Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2009, 62Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Financiën van 2009 tot vaststelling van de tarieven, bedoeld in artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

19 maart 2009

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Het tarief, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren wordt voor het jaar 2009 vastgesteld op € 3.200 voor iedere categorie aanvragers als bedoeld in dat lid.

  • 2. Het tarief, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren wordt voor het jaar 2008 vastgesteld op € 1.550.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.J. Bos.

TOELICHTING

Algemeen

In deze regeling zijn de tarieven voor de eenmalige toezichthandelingen als bedoeld in artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren voor het jaar 2009 vastgesteld. Vaststelling is geschied op basis van een voorstel van De Nederlandsche Bank. De vastgestelde tarieven gelden voor heel 2009.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Aangezien in de praktijk slechts toetreders voorkomen die niet deel uitmaken van een groep, dan wel deel uitmaken van een groep van kleine omvang, is voor 2009 volstaan met de vaststelling van een uniform tarief voor een vergunningaanvraag.

De Minister van Financiën,

W.J. Bos.