Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2009, 87Overig

Vestiging Voorkeursrecht Maasdriel

Het college van de gemeente Maasdriel maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 12 mei 2009 op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg, heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen in de gebieden die plaatselijk bekend zijn als ‘Bedrijventerrein Handelsweg-Bulkseweg I en II’. De besluiten treden in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten 14 mei 2009.

Ter inzage

De besluiten van het college liggen samen met het voorstel aan de raad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, de grootte van de gedeeltelijke percelen, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 14 mei 2009 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Kerkdriel.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Maasdriel te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Rechtsbescherming

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzingen van de gronden te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van de door de raad te nemen besluiten tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 11 juni 2009 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de raad van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, bij het college van Maasdriel tegen voormelde besluiten van het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.

Kerkdriel, 13 mei 2009

Het college van de gemeente Maasdriel.