Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2009, 53Interne regelingen

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 23 februari 2009, nr. 3075033, houdende wijziging van de betalingstermijn in de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten-2008 (ARVODI-2008)

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld wordt de bij dit besluit gevoegde wijziging van de betalingstermijn van artikel 15.1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten-2008 (ARVODI-2008) van 45 dagen in 30 dagen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende.

Wijziging van artikel 15.1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten-2008

Artikel 15.1 van de ARVODI-2008 wordt als volgt gewijzigd:

15.1

Opdrachtgever betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur aan Opdrachtnemer.

TOELICHTING

Uit onderzoek is gebleken dat de Rijksoverheid 90–95% van de transacties binnen 30 dagen betaalt. Het is daarom niet meer opportuun in de Algemene Rijksvoorwaarden een langere termijn te hanteren. Tevens wil het kabinet hiermee tegemoet komen aan de wens van het bedrijfsleven om sneller betaling te krijgen in de gevallen waarin voorheen door overheidsdiensten gebruik gemaakt werd van de maximale betalingstermijn van 45 dagen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende.