Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 2009, 53Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 15 februari 2009, nr. 5583820/09, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 12 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • l. de vreemdeling wiens asielaanvraag is afgewezen en die rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder h, van de Vreemdelingenwet 2000 op grond van een door de president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens getroffen voorlopige maatregel (‘interim measure’) waarin is bepaald dat de vreemdeling vooralsnog niet mag worden uitgezet.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 februari 2009

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak.

TOELICHTING

Blijkens de uitspraak van 25 mei 2004 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, JV 2004/277 heeft de vreemdeling rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder h, van de Vreemdelingenwet 2000 gedurende de geldigheid van de door de president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) getroffen voorlopige maatregel (‘interim measure’). Het moet gaan om een getroffen interim measure waarin is bepaald dat de vreemdeling voor een gespecificeerde termijn of totdat op het klaagschrift is beslist niet mag worden uitgezet. Gedurende de geldigheid van de maatregel bestaat geen vertrekplicht en is uitzetting zowel naar internationaal als naar nationaal recht onrechtmatig. Met onderhavige wijziging wordt het voor vreemdelingen ten aanzien van wie in het kader van hun asielprocedure een dergelijke interim measure is getroffen mogelijk om opvang te krijgen in een opvangvoorziening.

Benadrukt wordt dat slechts interim measures die zijn getroffen door de president van het EHRM kunnen leiden tot aanspraak op opvang in een opvangvoorziening. Interim measures getroffen door andere – al dan niet rechtsprekende – instellingen kunnen dat niet.

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak.