Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2009, 5Besluiten van algemene strekking

Regeling tot wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2006/126/EG

9 december 2008

Nr. CEND/HDJZ-2008/1676 sector AWW

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (Pb EU L 403) en de artikelen 16, 17, 18, eerste tot en met vierde lid, en 19 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, tweede lid, tweede volzin, komt te luiden:

De subcoderingen worden uitsluitend vermeld voor zover de vermelding op grond van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (Pb EU L 403) verplicht is.

B

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. 10.04 komt te luiden:

10.04 Aangepaste hendel

2. 20.02 komt te luiden:

20.02 Groter rempedaal

3. 20.04 komt te luiden:

20.04 Rempedaal met slof

4. 20.05 komt te luiden:

20.05 Kantelbaar rempedaal

5. 25.02 komt te luiden:

25.02 Gaspedaal met slof

6. 25.03 komt te luiden:

25.03 Kantelbaar gaspedaal

7. 25.04 komt te luiden:

25.04 Handmatig gas geven

8. 25.05 komt te luiden:

25.05 Gas geven met de knie

9. 30.02 komt te luiden:

30.02 Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte

10. 30.03 komt te luiden:

30.03 Gas geven en remmen door middel van schuifsysteem

11. 30.04 komt te luiden:

30.04 Gas geven en remmen door middel van schuifsysteem met orthese

12. 30.07 komt te luiden:

30.07 Afscherming aan de kant van het rempedaal

13. 30.08 komt te luiden:

30.08 Afscherming voor prothese aan de kant van het rempedaal

14. 40.02 komt te luiden:

40.02 Extra stuurbekrachtiging

15. 40.09 komt te luiden:

40.09 Voetbediend stuur

16. 40.10 komt te luiden:

40.10 Eventuele andere aangepaste stuurinrichting (joystick, enz.)

17. 40.12 komt te luiden:

40.12 Handspalk op stuurwiel

18. 40.13 komt te luiden:

40.13 Polsspalk op stuurwiel

19. 42.01 komt te luiden:

42.01 Linker- of rechterbuitenspiegel

20. 42.03 komt te luiden:

42.03 Extra binnenspiegel voor goed zicht op het verkeer

21. 44.02 komt te luiden:

44.02 (Aangepaste) handbediende rem (voorwiel)

22. 44.03 komt te luiden:

44.03 (Aangepaste) voetbediende rem (achterwiel)

23. 44.06 komt te luiden:

44.06 (Aangepaste) achteruitkijkspiegel(s)

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

TOELICHTING

Op 20 december 2006 is richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (Pb EU L 403) (de derde rijbewijsrichtlijn) vastgesteld. Deze richtlijn bepaalt in artikel 18 dat de artikelen 2, eerste lid, 5, 6, tweede lid, onderdeel b, 7, eerste lid, onderdeel a, 9, 11, eerste, derde, en vierde tot en met zesde lid, en 12, en de bijlagen I, II en III met ingang van 19 januari 2009 in werking treden.

In veruit de meeste gevallen betreffen de hierboven genoemde bepalingen bepalingen die reeds waren opgenomen in richtlijn 1991/439/EEG van de Raad van 29 juni 1991 (Pb L 237) betreffende het rijbewijs (de tweede rijbewijsrichtlijn). Deze bepalingen zijn derhalve reeds geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn de in bijlage II opgenomen rijvaardigheidseisen en de in bijlage III opgenomen geschiktheidseisen.

De twee uitzonderingen betreffen ten eerste een deel van artikel 11, derde lid, van de derde rijbewijsrichtlijn: de verplichting dat een lidstaat die tot omwisseling overgaat van een door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven rijbewijs, het oude rijbewijs terugzendt naar de lidstaat van afgifte onder vermelding van de reden van omwisseling. Het eerste deel van deze verplichting (het terugzenden van het ingenomen rijbewijs) was al opgenomen in artikel 109 van het Reglement rijbewijzen; dit artikel is inmiddels aangevuld met het tweede deel van deze verplichting (de vermelding van de reden van omwisseling).

Ten tweede is in bijlage I bij de derde rijbewijsrichtlijn een aantal beperkende codes gewijzigd. Deze wijzigingen, die overigens tekstueel zijn en niet inhoudelijk van aard, hebben niettemin geleid tot de noodzaak de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid aan te passen. De onderhavige wijzigingsregeling is daarmee het sluitstuk van deze eerste fase van implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn.

Op een punt is afgezien van implementatie. Dit betreft de omschrijving onder 01.04, volgens de Nederlandse vertaling: gekleurde lenzen (in het Engels: opaque lenses). De juiste vertaling, die al is opgenomen in punt 01.04 van de bijlage bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid luidt: ondoorzichtige lenzen. Omdat dit de juiste vertaling is van het begrip ‘opaque’ is van aanpassing op dit punt afgezien.

Er zijn geen administratieve lasten.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.