Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2009, 62Besluiten van algemene strekking

Regeling van de minister voor Jeugd en Gezin van 30 maart 2009 , nr. DIVV/J&G/2914335, tot wijziging van de Regeling inkomen kinderbijslag 1997 in verband met wijziging van het vrijgestelde inkomen uit vakantiewerk

De minister voor Jeugd en Gezin,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3 van de Regeling inkomen kinderbijslag 1997 wordt ‘Netto-inkomen tot een totaal bedrag van € 1150,–’ vervangen door: Netto-inkomen tot een totaalbedrag van € 1200,–.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet.

TOELICHTING

Bij de vaststelling van het recht en de hoogte van het bedrag van de kinderbijslag voor een kind wordt bezien in welke mate een kind door een verzekerde wordt onderhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met inkomsten uit arbeid van dat kind.

Een en ander is geregeld in de op grond van artikel 9, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) getroffen Regeling inkomen kinderbijslag 1997.

In artikel 3 van deze regeling is bepaald, dat inkomen uit arbeid, verricht tijdens de zomervakantie, tot een bepaald bedrag niet als inkomen van dat kind in de zin van de AKW moet worden aangemerkt.

Het vrijgestelde bedrag komt overeen met het nettominimumloon voor een alleenstaande van 23 jaar en ouder over de maand januari van het jaar waarin de betreffende inkomsten uit arbeid worden genoten.

Om het bedrag gemakkelijker hanteerbaar te maken vindt een rekenkundige afronding plaats op een veelvoud van € 50,–.

In 2008 bedroeg de vrijstelling € 1150, –.

Het netto-minimumloon voor een alleenstaande van 23 jaar en ouder bedroeg op 1 januari 2009 € 1221.29 Afgerond wordt de vrijstelling voor 2009 derhalve gesteld op € 1200,–.

De minister voorJeugd en Gezin,

A. Rouvoet.