Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociaal Economische RaadStaatscourant 2009, 65Overig

Bekendmaking jaarrekening 2008 en wijziging begroting 2008

De algemeen secretaris maakt – gelet op artikel 46, tweede en derde lid, en 52, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en artikel 4, tweede en derde lid, van het Reglement van Orde – bekend dat de ontwerpjaarrekening van baten en lasten 2008 alsmede de ontwerpverordening tot tweede wijziging van de begroting van baten en lasten over het jaar 2008 ten kantore van de Sociaal-Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar tegen betaling der kosten verkrijgbaar is gesteld.