Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de Subsidieregeling riolering woonboten in verband met een adreswijziging

19 februari 2009

Nr. CEND/HDJZ-2009/161 sector WAT

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, aanhef, en onder d, en 3, van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling riolering woonboten wordt ‘Rijkswaterstaat, Directie Noord Holland, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem’ vervangen door: SenterNovem, afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.

TOELICHTING

Rijkswaterstaat Noord-Holland fungeert volgens artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling riolering woonboten als loket voor de subsidieaanvraag. Echter, feitelijk behoort de behandeling van subsidieaanvragen en van eventuele bezwaarprocedures inmiddels tot de taken van SenterNovem. Hiervoor is mandaat en machtiging verleend in het Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieregeling riolering woonboten. In het kader van de 1-loketgedachte is het gewenst dat de subsidieaanvragen direct naar SenterNovem kunnen worden verzonden. Eventuele aanvragen die onverhoopt toch bij Rijkswaterstaat Noord-Holland binnenkomen zullen worden doorgestuurd naar het nieuwe adres.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.

Naar boven