Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2009, 87Overig

stcrt-2009-6747-001.png Bekendmaking besluit milieueffectrapportage

Burgemeester en Wethouders van Boxmeer maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.8b, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 17 maart 2009 heeft P.A.J.M. Hermans medegedeeld dat hij voornemens is een nieuwe stal op te richten voor guste- en dragende zeugen en een reeds bestaande zeugenstal uit breiden aan De Hees 1 te Vortum-Mullem. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en Wethouders van Boxmeer hebben besloten dat door P.A.J.M. Hermans géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De beschikking en overige stukken liggen gedurende zes weken (van 14 mei 2009 tot en met 24 juni 2009) voor iedereen op de volgende plaatsen ter inzage:

  • in het gemeentehuis aan de Bakelgeertstraat 43–45 te Boxmeer, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.15 uur, op maandagavond van 17.30 uur tot 19.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 15.30 uur en op afspraak van maandag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur;

  • In de Openbare Bibliotheek Boxmeer, Sociaal-cultureel Centrum ‘de Weijer’, Raetsingel 1 te Boxmeer, tijdens openstellingsuren (op maandag en vrijdag van 14.30–20.00 uur op dinsdag en woensdag van 14.30–17.30 uur en op zaterdag van 11.00–15.00 uur).

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde worden gesteld.

Boxmeer, 13 mei 2009

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

namens dezen:

het hoofd van de Afdeling Vergunningen,

J.H.C. Craenen.