deze reden wordt voor komend studiejaar de aanvraagtermijn verlengd naar 1 juli 2009 (artikel I, onderdeel D).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.


XNoot
1

Stcrt. 2008, 135.

Naar boven