stcrt-2009-5137-001.png Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat-Voorbaan

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 14 april 2009 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstaat-Voorbaan voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan Raadhuisstraat-Voorbaan betreft het gebied dat wordt ingesloten door Raadhuisstraat-Havenstraat-Voorbaan-Kerkstraat en de bebouwing aan de noord- en zuidkant van het Oude Raadhuisplein. Dit bestemmingsplan vervangt het betreffende gedeelte van het geldende bestemmingsplan 2e herziening Centrumgebied Dorp.

De voornaamste aanleiding voor dit nieuwe bestemmingsplan ligt in het gegeven dat het geldende bestemmingsplan 2e partiële herziening Centrumgebied zodanige mogelijkheden biedt dat die strijden met het gewenste kleinschalige karakter van het Oude Dorp. Dat betreft in de eerste plaats het ontbreken van een begrenzing van nokhoogte en aantal bouwlagen, waardoor hoger gebouwd kan worden dan wenselijk is. In de tweede plaats zijn twee karakteristieke en kleinschalige panden, te weten Raadhuisstraat 2 en Voorbaan 25 niet als zodanig in volume vastgelegd en beschermd. Deze twee panden zijn weliswaar geen monument, maar zijn door situatie, omvang, kapvorm en kaprichting wel zo karakteristiek dat ze in de bestaande situering en vormgeving behouden moeten blijven.

In het nieuwe bestemmingsplan Raadhuisstraat-Voorbaan worden die ongewenste ontwikkelingen voorkomen en wordt nadrukkelijk ingespeeld op het gewenste kleinschalige karakter van het Oude Dorp en het afwisselende beeld.

Daarnaast wordt de mogelijkheid voor de vestiging van horeca juist vergroot, zowel in het gebied Raadhuisstraat-Voorbaan als in de bebouwing aan weerskanten van het Oude Raadhuisplein.

Dit bestemmingsplan is niet direct op ontwikkeling gericht, de gemeente Huizen heeft hier geen eigendommen en laat mogelijke ontwikkelingen geheel over aan het particuliere initiatief. Dit bestemmingsplan is vooral ruimtelijk kaderstellend, daarom is een uitgebreid onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid in de zin van een grondexploitatieparagraaf achterwege gelaten. Er is voor dit bestemmingsplan dan ook besloten af te zien van het opstellen van een exploitatieplan.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 14 april 2009 ter inzage bij de balie van de afdeling Omgeving, kamer 2.27 van het gemeentehuis aan Graaf Wichman 10 (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur).

In de periode van 14 april tot en met 25 mei kan een ieder tegen het bestemmingsplan en het besluit geen exploitatieplan op te stellen, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad, postbus 5, 1270 AA Huizen.

Indien u mondeling zienswijzen wilt kenbaar maken dan kunt u contact opnemen met het team beleid van de afdeling omgeving (tel 035-5281545).

Dit bestemmingsplan is ook op de gemeentelijke website www.huizen.nl te raadplegen.

Huizen, 14 april 2009

Naar boven