Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2009, 32Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 februari 2009, nr. DGM/K&L2009006710, houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Ministers van Economische Zaken en, voor zover het betreft artikel 2, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel 1 Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Als milieubedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, indien:

 • a. zij in overeenstemming zijn met de bestemming die voor die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is aangegeven in de bijlage bij deze regeling;

 • b. zij niet eerder zijn gebruikt;

 • c. zij bestaan uit de in de bijlage bij deze regeling met betrekking tot die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan genoemde bestanddelen;

 • d. zij gericht zijn op de verbetering van het natuurlijke milieu of het dierenwelzijn;

 • e. zij, indien het bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan in landbouwbedrijven betreft, niet gericht zijn op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden, en

 • f. daarvoor niet vanwege de overheid of de Commissie van de Europese Gemeenschappen uit anderen hoofde dan toekenning van de willekeurige afschrijving een zodanig bedrag aan geldelijke steun wordt verstrekt, dat door die toekenning het totale bedrag aan geldelijke steun dat ingevolge communautaire regelgeving mag worden verstrekt, wordt overschreden.

Artikel 2 Milieu-investeringsaftrek

Als investeringen, behorend tot categorie I, II respectievelijk III, in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling en die voldoen aan de in artikel 1, onderdelen a tot en met f, genoemde voorwaarden.

Artikel 3 Uitzondering

Bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, komen voor niet meer dan € 25 miljoen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 februari 2009

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer.

BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE AANWIJZINGSREGELING WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING EN INVESTERINGSAFTREK MILIEU-INVESTERINGEN

Paragraaf 1 Algemeen

 • 1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2009.

 • 2. Investeringen waarvan de code begint met:

  • een F of G, behorende tot categorie I van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 40% van het investeringsbedrag in aanmerking voor een investeringsaftrek;

  • een A of D, behorende tot categorie II van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 30% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;

  • een B of E, behorende tot categorie III van de milieu-investeringsaftrek, komen voor 15% van het investeringsbedrag in aanmerking voor investeringsaftrek;

  • een A, B, C of F komen in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

 • 3. Tot de in deze bijlage genoemde bestanddelen kunnen tevens worden gerekend voorzieningen, zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan de betreffende bedrijfsmiddelen en daarom geen zelfstandige betekenis hebben.

 • 4. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers:

  A 5000 Geluid- en emissiearme mobiele machine

  E 5110 Geluidarme mobiele houtversnipperaar

  E 5111 Geluidarme gazonmaaier

  B 5140 Geluidarme veeg- of veegzuigmachine

  B 5141 Geluidarme kolkenzuiger

  B 5142 Geluidarme huisvuilwagen

  B 5143 Geluidarme vloeren- en stratenreiniger

  E 5150 Geluidarm hydrauliek aggregaat

  E 5151 Geluidarm stroomaggregaat

  E 5160 Geluidarme motoraangedreven compressor

  E 5170 Geluidarme motorpomp

  E 5180 Geluidarme laadschop

  E 5181 Geluidarme graafmachine

  E 5190 Geluidarme mobiele kraan

  E 5200 Geluidarme vorkheftruck

  E 5201 Geluidarme telescooplader of verreiker

  gaan vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming waarop het gewaarborgd geluidsvermogensniveau is aangegeven als bedoeld in artikel 8 van richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 inzake harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162).

  Bij de milieuvriendelijke tractor (E 5130) zijn eisen gesteld aan het geluidsdrukniveau (LpA). Dat niveau wordt gemeten volgens richtlijn nr. 74/151/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende bepaalde onderdelen en eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB EG L84).

 • 5. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers

  E 5101 Geluidarme mobiele puinbreker

  B 5191 Geluidarme autolaadkraan

  gaan vergezeld van een verklaring van gelijkvormigheid, af te geven door de leverancier overeenkomstig een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgesteld model. De meting geschiedt door een instantie die is aangewezen op grond van artikel 5 van de Regeling geluidemissie buitenmaterieel, volgens de meetmethoden die zijn opgenomen in de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgegeven VAMIL-publicatiereeks 7, 11 en 13.

 • 6. Voor de geluid- en emissiearme mobiele machine (A 5000) en de emissiearme mobiele machine (C 5001) zijn eisen gesteld aan de luchtzijdige emissies door de motor van het werktuig. Voor deze bedrijfsmiddelen verklaart de leverancier dat het geleverde bedrijfsmiddel overeenkomt met een gemeten exemplaar, waarvan met een typegoedkeuringsverklaring is aangetoond dat deze aan de gestelde emissie-eisen voldoet. Deze verklaring geschiedt op een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgesteld model dat verkrijgbaar is bij SenterNovem.

  Bij de emissie-eisen is onderscheid gemaakt tussen motoren die werken met een constant toerental en motoren die werken met een variabel toerental. Werktuigen met een constant toerental voldoen sinds 30 juni 2007 aan fase IIIa van richtlijn nr. 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU L 146).

  Dit houdt in dat aan de onderstaande emissiewaarden wordt voldaan:

  Nettovermogen

  Koolmonoxide

  Som van koolwaterstof en stikstofoxiden

  Deeltjes

  P

  CO

  CH+NOx

  PM

  [kW]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  130 ≤ P < 560

  3,5

  4,0

  0,20

  75 ≤ P < 130

  5,0

  4,0

  0,30

  37 ≤ P < 75

  5,0

  4,7

  0,40

  19 ≤ P < 37

  5,5

  7,5

  0,60

  Werktuigen met een variabel toerental voldoen aan fase IIIb van richtlijn nr. 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU L 146). Dit houdt in dat onderstaande emissiewaarden gelden om in aanmerking te komen voor de milieu-investeringsaftrek:

  Nettovermogen

  Koolmonoxide

  koolwaterstof

  Stikstofoxiden

  Deeltjes

  P

  CO

  CH

  NOx

  PM

  [kW]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  130 ≤ P < 560

  3,5

  0,19

  2,0

  0,025

  75 ≤ P < 130

  5,0

  0,19

  3,3

  0,025

  56 ≤ P < 75

  5,0

  0,19

  3,3

  0,025

  Nettovermogen en stikstofoxiden

  Koolmonoxide

  Som van koolwaterstof

  Deeltjes

  P

  CO

  CH+NOx

  PM

  [kW]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  37 ≤ P < 56

  5,0

  4,7

  0,025

  De milieuvriendelijke tractor, bedoeld onder E 5130, valt onder richtlijn nr. 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van richtlijn 75/150/EEG van de Raad (PbEG L 173). Deze tractoren werken met een variabel toerental. Dit betekent dat alleen tractoren die aan fase IIIb voldoen in aanmerking kunnen komen onder die zijn vermeld onder bedrijfsmiddelcodes A 5000 en C5001. Voor A 5000 gelden daarnaast ook geluidseisen.

 • 7. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers:

  A 1030 Duurzaam binnenvaartschip,

  E 1130 Nettenplant- of rooimachine voor bollen en knollen,

  F 1160 Waterhydraulisch systeem,

  B 4151 Geluidsreducerend smeersysteem voor tram- en treinstellen,

  A 5000 Geluid- en emissiearme mobiele machine,

  C 5001 Emissiearme mobiele machine,

  B 5072 Elektrisch aangedreven mobiele machine,

  B 5073 Elektrische heftruck met een hefvermogen van 15 ton of meer,

  B 5074 Mobiele machine met hybridemotor,

  B 5090 Hydraulisch heiblok,

  E 5091 Hydraulische boorstelling,

  E 5101 Geluidarme mobiele puinbreker,

  E 5110 Geluidarme mobiele houtversnipperaar,

  E 5111 Geluidarme gazonmaaier,

  E 5112 Mobiele compostomzetmachine,

  A 5120 Natte mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen,

  B 5121 Droge mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen,

  E 5122 Rooimachine met tarrareinigingsinstallatie,

  E 5130 Milieuvriendelijke tractor,

  E 5131 Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine,

  E 5132 Milieuvriendelijke getrokken landbouwmachine,

  B 5140 Geluidarme veeg- of veegzuigmachine,

  B 5141 Geluidarme kolkenzuiger,

  B 5142 Geluidarme huisvuilwagen,

  B 5143 Geluidarme vloeren- en stratenreiniger,

  E 5150 Geluidarm hydrauliek aggregaat,

  E 5180 Geluidarme laadschop,

  E 5181 Geluidarme graafmachine,

  E 5190 Geluidarme mobiele kraan,

  B 5191 Geluidarme autolaadkraan,

  E 5200 Geluidarme vorkheftruck,

  E 5201 Geluidarme telescooplader of verreiker,

  B 7100 Schroefaskokerafdichtingsinstallatie,

  B 8101 Automatisch vetsmeersysteem,

  B 8141 Droge preischoningslijn, en

  B 8142 Mobiele schoningsinstallatie

  zijn voorzien van een verklaring van de producent of leverancier waaruit blijkt dat het hydraulische of smeersysteem van het desbetreffende bedrijfsmiddel is voorzien van een eenvoudig biologisch afbreekbare niet-toxische olie of eenvoudig biologisch afbreekbaar en niet-toxisch vet of water. Uit die verklaring blijkt voorts dat bij het gebruik van een dergelijke olie of dergelijk vet of water de garantiebepalingen onverkort van toepassing zijn.

  Olie en vet zijn eenvoudig biologisch-afbreekbaar en niet-toxisch als er een certificaat op is afgegeven van het Europees Ecolabel. Vet voldoet bovendien aan de eisen als er een Blauer- Engel-certificaat voor is verleend. Zodra via het Ecolabel smeervetten van meerdere merken beschikbaar zijn, zal ook voor de smeervetten alleen nog het Ecolabel-smeervet worden geëist.

  Indien het hydraulische of smeersysteem gevuld is met water en er kans op bevriezing bestaat, worden aan het systeem slechts stoffen toegevoegd die nodig zijn om het vriespunt te verlagen. Waterhydrauliek of -smering wordt in ieder geval geëist bij de volgende codes:

  A 1030 Duurzaam binnenvaartschip

  F 1160 Waterhydraulisch systeem

  B 1180 Watergeïnjecteerde schroefcompressor

  B 7100 Schroefaskokerafdichtingsinstallatie

  B 7101 Hennegatkokerafdichting

 • 8. Ten aanzien van de volgende generieke bedrijfsmiddelen:

  A 1000 Productieapparatuur voor bioplastics of voor producten van bioplastics,

  A 1002 Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie,

  B 1003 Productieapparatuur voor (half) producten op basis van biologische grondstoffen,

  E 1004 Recreatiegebouw of mobiel recreatieverblijf voor milieuvriendelijke dienstverlening,

  E 1005 Zeer duurzaam utiliteitsgebouw,

  E 1006 Duurzame renovatie van een bestaand utiliteitsgebouw,

  F 1010 Productieapparatuur voor biologische landbouwproducten of fruit,

  F 1011 Verwerkingsapparatuur voor biologische landbouwproducten of fruit,

  F 1012 Verwerkingsapparatuur voor biologisch gekweekte vis, schaal- of schelpdieren,

  F 1040 Productie-installatie voor microalgen,

  F 1041 Vergistingsinstallatie met algenreactor,

  A 1042 Algen- of wierensysteem,

  F 4000 Apparatuur voor procesgeïntegreerde reductie van stofontwikkeling,

  F 4001 Apparatuur voor reductie van fijn stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering,

  E 8000 Apparatuur voor reductie van grondstoffengebruik voor verpakkingen (ombouw of vervanging),

  B 8001 Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit restafval,

  A 8002 Waterbesparingsinstallatie voor grote ondernemingen (ten minste 250 liter per jaar per geïnvesteerde euro),

  B 8003 Waterbesparingsinstallatie voor kleine en middelgrote ondernemingen (ten minste 50 liter per jaar per geïnvesteerde euro),

  A 8004 Apparatuur voor het gescheiden zuiveren van bedrijfsafvalwaterstromen, en

  F 9000 Apparatuur voor verwijdering van stikstof uit digestaat of mest,

  wordt desgevraagd een meerkostenberekening volgens de definities van het Milieusteunkader (Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PbEG 2001, C 37) overgelegd en wordt aangetoond dat:

  • met het betreffende bedrijfsmiddel milieuvoordelen worden behaald, en

  • een groter milieurendement wordt gehaald dan wettelijk verplicht is.

 • 9. Indien in deze bijlage sprake is van bepaalde meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten, worden bedrijfsmiddelen die getoetst zijn met gelijkwaardige meetvoorschriften, testmethoden of die voorzien zijn van gelijkwaardige verklaringen of certificaten, met de betreffende meetvoorschriften, testmethoden, verklaringen of certificaten gelijkgesteld.

 • 10. Een wijziging van een richtlijn, genoemd in deze bijlage, gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. Als een richtlijn genoemd in een omschrijving van een bedrijfsmiddel lopende het jaar wordt gewijzigd of vervangen, dan geldt vanaf het moment van wijziging of vervanging de rechtsopvolger van de betreffende richtlijn.

Paragraaf 2 Bedrijfsmiddelen

A 1000

Productieapparatuur voor bioplastics of voor producten van bioplastics

 • a. bestemd voor: het produceren van plastics of plastic producten die biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn volgens NEN 13432 en die gemaakt zijn van grondstoffen van biologische oorsprong,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor het produceren van (producten van) bioplastics.

Toelichting: Als de plastics niet biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn volgens NEN 13432, maar wel van biologische oorsprong, kan de investering wellicht in aanmerking komen onder A 1003.

A 1002

Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie

 • a. bestemd voor: het verlenen van milieuvriendelijke diensten of het uitsluitend produceren van milieuvriendelijke producten volgens de eisen van het Milieukeur, Europees Ecolabel, Blue Flag of Green Key, niveau goud. Dit wordt aangetoond door een certificaat afgegeven door de daartoe bevoegde instantie,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Milieukeur, Europees Ecolabel, Blue Flag of Green Key, niveau goud.

Toelichting: Informatie over Milieukeur en Europees Ecolabel kan worden gevonden op www.smk.nl. Informatie over Blue Flag en Green Key op respectievelijk www.blueflag.org en www.greenkey.nl.

A 1003 aftopping: € 5.000.000

Productieapparatuur voor (half) producten op basis van biologische grondstoffen

 • a. bestemd voor: de verwerking van onderstaande grondstoffen tot een (half)product, niet zijnde een voedingsmiddel of een energiedrager, zoals brandstof, warmte of elektriciteit, voor zover dat (half)product nog niet gangbaar is, of als voor dat (half)product een niet hernieuwbare grondstof gangbaar is. Alleen in aanmerking komt de verwerking van (grond)stoffen oorspronkelijk afkomstig uit:

  • de landbouw,

  • het aquatisch milieu (alleen plantaardig), of

  • primaire en secundaire reststromen oorspronkelijk afkomstig uit bovengenoemde bronnen,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor het verwerken van bovengenoemde grondstoffen, inclusief voorbewerkingsapparatuur.

  Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

Toelichting: Ook niet-gangbare verwerking van mest tot grondstoffen zoals kunstmestvervangers kan onder deze omschrijving vallen.

E 1004 aftopping: € 1.000.000

Recreatiegebouw of mobiel recreatieverblijf voor milieuvriendelijke dienstverlening

 • a. bestemd voor: het uitsluitend verlenen van milieuvriendelijke diensten als bedoeld in Green Key, niveau Goud, met een recreatiegebouw of een mobiel recreatieverblijf,

  • dat voldoet aan de eisen van Green Key,

  • waarbij het hout dat achterblijft in het gebouw en op het perceel duurzaam is, dat blijkt uit certificering van de gehele keten van houtproductie tot en met het eindproduct,

  • waarbij gebruik gemaakt is van goedgekeurde houtsoorten die staan op de positieve lijst van TPAS (Timber Procedure Asessment System), en

  • dat een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) heeft die ten minste 5% lager is dan vereist in het Bouwbesluit 2003 (Qpres;tot/Qpres;toel. ≤ 0,95). Indien er geen wettelijke verplichting van toepassing is heeft de uitwendige scheidingsconstructie een warmteweerstand over de constructie (Rc) van ten minste 2,25 vierkante meter per kiloWatt en hebben de ramen, deuren en kozijnen een warmtedoorlatingscoëfficiënt (U) van ten hoogste 2,8 Watt per vierkante meter,

 • b. bestaande uit: een recreatiegebouw of mobiel recreatieverblijf, exclusief installaties.

  Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Niet alleen het gebouw, maar ook de daarin te verrichten diensten moeten aan eisen van Green Key voldoen. Informatie over Green Key kan worden gevonden op www.greenkey.nl.

E 1005 aftopping: € 2.000.000

Zeer duurzaam utiliteitsgebouw

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties met een gebouw dat is gerealiseerd volgens de criteria zoals genoemd in punten 1, 3, 4, 5 en 7 van bijlage 1 van de Regeling Groenprojecten 2009 (Maatregelen zeer duurzame utiliteitsbouw 2009), waarbij:

  • in afwijking van punt 1 van tabel 1 van voornoemde bijlage de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) ten minste 15% lager is dan vereist volgens het Bouwbesluit 2003 (Qpres;tot/Qpres;toel. ≤ 0,85), en

  • in afwijking van punt 5 van tabel 1 van voornoemde bijlage naast FSC-hout ook gebruik gemaakt mag worden van andere goedgekeurde houtsoorten die staan op de positieve lijst van TPAS (Timber Procedure Asessment System), waarbij eveneens sprake is van certificering van gehele keten van houtproductie tot en met het eindproduct,

 • b. bestaande uit: een utiliteitsgebouw.

  Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Gebouwen of gebouwdelen waarvoor het Bouwbesluit 2003 geen energieprestatie-eis stelt komen niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. Voorbeelden van dergelijke gebouwen zijn bedrijfshallen, onverwarmde logiesgebouwen en tijdelijke bouwwerken. Voor meer informatie over het Bouwbesluit 2003, gebouwfuncties en energieprestatie-eisen zie http://87.251.60.63/bouwbesluitonline.

E 1006 aftopping: € 2.000.000

Duurzame renovatie van een bestaand utiliteitsgebouw

 • a. bestemd voor: het duurzaam vervullen van utiliteitsfuncties met een bestaand gebouw dat wordt gerenoveerd volgens de criteria 1, 2, 4, 7, 8, 9 en 10 als genoemd in bijlage 2 van de Regeling Groenprojecten 2009 (Maatregelen duurzame renovatie utiliteitsbouw 2009), waarbij in afwijking van punt 2 van tabel 2 van voornoemde bijlage naast FSC-hout ook gebruik gemaakt mag worden van andere goedgekeurde houtsoorten die staan op de positieve lijst van TPAS (Timber Procedure Asessment System), waarbij eveneens sprake is van certificering van de gehele keten van houtproductie tot en met het eindproduct,

 • b. bestaande uit: een renovatie van het utiliteitsgebouw.

  Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: De uitgave ‘Duurzaam bouwen; nationaal pakket utiliteitsbouw’ staat op www.senternovem.nl/groenbeleggen.

F 1010

Productieapparatuur voor biologische landbouwproducten of fruit

 • a. bestemd voor: het produceren van primaire biologische landbouwproducten of fruit volgens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, dat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 kan worden gevonden op www.skal.nl.

F 1011

Verwerkingsapparatuur voor biologische landbouwproducten of fruit

 • a. bestemd voor: het verwerken van primaire biologische landbouwproducten of fruit, of reststromen daarvan, tot een (half)product volgens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, dat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) verwerkingsapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 kan worden gevonden op www.skal.nl.

F 1012

Verwerkingsapparatuur voor biologisch gekweekte vis, schaal- of schelpdieren

 • a. bestemd voor: het verwerken van biologisch gekweekte vis, schaal- of schelpdieren of reststromen daarvan tot een (half)product volgens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, dat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) verwerkingsapparatuur, die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007.

Toelichting: Informatie over dit besluit kan worden gevonden op www.skal.nl.

B 1030 aftopping: € 2.000.000

Duurzaam binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over binnenwateren of het bestrijden van calamiteiten op binnenwateren met een schip dat voldoet aan onderstaande criteria, waarbij de eigenaar van het schip met meetrapporten of certificaten aantoont dat aan de vereiste specificaties wordt voldaan. Om in aanmerking te komen voor willekeurige afschrijving of milieu-investeringsaftrek geldt voor het schip dat:

  • de hoofdmotor bestaat uit één van de volgende alternatieven:

   • 1a. een elektromotor of vloeibaar aardgasmotor (LNG) of samengeperst aardgasmotor (CNG), die indien het een verbrandingsmotor betreft is voorzien van een NoNOx systeem,

   • 1b. een dual fuel motor: een motor die werkt op basis van een mengsel van diesel (5%) en aardgas (95% als brandstof),

   • 1c. een motor die voldoet aan de eisen gesteld aan motoren van de CCR fase 2 en voorzien is van een nageschakeld systeem voor deeltjesverwijdering (roetfilter) met een rendement van ten minste 90% en een SCR-DeNOx-systeem ter reductie van NOx-uitstoot met een rendement van ten minste 75%,

   • 1d. een motor die voldoet aan de eisen gesteld aan de motoren van de CCR fase 3, of

   • 1e. een diesel-geïntegreerd elektrisch systeem voor voorstuwing en de overige vermogensbehoefte, waarbij de dieselmotor ten minste voldoet aan de eisen gesteld onder 1c of 1d,

  • het hulpvermogen bestaat uit de volgende voorzieningen:

   • 2a. indien het hulpvermogen niet gegenereerd wordt door een diesel-geïntegreerd elektrisch systeem, een systeem als bedoeld onder 1a, 1b, 1c of 1d, en

   • 2b. een aansluitvoorziening voor het betrekken van walstroom,

  • de romp van het schip is voorzien van:

   • 3a. een milieuvriendelijke antifouling welke biocidevrij en niet-toxisch is voor waterorganismen en waarbij de PEC/PNEC-ratio voor ten minste 2 voor het ecosysteem maatgevende waterorganismen bepaald volgens richtlijn nr. 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123), niet meer dan 1 bedraagt,

   • 3b. glad afgewerkte ankers en kluizen, en

   • 3c. beschermingsystemen tegen corrosie die geen zinkhoudende offeranodes bevatten,

  • de aandrijving/voortstuwing is:

   • 4a. asloos of de afdichting van de schroefaskoker vindt plaats met een watergesmeerde afdichtingsinstallatie of werkt met een afdichting van een systeem dat gesmeerd wordt met biologisch afbreekbare smeermiddelen, en

   • 4b. gerealiseerd door middel van één van de volgende technieken:

    • een roerpropellor: constructie, waarbij de schroef is bevestigd aan een verticale as, die 360 graden gedraaid kan worden;

    • een contraroterende roerpropellor;

    • een straalbuis: schroef die aangebracht is in een koker, of;

    • een vector oppervlakteschroef:

     aangepaste keerkoppeling bij dubbele scheepsschroef die het mogelijk maakt dat bij het varen met één aangedreven schroef de niet aangedreven schroef vrij kan meedraaien,

  • het stuurwerk voldoet aan de volgende eisen:

   • 5a. de afdichting van de hennegatkoker vindt plaats met een watergesmeerde afdichtingsinstallatie of met een afdichting van een systeem dat gesmeerd wordt met biologisch afbreekbare smeermiddelen, en

   • 5b. een energiebesparend roersysteem bestaande uit:een spoilersysteem (per schroef twee roerensysteem met vaste spoiler, of een drie-roerensysteem, waarbij de spoiler of het kleine middenroer is geplaatst op de hartlijn van de schroefas) of een dolfijnroer of roerpropellor of contraroterend roerpropellor systeem,

  • het schip heeft de volgende voorzieningen:

   • 6a. lekbakken voor lekwater en lekolie,

   • 6b. een gescheiden opvangsysteem en opslagsysteem voor lekwater en lekolie,

   • 6c. een grijswatertank met koppeling voor walafgifte indien er geen sprake is van een gesloten systeem of van behandeling aan boord,

   • 6d. een vuilwatertank met koppeling voor walafgifte, en

   • 6e. indien het schip is voorzien van meerdere brandstofbunkers, bunkers met een overvulbeveiliging die de trimpomp buiten werking stelt,

  • het schip heeft tevens ten minste één van de volgende voorzieningen:

   • 6f. een standtijdverlengingssysteem voor de olie van de hoofdmotor door een oliereinigingssysteem dat aan de motor is gekoppeld,

   • 6g. een automatisch vetsmeersysteem,

   • 6h. een bioreactor,

   • 6i. een individuele behandeling van afvalwater (IBA),

   • 6j. een gesloten grijswatersysteem, of

   • 6k. Y-shaped hull,

  • voor gedragsondersteuning is één van de volgende voorzieningen getroffen:

   • 7a. een adviserende tempomaat die doorlopend adviezen geeft voor vaargedrag aan de schipper voor efficiënt gebruik van energie en brandstof of

   • 7b. een tempomaat: een zelfregelend en zelfingrijpend systeem dat streeft naar een efficiënt gebruik van energie en brandstof,

 • b. bestaande uit: een binnenvaartschip.

  Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Dat het beschermingssysteem geen biociden, koper of andere voor waterorganismen toxische stoffen bevat moet worden aangetoond met een certificaat of een meetrapport. PEC en PNEC uit richtlijn nr. 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) staan voor Predicted Environmental Concentration en Predicted No Effect Concentration.

F 1040

Productie-installatie voor microalgen

 • a. bestemd voor: het produceren van microalgen in een kweekinstallatie, waarbij:

  • de geproduceerde microalgen worden ingezet als grondstof voor het kweken van vis, schaal- of schelpdieren of het produceren van hoogwaardige grondstoffen voor ondermeer bestrijdingsmiddelen, voedingsmiddelen, cosmetica of farmaceutica, en

  • de oplossing waarmee de algen worden gevoed wordt gerecirculeerd of hergebruikt,

 • b. bestaande uit: een bioreactor, een doseersysteem, een behandelingseenheid voor recirculatie of hergebruik van de voedingsoplossing, een oogstsysteem en apparatuur voor verwerking tot grondstof.

F 1041

Vergistingsinstallatie met algenreactor

 • a. bestemd voor: het vergisten van organische reststromen en/of mest, waarbij:

  • het digestaat en het geproduceerde biogas als voeding dienen voor een algenreactor,

  • het biogas vervolgens wordt opgewerkt tot groen gas of wordt ingezet in een WKK,

  • de oplossing waarmee de algen worden gevoed wordt gerecirculeerd of hergebruikt, en

  • de geproduceerde algen worden ingezet als (grondstof voor) veevoer, biobrandstof of voor hoogwaardigere toepassingen,

 • b. bestaande uit: (eventueel) mestvoorbewerkingsapparatuur, een vergister, een bioreactor, een doseersysteem, een behandelingseenheid voor recirculatie of hergebruik van de voedingsoplossing, een oogstsysteem, apparatuur voor verwerking tot grondstof, (eventueel) een gasmotor, (eventueel) een generator en (eventueel) opwerkingsapparatuur tot groen gas.

A 1042

Algen- of wierensysteem

 • a. bestemd voor: het verwerken van afvalwater of dierlijke mest door biologische afbraak door algen of wieren, waarbij de algen of wieren geoogst worden,

 • b. bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, een vloeistofdicht bassin, een schoepenrad of een pomp, een continu meetsysteem, een besturingssysteem en oogstapparatuur.

F 1043

Kroosverwijderinstallatie

 • a. bestemd voor: het verwijderen van kroos uit watergangen door een automatisch werkend en drijvend apparaat, waarbij het verwijderde kroos wordt verwerkt tot veevoer,

 • b. bestaande uit: een schoepenwiel, drijvers, een motor, (eventueel) zonnepanelen, (eventueel) een accu en een transportband.

B 1050

Werf voor het uitsluitend milieuvriendelijk demonteren van zeeschepen, -platforms of binnenvaartschepen

 • a. bestemd voor: het selectief en milieuvriendelijk demonteren van - zeeschepen, zeeplatforms en eventueel binnenvaartschepen door een werf die gecertificeerd is voor ISO 14001 en waarbij alle milieubelastende verontreinigingen conform ISO- en/of NEN-normen worden verwijderd en evenals het vrijkomende staal worden hergebruikt,

 • b. bestaande uit: demontage-apparatuur, straalapparatuur, een hydraulische staalpers, apparatuur voor brandpreventie, stoomheaters voor zware olie, een ballastwaterbehandelingsinstallatie, opslagtanks voor vrijkomende vloeistoffen, een reinigingsinstallatie voor vloeistoftanks, een asbestverwijderingsinstallatie, een asbestdecontaminatie-eenheid met stoffilterinstallatie, verschrottingsinstallatie, een rookgasbehandelingsysteem en vloeistofdichte vloeren.

B 1060

Gewichtsbesparende funderingspaal met mogelijkheid tot betonkernactivering

 • a. bestemd voor: het funderen van gebouwen of kunstwerken met een betonnen heipaal die:

  • voldoet aan BRL 2352, en

  • is voorzien van een gewichtsbesparend element waardoor de heipaal ten minste 20% lichter is dan een conventionele betonpaal,

 • b. bestaande uit: een betonnen heipaal met gewichtsbesparend en eventueel warmtewisselend element en (eventueel) een aansluiting op een betonkernactiverend systeem.

B 1070

Houtmodificatie-installatie

 • a. bestemd voor: het chemisch of thermisch modificeren van hout waardoor de duurzaamheid van het hout wordt verhoogd zonder toepassing van houtverduurzamingsmiddelen door een installatie die voldoet aan de eisen van de BRL Gemodificeerd hout (0605),

 • b. bestaande uit: een houtmodificatie-installatie.

B 1080 aftopping: 50%

Rijsimulator

 • a. bestemd voor: het lesgeven in rijvaardigheid door autorijscholen met een rijsimulator, en

 • b. bestaande uit: een rijsimulator, bedieningsmiddelen, LCD-projectoren en een computer.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 1088

Kas voor biologische teelt

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een kas volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, dat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland, en waarvan voor een nieuw op te richten opstand van een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in het Besluit glastuinbouw door het bevoegde gezag voor de opstand een bouwvergunning is afgegeven die rechtsgeldig is ten tijde van de aanmelding

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, exclusief assimilatiebelichting, cyclische belichting, bedrijfsruimte, scherminstallaties en voorzieningen voor het opslaan en produceren van CO2, elektriciteit of warmte.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 kan worden gevonden op www.skal.nl. De bouwvergunning die voor nieuw op te richten glasopstanden wordt vereist, moet door het bevoegd gezag zijn afgegeven voordat de melding wordt gedaan. De bezwaar- en beroepsprocedure voor die bouwvergunning hoeft echter niet te worden afgewacht.

F 1089

Groen Label Kas voor biologische teelt

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een kas volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, dat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland, en

  • waarvan is vastgesteld dat de kas voldoet aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 8.0, met een minimumniveau van 85 punten voor extensieve teelt en 115 punten voor intensieve teelt. Dat voldaan wordt aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 8.0 blijkt uit een (voorlopig) certificaat Groen Label Kas dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie,

  • waarvan voor een nieuw op te richten opstand van een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in het Besluit glastuinbouw door het bevoegde gezag voor de opstand een bouwvergunning is afgegeven die rechtsgeldig is ten tijde van de aanmelding, en

  • waarbij binnen drie jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd dan wel binnen vier jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende maatlat Groen Label Kas en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, exclusief assimilatiebelichting, cyclische belichting, een bedrijfsruimte, scherminstallaties, voorzieningen voor het opslaan en produceren van CO2, elektriciteit of warmte.

Toelichting: Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 kan worden gevonden op www.skal.nl. De bouwvergunning die voor nieuw op te richten glasopstanden wordt vereist, moet door het bevoegd gezag zijn afgegeven voordat de melding wordt gedaan. De bezwaar- en beroepsprocedure voor die bouwvergunning hoeft echter niet te worden afgewacht. Voor alle kassen die onder criteria voor extensieve teelt worden gecertificeerd moet bij definitieve oplevering worden aangetoond dat het totale energieverbruik op basis van ten minste 1 jaar teelt minder is geweest dan 25 kubieke meter per vierkante meter aardgasequivalenten per jaar. De tuinder dient dit aan te tonen door na 1 jaar teelt het werkelijke energiegebruik van het voorgaande jaar te laten controleren op basis van facturen en meetgegevens en de gegevens in het energiecertificaat. Het Certificatieschema Groen Label Kas 8.0, ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.groenlabelkas.nl.

F 1090

Groen Label Kas

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas,

  • waarvan is vastgesteld dat de kas voldoet aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 8.0, met een minimumniveau van 85 punten voor extensieve teelt en 115 punten voor intensieve teelt. Dat voldaan wordt aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 8.0 blijkt uit een (voorlopig) certificaat Groen Label Kas dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie,

  • waarvan voor een nieuw op te richten opstand van een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in het Besluit glastuinbouw door het bevoegde gezag voor de opstand een bouwvergunning is afgegeven die rechtsgeldig is ten tijde van de aanmelding, en

  • waarbij binnen drie jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd dan wel binnen vier jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende maatlat Groen Label Kas en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: een kas (kasdek en gevels), teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen, exclusief assimilatiebelichting, cyclische belichting, een bedrijfsruimte, scherminstallaties, voorzieningen voor het opslaan of produceren van CO2, elektriciteit of warmte.

Toelichting: De bouwvergunning die voor nieuw op te richten glasopstanden wordt vereist, moet door het bevoegd gezag zijn afgegeven voordat de melding wordt gedaan. De bezwaar- en beroepsprocedure voor die bouwvergunning hoeft echter niet te worden afgewacht. Voor alle kassen die onder de criteria voor extensieve teelt worden gecertificeerd moet bij definitieve oplevering worden aangetoond dat het totale energieverbruik op basis van ten minste 1 jaar teelt minder is geweest dan 25 kubieke meter per vierkante meter aardgasequivalenten per jaar. De tuinder toont dit aan door na 1 jaar teelt het werkelijke energiegebruik van het voorgaande jaar te laten controleren op basis van facturen en meetgegevens en de gegevens in het energiecertificaat. Het Certificatieschema Groen Label Kas 8.0, ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.groenlabelkas.nl.

F 1099

Proefstal

 • a. bestemd voor: het houden van dieren in een stalsysteem waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij en waarbij wordt voldaan aan de meetverplichtingen volgende uit genoemde regeling,

 • b. bestaande uit: een proefstal, exclusief niet voor het reduceren van emissies relevante onderdelen van de inrichting zoals een melkmachine en melkkoeling.

Toelichting: Meer informatie over de proefstalregeling kan worden gevonden op www.senternovem.nl/rav.

A 1100

Stal voor biologische veehouderij

 • a. bestemd voor: het houden van vee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, dat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland,

 • b. bestaande uit: besloten ruimten waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag.

Toelichting: Onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van NEN 2580.

Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 kan worden gevonden op www.skal.nl.

F 1101

Stal voor biologische veehouderij met reductie van de ammoniakemissie

 • a. bestemd voor: het houden van vee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, dat blijkt uit een door Skal afgegeven certificaat Biologische Productie Nederland, en waarbij de ammoniakemissie van de stal voldoet aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij,

 • b. bestaande uit: besloten ruimten waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer- en opslag.

Toelichting: Onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van NEN 2580.

Informatie over het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 kan worden gevonden op www.skal.nl.

A 1103

Duurzame melkveestal

 • a. bestemd voor: het houden van melkvee (runderen) in een stal waarvan is vastgesteld dat de stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dat blijkt uit een (voorlopig) certificaat dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd dan wel binnen drie jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: besloten ruimten waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag.

Toelichting: Onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van NEN 2580.

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.smk.nl. Op deze site vindt u tevens de vigerende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten.

A 1113

Duurzame varkensstal

 • a. bestemd voor: het houden van varkens in een stal waarvan is vastgesteld dat de stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dat blijkt uit een (voorlopig) certificaat dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen drie jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: besloten ruimten waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag.

Toelichting: Onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van NEN 2580.

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.smk.nl. Op deze site vindt u tevens de vigerende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten.

B 1122

Eendenstal

 • a. bestemd voor: het houden van eenden in een gesloten stal die is voorzien van een vloeistofdichte bodemafdichting, waarin de eenden op strooisel worden gehouden,

 • b. bestaande uit: een eendenstal voorzien van een vloeistofdichte vloer, exclusief de stalinrichting en nutsvoorzieningen.

A 1123

Duurzame pluimveestal

 • a. bestemd voor: het houden van pluimvee in een stal waarvan is vastgesteld dat de stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dat blijkt uit een voorlopig certificaat dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het (voorlopig) certificaat een definitief certificaat wordt overgelegd dan wel binnen drie jaar een definitief certificaat wordt overgelegd volgens de dan vigerende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

 • b. bestaande uit: besloten ruimten waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag.

Toelichting: Onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van NEN 2580.

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het certificatieschema is ook te downloaden via www.smk.nl. Op deze site vindt u tevens de vigerende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten.

B 1124

Silo voor vloeibaar voer in de melkvee- en melkgeitenhouderij

 • a. bestemd voor: de opslag van vloeibare brijproducten als voer voor runderen of geiten in de melkveehouderij,

 • b. bestaande uit: een silo met leidingwerk, een pomp en roerwerk.

E 1130 aftopping: 20%

Nettenplant- of rooimachine voor bollen of knollen

 • a. bestemd voor: het machinaal met een net planten of rooien van bollen of knollen, waarbij het eigen hydraulisch systeem van de machine is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een rooi- of plantmachine.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Emissiearme nettenplant- of rooimachines kunnen worden gemeld onder C 5001.

A 1150

Getrapte pluimveeverdovings- en dodingseenheid op basis van CO2

 • a. bestemd voor: het in ten minste twee opeenvolgende stappen verdoven en doden van pluimvee door gebruik van CO2,

 • b. bestaande uit: een pluimveeverdovings- en dodingseenheid.

F 1160

Waterhydraulisch systeem

 • a. bestemd voor: het overbrengen van kracht met een hydraulisch systeem, waarbij water als hydrauliekvloeistof wordt toegepast. Aan het water mogen geen stoffen worden toegevoegd, anders dan vriespuntverlagende middelen bij systemen die beneden het vriespunt opereren,

 • b. bestaande uit: een hydrauliekpomp, besturings- en regelkleppen, een waterhydraulische hydromotor en een cilinder.

F 1190

Windgekoelde condensor

 • a. bestemd voor: het condenseren van koudemiddel in een koelinstallatie door buitenlucht zonder gebruik te maken van ventilatoren of spuiwater,

 • b. bestaande uit: een windgekoelde condensor.

B 1210

Gesloten beitsinstallatie voor roestvrijstalen producten

 • a. bestemd voor: het beitsen van roestvrijstalen producten voor herstel van de passieve chroomoxidehuid door in een afgesloten ruimte het product te besproeien met een beitsvloeistof zonder oxiderend zuur, waarbij de gebruikte beitsvloeistof en het spoelwater worden opgevangen en gerecirculeerd,

 • b. bestaande uit: een gesloten beitsinstallatie, een laadsysteem en een recirculatiesysteem.

B 1220

Driedimensionaal lasergraveerapparaat voor stempels

 • a. bestemd voor: het vervaardigen van stempels voor het slaan van metalen voorwerpen zoals munten en penningen, door de stempels driedimensionaal te graveren met een laser waarbij de stempels niet gehard of verchroomd worden,

 • b. bestaande uit: laserapparatuur, een optiek en opto-mechanica.

A 2040

Waterstofafleverstation

 • a. bestemd voor: het afleveren van gasvormige waterstof als motorbrandstof voor voertuigen, waarbij de waterstof in gasvorm wordt geleverd aan het afleverstation,

 • b. bestaande uit: een afleverzuil, compressoren, een bufferopslag, en (eventueel) een lokale waterstofzuiveringseenheid.

F 2041

Openbaar oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen

 • a. bestemd voor: het laden van accu's van voer- of vaartuigen, die een elektromotor als hoofdmotor hebben, aan het elektriciteitsnet of een brandstofcel via een openbaar stroomafnamepunt met een capaciteit van ten minste 3,5 kiloWatt elektrisch, waarbij de stroomafname direct wordt gemeten en direct bij het oplaadpunt kan worden afgerekend met een openbaar betaalmiddel,

 • b. bestaande uit: een oplaadsysteem, een meet- en betaalsysteem, en (eventueel) een stekkerherkenningssysteem.

Toelichting: Oplaadpunten die niet-vrij toegankelijk zijn komen niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

B 2050

Aardgasaflever- of aardgasvulpunt

 • a. bestemd voor: het op bedrijfsterreinen afleveren van aardgas als motorbrandstof voor voertuigen door een installatie die, voor zover van toepassing, voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 25 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), en waarbij ten minste de helft van de afleverpunten van de afleverkast- of zuil wordt gebruikt voor het afleveren van aardgas,

 • b. bestaande uit: een afleverkast of -zuil, een compressor, een bufferopslag en (eventueel) een droger.

Toelichting: De compressor, bufferopslag en droger komen alleen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek, voor zover deze worden gebruikt voor het opslaan en afleveren van aardgas. Alleen niet-commerciële aardgasafleverpunten komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

B 2061

Volautomatische fietsenverhuurstalling

 • a. bestemd voor: het volautomatisch uitgeven en innemen van verhuurfietsen ten behoeve van voor- en natransport van reizigers,

 • b. bestaande uit: een inname- en uitgiftesysteem, een transportmechanisme, een elektronisch pasleessysteem, een registratiesysteem en (eventueel) een locatiezuil.

F 2069

Koolwaterstofverwijderingsinstallatie voor stationaire gas- of dieselmotoren (ten minste 75% reductie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van koolwaterstoffen en koolmonoxide uit de rookgassen van stationaire gas- of dieselmotoren, met een reinigingsrendement van ten minste 75% voor de koolwaterstoffen, en waarbij de emissie van koolwaterstoffen ten hoogste 1.200 milligram per normaal kubieke meter (3% O2) bedraagt,

 • b. bestaande uit: een koolwaterstofverwijderingsinstallatie en (eventueel) een roetfilter.

A 2070

Koolwaterstofverwijderingsinstallatie voor stationaire gas- of dieselmotoren (ten minste 50% reductie)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de emissie van koolwaterstoffen en koolmonoxide uit de rookgassen van stationaire gas- of dieselmotoren, met een reinigingsrendement van ten minste 50% voor de koolwaterstoffen, en waarbij de emissie van koolwaterstoffen ten hoogste 1.200 milligram per normaal kubieke meter (3% O2) bedraagt,

 • b. bestaande uit: een koolwaterstofverwijderingsinstallatie en (eventueel) een roetfilter.

B 2100

Niet-chemische ontsmettingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het ontsmetten van besloten ruimten of producten door het verlagen van de zuurstofconcentratie door gebruik van inertgas of een zuurstofarm gasmengsel eventueel gecombineerd met een hittebehandeling, als alternatief voor een behandeling met methylbromide of andere chemische ontsmettingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een inertgasgenerator, een gasdistributiesysteem, (eventueel) een inertgasterugwinningssysteem, (eventueel) een inertgasopslag en (eventueel) een thermische behandelingsinstallatie.

Toelichting: Onder een besloten ruimte wordt verstaan een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte als bedoeld in hoofdstuk 2 van NEN 2580.

Ondermeer bedrijfsmiddelen voor het niet-chemisch ontsmetten van stallen (bloedluis), vliegtuigen, musea, kantoorruimtes, levensmiddelen, diervoeding en bulkgoederen kunnen onder deze omschrijving vallen.

A 2101

Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers

 • a. bestemd voor: het ontgassen van transportcontainers door afzuiging van de lucht gevolgd door behandeling van de afgezogen lucht, ter voorkoming van emissie van ontsmettingsgassen naar de buitenlucht,

 • b. bestaande uit: een afzuiginstallatie, een filterinstallatie, gasdetectieapparatuur en (eventueel) gasnabehandelingsapparatuur.

B 2111

Gesloten koelsysteem of -element

 • a. bestemd voor: het koelen van proceswater met een gesloten koelsysteem of -element en een warmtewisselaar, waarbij de opgeloste stoffen uit het circulatiewater wordt teruggewonnen en hergebruikt,

 • b. bestaande uit: tanks, een warmtewisselaar, een koeltoren en een koelwaterbehandelingseenheid.

D 2112 aftopping: 20%

Halogeenvrij direct koelsysteem (ombouw of vervanging)

 • a. bestemd voor: het koelen van producten of processtromen door een aangepast of nieuw direct koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 dat bij vergelijkbare koelcapaciteit strekt ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem,

 • b. bestaande uit: ombouw of vervanging van het koelsysteem.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

C 2113

Halogeenvrij direct koelsysteem (nieuw)

 • a. bestemd voor: het koelen van producten of processtromen door een nieuw direct koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2,

 • b. bestaande uit: een koelsysteem.

B 2114

Halogeenvrij indirect koelsysteem (klein)

 • a. bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door een indirect koelsysteem met een koelvermogen van minder dan 200 kiloWatt, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2, en het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry,

 • b. bestaande uit: een primair koelsysteem en een secundair koelsysteem.

C 2115

Halogeenvrij indirect koelsysteem (groot)

 • a. bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door een indirect koelsysteem met een koelvermogen van meer dan 200 kiloWatt en minder dan 1.000 kiloWatt, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 en het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry,

 • b. bestaande uit: een primair koelsysteem en een secundair koelsysteem.

Toelichting: Betaïne- en formiaatoplossingen worden aangemerkt als vloeibare koudedragers.

D 2117 aftopping: 20%

Halogeenvrij koelsysteem voor visserij- en koopvaardijschepen (ombouw of vervanging)

 • a. bestemd voor: het koelen van ruimten of producten of processtromen aan boord van bestaande visserij- of koopvaardijschepen door:

  • een direct koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2, of

  • een indirect koelsysteem, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, halogeenvrije koolwaterstoffen en/of CO2 en het secundaire compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry.

   Het omgebouwde of nieuwe koelsysteem dient bij vergelijkbare koelcapaciteit ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem,

 • b. bestaande uit: ombouw of vervanging van het bestaande koelsysteem en (eventueel) een lekdetectiesysteem.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Betaïne- en formiaatoplossingen worden aangemerkt als vloeibare koudedragers.

A 2130

Oxyfuel-verbrandingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het verbranden van brandstoffen met zuivere zuurstof, met uitzondering van toepassingen in de be- en verwerking van metalen, metaalverbindingen en glas,

 • b. bestaande uit: een gasscheidingsinstallatie en (aanpassingen aan) een verbrandingsinstallatie.

A 2131

Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)

 • a. bestemd voor: het door chemische reductie omzetten van stikstofoxiden in afgassen en rookgassen van de onderstaande installaties door een installatie met een NOx-verwijderingsrendement van ten minste 85% in:

  • een industriële proces- of verbrandingsinstallatie, met uitzondering van eenheden in energiecentrales, afval- en slibverbrandingsinstallaties, waardoor de NOx-emissie lager is dan 50 milligram per normaal kubieke meter (3% O2), gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A,

  • een nieuwe stoom- of gascentrale (STEG), waardoor de NOx-emissie lager is dan 60 milligram per normaal kubieke meter (3% O2), gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, of

  • motoren van een zeeschip,

 • b. bestaande uit: een katalysator en een reactor.

A 2132

Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)

 • a. bestemd voor: het omzetten van NOx in rookgassen van installaties met injectie van ureum of ammoniak door een reductie-installatie met een NOx-verwijderingsrendement van ten minste 85%, waardoor de NOx-emissie lager is dan 50 milligram per normaal kubieke meter (3% O2), gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A,

 • b. bestaande uit: een ammoniak- of ureuminjectiesysteem.

A 2138

Low NOx-ketel met geïntegreerde brander < 30 milligram per normaal kubieke meter

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water met een ketel met een geïntegreerde brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 30 milligram NOx per normaal kubieke (bij 3% O2) bevatten, gemeten volgens Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling, waarbij géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een ketel met een geïntegreerde brander.

A 2139

Low NOx-ketel-voorzetbrandercombinatie < 40 milligram per normaal kubieke meter

 • a. bestemd voor: het verwarmen van water of het produceren van lagedrukstoom (ten hoogste 5 bar en ten hoogste 110 °C) met een combinatie van een ketel en een voorzetbrander, waarbij de rookgassen niet meer dan 40 milligram NOx per normaal kubieke meter (bij 3% O2) bevatten, gemeten volgens Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling, waarbij géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een voorzetbrander en een ketel.

B 2140

Low NOx-ketel-brandercombinatie voor stoom of thermische olie < 60 milligram per normaal kubieke meter

 • a. bestemd voor: het produceren van hogedrukstoom (ten minstel 5 bar) of het verwarmen van thermische olie met een combinatie van een ketel en een brander, waarbij de rookgassen niet meer dan 60 milligram NOx per normaal kubieke meter (bij 3% O2) bevatten, gemeten volgens Scope 6 van de SCIOS-certificatieregeling of een daaraan gelijkwaardige methode, waarbij géén correctie van de meetwaarden voor de meetonzekerheid wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een brander en een ketel.

E 2151

Aluminium container voor bulktransport

 • a. bestemd voor: het transporteren van granulaat of andere bulkgoederen in een aluminium bulkcontainer,

 • b. bestaande uit: een aluminium bulkcontainer en (eventueel) een stalen omhulling.

B 2152

Dubbeldek trailer

 • a. bestemd voor: het transport van goederen, met uitzondering van diertransport, met een trailer voorzien van een dubbele laadvloer ter vergroting van het te beladen oppervlak in de trailer,

 • b. bestaande uit: een dubbeldek trailer.

A 2153

Verdichtingsmachine voor bulktransport

 • a. bestemd voor: het efficiënt beladen van containers voor bulktransport door tijdens het beladen van de container de lading te verdichten door de container in trilling te brengen,

 • b. bestaande uit: een verdichtingsmachine en een koppelingsmechanisme.

B 2154 aftopping: 50%

Vouwkisten voor bulktransport van bloembollen

 • a. bestemd voor: het in bulk vervoeren van bloembollen in kisten die invouwbaar zijn, zodat deze ten minste 75% minder ruimte innemen als de kisten leeg getransporteerd worden,

 • b. bestaande uit: een transportbesparende vouwkist.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 2160

Noodstroomvoorziening met brandstofcelsysteem

 • a. bestemd voor: het, bij uitval van de primaire stroomvoorziening, garanderen van de stroomvoorziening met een brandstofcelsysteem, waarbij de ingezette brandstof direct wordt omgezet in elektrische energie,

 • b. bestaande uit: een (systeem van) brandstofcel(len) en (eventueel) een elektriciteitsomzetter.

F 2171

Benuttingssysteem voor CO2 van derden binnen de glastuinbouw

 • a. bestemd voor: het toepassen van CO2 van derden voor CO2-bemesting in een tuinbouwkas,

 • b. bestaande uit: een verdeelstation, een aansluiting op een CO2-distributiesysteem, (eventueel) een compressor, (eventueel) een drukreduceerstation en (eventueel) een rookgasreiniging.

A 2181

SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging)

 • a. bestemd voor: het doorschakelen van hoog- en middenspanning in een transformatorstation, waarbij bestaande SF6-bevattende schakelsystemen worden vervangen door gevacumeerde of gekoelde schakelsystemen die geen SF6 bevatten,

 • b. bestaande uit: een vacuüm last- of vermogensschakelaar of een gekoelde last- of vermogensschakelaar.

B 2182

Transformator met plantaardige olie

 • a. bestemd voor: het omzetten van hoogspanning naar laagspanning door een transformator die is geïsoleerd met uitsluitend plantaardige olie,

 • b. bestaande uit: een transformator.

B 2190

Kasdekreiniginssysteem (aanpassing bestaande kas)

 • a. bestemd voor: het met roterende borstels en water reinigen van het kasdek van een bestaande tuinbouwkas zonder Groen Label certificaat op basis van Certificeringschema 8.0,

 • b. bestaande uit: een kasdekreiniger en (eventueel) een rail.

A 2210

Walstroominstallatie op de kade

 • a. bestemd voor: het leveren van walstroom aan schepen, niet zijnde pleziervaartuigen, zodat de eigen generatoren niet gebruikt worden als de schepen aan de kade liggen,

 • b. bestaande uit: een walstroomkast met één of meerdere aansluitpunten, (eventueel) een aan de walstroomkast gekoppeld betalingssysteem, (eventueel) een omvormer naar 60 Hz en transformatorstation(s).

A 2211

Walstroomaansluiting aan boord van het schip

 • a. bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip, niet zijnde een pleziervaartuig, zodat de eigen generator niet gebruikt wordt als het schip aan de kade ligt,

 • b. bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een verbinding tussen het schip te kunnen maken en de walstroomkast.

A 3051

Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen

 • a. bestemd voor: de microbiologische afbraak van vluchtige organische stoffen uit afgassen,

 • b. bestaande uit: een bak of vat met biomassa op dragermateriaal, een ventilator, (eventueel) een filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) een afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) een demister en (eventueel) een afgassenkoelinstallatie.

B 3054

Gas- en dampadsorber met regeneratie

 • a. bestemd voor:

  • het verwijderen van vluchtige organische stoffen, geurstoffen en dampen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning of vernietiging van de vluchtige organische stoffen, of

  • het verwijderen van zware metalen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning van de metalen,

 • b. bestaande uit: een adsorber en een regeneratie-eenheid.

A 3055

Procesgeïntegreerde naverbrander

 • a. bestemd voor: het door procesgeïntegreerde naverbranding voorkomen van emissies van koolwaterstoffen in procesafgassen of ruimtelucht afkomstig van de productie of verwerking van kunststoffen of van de veredeling van textiel,

 • b. bestaande uit: (aanpassing aan de) brander en (eventueel) een afzuiginstallatie.

A 3057

Reinigingsinstallatie voor scheepstanks uit de binnenvaart

 • a. bestemd voor: het na het lossen verwijderen van benzeen, tolueen, styreen, gechloreerde koolwaterstoffen en/of brandstoffen, met uitzondering van benzine, uit scheepstanks uit de binnenvaart door lucht in de scheepstank af te zuigen en te wassen, waarbij het wasmedium de achtergebleven damp opneemt en binnen de reguliere afvalkanalen wordt verwerkt,

 • b. bestaande uit: een afzuiginstallatie, een gaswasser en (eventueel) een buffertank.

A 3060

Biogaswasser

 • a. bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties of stallen, door een biologische gaswasinstallatie,

 • b. bestaande uit: biomassa op dragermateriaal, een tank, (eventueel) een ventilator, (eventueel) een druppelvanger, (eventueel) een chemicaliëndoseerinstallatie en (eventueel) een wasvloeistofbehandelingssysteem.

D 3061

Gaswasser

 • a. bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen al dan niet in combinatie met fijn stof uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties of stallen, door het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof, waarbij de wasvloeistof wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: een wassysteem, (eventueel) een ventilator, (eventueel) een druppelvanger, pompen, (eventueel) een chemicaliëndosering, tanks en (eventueel) een wasvloeistofbehandelingssysteem.

A 3063

Plasma-omzetter voor gasvormige verontreinigingen

 • a. bestemd voor: het in een niet-thermisch plasmaveld ontleden van gasvormige verontreinigingen in afgassen of andere naar buiten af te voeren lucht met een concentratie tot 1.500 ppm, waarbij de verontreinigingen worden omgezet in onschadelijke stoffen of uiteenvallen in hun elementaire componenten,

 • b. bestaande uit: een hoogspanningsbron, een reactiekamer, een besturingssysteem en (eventueel) een katalysator.

A 3070

Oxidatiebed voor zuivering van lucht

 • a. bestemd voor: het biologisch reinigen van lucht of het gelijktijdig biologisch reinigen van lucht en afvalwater, niet afkomstig van afval- of slibverwerkingsinstallaties, waarbij het verwijderingsrendement voor geurstoffen in de lucht ten minste 90% bedraagt,

 • b. bestaande uit: een oxidatiebed.

A 3080

Reinigings- of ontsmettingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het ontvetten en reinigen van metalen (half-)producten door een installatie waarin uitsluitend reinigingsmiddelen zonder vluchtige organische oplosmiddelen worden gebruikt, en waarbij het gebruikte reinigingsmiddel wordt gerecirculeerd,

 • b. bestaande uit: een ontvettings- en reinigingsinstallatie, pompen, (eventueel) een verwarmingssysteem, (eventueel) een drooginstallatie en (eventueel) een water- of badreinigingsinstallatie.

Toelichting: Ook poederontvetting of reiniging met superkritische CO2 komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

B 3110

(Half-) Droog rookgasreinigingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het met een droog of halfdroog reinigingssysteem behandelen van het afgas van verbrandingsprocessen, waarbij door toevoeging van reagentia verontreinigingen in het afgas worden gebonden en vervolgens uit het afgas worden gefilterd, voor zover de rookgasreiniging niet verplicht is volgens vergunning of wetgeving,

 • b. bestaande uit: een reactor, een doseerinstallatie, een filterinstallatie en (eventueel) mengers.

Toelichting: (Half-)Droog rookgasreinigingsinstallatie bij crematoria komen alleen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu investeringen als het aantal crematies per jaar op 1 januari 2004 kleiner was dan 1.500.

A 3131

Ontzwavelingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het ontzwavelen van rookgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, raffinaderijen of petrochemische installaties, zodanig dat de SO2-emissie niet meer bedraagt dan 200 milligram per normaal kubieke meter, waarbij elementair zwavel of zwavelverbindingen als zwavelzuur of zwaveligzuur worden gevormd en nuttig worden aangewend,

 • b. bestaande uit: (eventueel) wastorens, (eventueel) een concentratieverhogingsstap of indikker, (eventueel) reactoren, (eventueel) een membraaninstallatie, (eventueel) een neutralisatie-installatie, (eventueel) een oxidatiereactor, (eventueel) een chemicaliëndosering en (eventueel) een condensatie-eenheid.

Toelichting: De apparatuur voor de productie of nuttige aanwending van zwavel of zwavelverbindingen komt niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu investeringen.

B 3140

Ontsmettingsapparatuur voor eieren of eierverwerking

 • a. bestemd voor: het desinfecteren van eieren, bijbehorend verpakkingsmateriaal en eventueel bij de eierverwerking gebruikte vloeistoffen of oppervlakken, zonder gebruik te maken van halogeenhoudende of niet-biologisch afbreekbare stoffen,

 • b. bestaande uit: een UV-lamp of ozongenerator of doseerapparatuur.

F 3150

Textielreinigingssysteem met CO2

 • a. bestemd voor: het reinigen van textiel met vloeibare CO2,

 • b. bestaande uit: een reinigingsinstallatie, een toevoereenheid, een mengsysteem, een pomp en een opslagsysteem voor CO2.

F 3151

Natreinigingssysteem

 • a. bestemd voor: het reinigen van bovenkleding door een nat proces op basis van water in plaats van perchloorethyleen, waarbij de gereinigde bovenkleding met een gasgestookte roterende droger wordt gedroogd,

 • b. bestaande uit: een reinigingsmachine, een droger en (eventueel) een vormdroger.

D 3161

Microgolfdroger of infrarood- of UV-belichtingseenheid

 • a. bestemd voor: het doen uitharden van lakken, verven of lijmen door microgolven of infrarood- of UV-belichting,

 • b. bestaande uit: een microgolfdroger of infrarood- of UV-lampen en (eventueel) een afzuiging, exclusief het doorvoersysteem.

A 3162

Opbrenginstallatie voor oplosmiddelvrije lak

 • a. bestemd voor: het opbrengen van lakken die onder invloed van microgolven of infrarood- of UV-licht uitharden,

 • b. bestaande uit: een lakopbrenginstallatie, (eventueel) een lakterugwinningsinstallatie, een microgolfdroger of infrarood- of UV-lampen en (eventueel) een in de laklijn opgenomen schuurmachine, exclusief de spuitcabine en het transportsysteem.

B 3163 aftopping: 50%

Oplosmiddelemissie-arme verfmengmachine

 • a. bestemd voor: het mengen van verf met een verfmengmachine, waarbij wordt voldaan aan de eisen gesteld in richtlijn nr. 1999/13/EG van de Raad van de Europese Unie van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties (PbEG L 85),

 • b. bestaande uit: een verfmengmachine.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3164

Terugwininstallatie voor overspray

 • a. bestemd voor: het terugwinnen van overspray voor hergebruik van de overspray van verf- en laksystemen,

 • b. bestaande uit: een opvangscherm of condenswand en een schraap- en opvangsysteem.

A 3190

Regeneratieve thermische naverbrander voor procesafgassen

 • a. bestemd voor: het thermisch naverbranden van procesafgassen met behulp van keramische bedden, waarmee de vrijkomende energie wordt teruggewonnen en nuttig wordt aangewend,

 • b. bestaande uit: (reversed flow) verbrandingskamers, een keramisch bed, een brander of elektrische opwarmelementen en (eventueel) een aërosol- of stoffilter.

Toelichting: Recuperatieve naverbranders komen niet in aanmerking.

B 3200

Statische mengkamers voor naverbranding

 • a. bestemd voor: het statisch mengen van secundaire verbrandingslucht en uit te branden rookgassen in een mengkamer die boven de vuurhaard in de ketel is aangebracht, waardoor de concentratie van koolmonoxide in het afgas minder dan 20 milligram per normaal kubieke meter (11% O2) bedraagt,

 • b. bestaande uit: een lucht-rookgas-menginstallatie.

B 3211

Druktorens voor waterloze offset

 • a. bestemd voor: het bedrukken van materiaal zoals papier, karton, textiel of kunststof door een offsetdrukmachine die waterloze inkten verbruikt,

 • b. bestaande uit: druktorens en (eventueel) een droogeenheid.

F 4000

Apparatuur voor procesgeïntegreerde reductie van stofontwikkeling

 • a. bestemd voor: het met ten minste 80% verminderen van het ontstaan van fijn stof, al dan niet in combinatie met het verwijderen van andere milieuschadelijke componenten, tijdens een industrieel productieproces door aanpassing of vervanging van het betreffende productieproces, waarbij:

  • de reststofemissie naar de buitenlucht niet meer bedraagt dan 5 milligram stof per normaal kubieke meter,

  • de aard en de functie van het proces en het product nagenoeg dezelfde blijven,

  • de vermindering van de stofontwikkeling gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie,

  • in de berekening van de vermindering van stofemissie het effect van eventueel nageschakelde techniek buiten beschouwing wordt gelaten,

  • eventuele wijzigingen van de productiecapaciteit in de berekening van besparing worden verdisconteerd, en

  • de besparing wordt berekend ten opzichte van het gehele investeringsbedrag dat met de aanpassing of vervanging is gemoeid,

  • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de reductie van de stofontwikkeling te bereiken.

Toelichting: End-of-pipe-toepassingen en investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 4001

Apparatuur voor reductie van fijn stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering

 • a. bestemd voor: het afscheiden van fijn stof uit afgas of luchtstroom tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering door een vast opgestelde ontstoffingsinstallatie, waarbij de stofemissie naar de buitenlucht niet meer dan 5 milligram stof per normaal kubieke meter bevat,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de emissie van fijn stof te reduceren tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering.

Toelichting: Met niet-reguliere bedrijfsvoering wordt bedoeld: storingen, onderhoud aan de (reinigings)technieken en opstarten en stoppen van installaties of processen.

A 4050

Biologisch luchtfilter voor geurafbraak

 • a. bestemd voor: de microbiologische afbraak van geurstoffen, eventueel onder gelijktijdige verwijdering van fijn stof, uit lucht die naar buiten wordt afgevoerd voor zover niet afkomstig van land- en tuinbouwbedrijven,

 • b. bestaande uit: een bak of vat met biomassa op dragermateriaal, (eventueel) een filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) een afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) een demister en (eventueel) een afgassenkoelinstallatie.

A 4052

(Katalytische) Oxidatie-installatie

 • a. bestemd voor: het al dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide of zuurstofradicalen of ozon of UV-bestraling van pathogenen, geur- of koolwaterstoffen in naar buiten te blazen luchtstromen,

 • b. bestaande uit: een oxidatie-installatie, (eventueel) doseer- of injectieapparatuur, (eventueel) een waterstofperoxidewasser, (eventueel) wastoren, (eventueel) een katalysator, (eventueel) ozongenerator, (eventueel) restozonabsorber of -vernietiger en (eventueel) een zuurstofradicaalgenerator.

E 4053

Vacuümfilter voor kolkenzuigers

 • a. bestemd voor: het voorkomen van stankoverlast van een kolkenzuiger die bij het beheer en onderhoud van rioleringen wordt ingezet,

 • b. bestaande uit: een vacuümfilter.

B 4061

Stralingsvrije meetapparatuur (vervanging)

 • a. bestemd voor: het vervangen van bestaande apparatuur ten behoeve van dichtheids- en niveaumeting op basis van radioactiviteit door een alternatieve techniek,

 • b. bestaande uit: dichtheids- en niveaumeetapparatuur anders dan met behulp van radioactiviteit.

F 4070

Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging

 • a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas of luchtstroom waarbij puntgericht afgezogen lucht van stof wordt ontdaan met een filtrerende stofafscheider, waardoor de lucht die naar buiten wordt afgevoerd niet meer dan 2 milligram stof per normaal kubieke meter bevat,

 • b. bestaande uit: een filtrerende stofafscheider, een ventilator en (eventueel) apparatuur benodigd om de condities van de te reinigen gassen aan te passen voor stofafscheiding op basis van filtratie.

A 4071

Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door ruimtelijke afzuiging

 • a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas of luchtstroom waarbij ruimtelijk afgezogen lucht van stof wordt ontdaan met een filtrerende stofafscheider, waardoor de lucht die naar buiten wordt afgevoerd niet meer dan 2 milligram stof per normaal kubieke meter bevat,

 • b. bestaande uit: een filtrerende stofafscheider, een ventilator en (eventueel) apparatuur benodigd om de condities van de te reinigen gassen aan te passen voor stofafscheiding op basis van filtratie.

A 4072

Niet-filtrerende ontstoffingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een afgas of luchtstroom, al dan niet in combinatie met andere milieuschadelijke componenten, uit een gas- of luchtstroom met een niet-filtrerende stofafscheider, waarbij:

  • het afzuigdebiet ten minste 4.000 kubieke meter per uur is,

  • scheidingsrendementen worden behaald van ten minste 99,5% voor PM10 en 99% voor PM2.5, en

  • de lucht die naar buiten wordt afgevoerd niet meer dan 2 milligram stof per normaal kubieke meter bevat,

 • b. bestaande uit: een niet-filtrerende stofafscheider en een ventilator.

F 4073

Fijnstofreducerende technieken voor pluimveestallen

 • a. bestemd voor: het reduceren van de emissie van fijnstof van een pluimveestal door toepassing van één of meer technieken die als zodanig zijn aangemerkt in de op grond van artikel 66, aanhef en onder c, van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 gepubliceerde lijst van emissiefactoren fijnstof voor veehouderij zoals gepubliceerd op www.vrom.nl,

 • b. bestaande uit: fijnstofreducerende technieken.

F 4084

Gesinterd ontstoffingsfilter

 • a. bestemd voor: het afscheiden van stof uit een afgas of luchtstroom met een gesinterd filter, zodanig dat de lucht die naar buiten wordt afgevoerd niet meer dan 1 milligram stof per normaal kubieke meter bevat,

 • b. bestaande uit: een gesinterd filter, een filterhuis en (eventueel) een systeem voor periodieke reiniging.

A 4090

Watermist/microschuim-ontstoffing

 • a. bestemd voor: het beperken van stofverspreiding bij sorteerlijnen, puinbreek- en recyclinginstallaties en bij op en overslagen van stortgoed of bulkgoederen, door bevochtiging of afdekken van het stortgoed met zeer fijn verneveld water al dan niet voorzien van volledig biologisch afbreekbare toevoegingen welke de ontstoffing bevorderen of de stofdeeltjes afdekken,

 • b. bestaande uit: (eventueel) een watervernevelingssysteem, (eventueel) een bindmiddelvoorraadvat, (eventueel) een mengsysteem en (eventueel) een schuimtoedieningssysteem.

A 4091

Windzifter voor vaste stof met materiaalterugwinning

 • a. bestemd voor: het afscheiden van fijn stof uit bulkgoederen door een windzifter, waarbij het afgescheiden stof wordt gegranuleerd en teruggevoerd naar de bulk,

 • b. bestaande uit: een trilgoot, blaasnozzles, een cycloon, een expansiekamer, een draaisluis, een ventilator, filters, een granuleringskamer, (eventueel) een bevochtigingsinstallatie en (eventueel) een retourtransportsysteem.

A 4092

Gesloten beladingssysteem

 • a. bestemd voor: het met een sluitkegel of opblaasbare band verminderen van stofemissies bij het laden of lossen van vrachtwagens of schepen,

 • b. bestaande uit: een vouwbalg, een sluitkegel of opblaasbare band, een filteraansluiting en een geïntegreerd stoffilter.

A 4093

Mobiele lostrechter

 • a. bestemd voor: het lossen van bulkgoederen in een mobiele lostrechter die de grijper van de loskraan geheel kan omvatten en die is voorzien van onderafzuiging en filter met uitblaasopeningen in de losinrichting zodanig dat het verwaaien van stof wordt voorkomen,

 • b. bestaande uit: een lostrechter, een filter en afzuigventilatoren.

A 4094

Flexibel klepsysteem voor overslag van bulkgoederen

 • a. bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij overslag van bulkgoederen door afdekking van de stortbunker of -trechter met een flexibel klepsysteem, waardoor het af te zuigen luchtvolume met ten minste 70% wordt verminderd en waarbij onder de flexibele kleppen onderdruk wordt gehandhaafd,

 • b. bestaande uit: flexibele kleppen en vacuümpompen.

F 4095

Gesloten transportband

 • a. bestemd voor: het stofvrij transporteren van bulkgoederen door een transportsysteem waarbij het bulkgoed volledig wordt omsloten door een transportband van flexibel materiaal, die in een pijpvorm wordt dichtgevouwen,

 • b. bestaande uit: een flexibele transportband, (eventueel) een ophanging, (eventueel) een bandondersteuning, aandrijving en een los- en laadsysteem, exclusief een opslagsysteem.

B 4096 aftopping: 20%

Wrijvingsarme en stofemissiebeperkende transportband

 • a. bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij het transporteren van bulkgoederen door een transportband die in een trog in een gesloten omkasting loopt, waarbij door het in stand houden van een luchtfilm tussen de trog en de transportband de wrijving wordt geminimaliseerd,

 • b. bestaande uit: gesloten trogsecties, een aandrijving, een transportband, een spaninrichting en een luchtvoorziening, exclusief een opslagsysteem.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 4097

Windreductiescherm rondom grote bulkopslag

 • a. bestemd voor: het met ten minste 25% reduceren van de stofverspreiding bij opslag van bulkgoederen in de open lucht, die ten minste 10 ton groot zijn, door het plaatsen van schermen, voor zover het windreductiescherm niet verplicht is volgens vergunning of wetgeving,

 • b. bestaande uit: een schermconstructie.

F 4098 aftopping: € 4.000.000

Gesloten overkapping van een op- of overslag

 • a. bestemd voor: het beperken van verspreiding van stofdeeltjes naar de buitenlucht door opslag, laden, lossen of overstorten van bulkgoederen onder een gesloten overkapping te laten plaatsvinden, waarbij:

  • de capaciteit van de bulkgoederenopslag ten minste 10 ton bedraagt, en

  • de luchtstroom die naar buiten wordt afgevoerd van fijn stof wordt ontdaan waardoor de luchtstroom minder dan 5 milligram stof per normaal kubieke meter bevat,

 • b. bestaande uit: een gesloten overkapping of loods en een ontstoffinginstallatie.

  Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 4099

Gesloten overkapping van een puinbreker

 • a. bestemd voor: het beperken van verspreiding van geluid alsmede stofdeeltjes naar de buitenlucht door het breken van puin met een vast opgestelde puinbreker en het aanverwante puintransport onder een gesloten overkapping te laten plaatsvinden, waarbij de luchtstroom die naar buiten wordt afgevoerd van fijn stof wordt ontdaan waardoor de luchtstroom minder dan 5 milligram stof per normaal kubieke meter bevat,

 • b. bestaande uit: een gesloten overkapping of loods met geluidwerende voorzieningen en een ontstoffingsinstallatie.

F 4100

Natstraalinstallatie

 • a. bestemd voor: het stofvrij stralen van oppervlakken in de buitenlucht met behulp van een nat of vochtig straalmiddel,

 • b. bestaande uit: een compressor, een tank, een straaleenheid, slangen, een filter en een waterpomp.

D 4101

Stofvrij straalsysteem

 • a. bestemd voor: het afzuigen en scheiden van straalmiddel en vrijkomend stof tijdens het stralen van oppervlakken in de buitenlucht, ter voorkoming van de emissie van deeltjes naar de lucht,

 • b. bestaande uit: (eventueel) een gevelcabine, een straaleenheid, (eventueel) slangen, stofvrije straalkoppen en een filter.

B 4110

Platenkoeler of -warmtewisselaar voor indirect koelen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie

 • a. bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van fijn stof, al dan niet in combinatie met andere gasvormige verontreinigen, door het indirect koelen of verwarmen van korrelvormige producten in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie, waarbij het energieverbruik niet groter is dan bij toepassing van een directe koel- of verwarmingstechniek,

 • b. bestaande uit: een platenkoeler of platenwarmtewisselaar.

Toelichting: Bij een indirect koelsysteem komen koelmedium en het te koelen product niet met elkaar in contact.

B 4140

Alkalizoutvrije vulcanisatie-installatie (ombouw of vervanging)

 • a. bestemd voor: het vulcaniseren van rubber met waterstofperoxide, waardoor het vulcaniseren met alkalizouten wordt vermeden, door aanpassing of vervanging van een bestaande installatie,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) een vulcanisatie-installatie.

B 4141

Gesloten malsysteem voor kunstharsverwerking

 • a. bestemd voor: het verwerken van kunstharsen in een gesloten mal voorzien van vacuüminjectie- of overdruksysteem ter vermijding van styreenemissies,

 • b. bestaande uit: een vacuüm- of persinstallatie, een gesloten malsysteem, injectie-apparatuur en (eventueel) een oven.

B 4150

Regeleenheid elektrodynamisch remmen

 • a. bestemd voor: het geluidarm remmen van een diesel locomotief in het snelheidsgebied tot 30 kilometer per uur,

 • b. bestaande uit: een elektronische regeleenheid voor dynamisch remmen.

B 4151

Geluidsreducerend smeersysteem voor tram- en treinstellen of rangeerterreinen

 • a. bestemd voor: het reduceren van rem- of frictiegeluid van tram- of treinstellen of afremsystemen op rangeerterreinen door het op de wielen of rails aanbrengen van een microfilm van water of biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet,

 • b. bestaande uit: een smeersysteem.

C 4155 aftopping: € 37.000

Geluidsreducerende voorzieningen voor lichte propellervliegtuigen

 • a. bestemd voor: het terugbrengen van het brongeluidsniveau van een licht propellervliegtuig door aanpassing van het vliegtuig of vervanging door een nieuw vliegtuig, waarbij:

  • 1. voor vliegtuigen met een ten hoogste toegelaten startmassa M van 5.700 kilogram of minder het ten hoogste toegelaten geluidsniveau gemeten volgens ICAO hoofdstuk 6 niet meer mag bedragen dan:

   M [in kilogram]

   geluidsniveau [in dB(A)]

   5.700 tot 1.500

   76

   1.500 tot 600

   64 + (M-600)/75

   600 of minder

   64

  • 2. voor vliegtuigen met een ten hoogste toegelaten startmassa M van 8.618 kilogram of minder het ten hoogste toegelaten geluidsniveau gemeten volgens ICAO hoofdstuk 10 niet meer mag bedragen dan:

   M [in kilogram]

   geluidsniveau [in dB(A)]

   8.618 tot 1.325

   80

   1.325 tot 618

   68 + (M-618)*12/707

   618 of minder

   68

 • b. bestaande uit: (eventueel) een geluiddemper op de uitlaat, (eventueel) een drie- of meerbladige propeller en (eventueel) aandrijfeenheden waarbij het maximum (start-) vermogen wordt bereikt bij een propellertoerental kleiner dan of gelijk aan 2.200 rpm.

  Het bedrijfsmiddel in een nieuw vliegtuig komt voor ten hoogste € 37.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor willekeurige afschrijving.

Toelichting: ICAO staat voor International Civil Aviation Organization.

B 4160

Vast opgesteld lagedruk aggregaat

 • a. bestemd voor: het laden of lossen van bulkgoederen door een vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat,

 • b. bestaande uit: een vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat.

B 4161

Geluidarme opbouw voor bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen

 • a. bestemd voor: het verminderen van piekniveau's tijdens het laden en lossen in de bebouwde omgeving door het aanbrengen van geluidarme voorzieningen op een bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen,

  • waarbij de aanwezige motor ten minste voldoet aan de Euro 3-eisen, en

  • waarbij het geluidsdrukniveau LpA(7,5m) minder dan 60 dB(A) bedraagt gemeten volgens de Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen, rapport DGT-RPT-020131 van 11 november 2002 opgesteld door TNO,

 • b. bestaande uit: een bakwagen, een trekker, een oplegger, een aanhanger of een bestelwagen met een geluidarme vloer, geluidarme wanden, een geluidarme laadklep, (eventueel) een geluidarme topklep, (eventueel) een geluidarme roldeur, (eventueel) een geluidarme zijdeur, (eventueel) een geluidarme koeling en (eventueel) een achteruitrijdpiepje.

B 4162

Aanpassen motorgeluid voor bakwagen, trekker of bestelwagen

 • a. bestemd voor: het stiller maken van een conventionele bakwagen, trekker of bestelwagen, voorzien van een motor die ten minste aan de Euro 3 eisen voldoet, tijdens het laden en lossen in de bebouwde omgeving door:

  • een aanpassing in het motormanagementsysteem (silent-mode),

  • een elektronisch geregelde ventilatorkoppeling,

  • een grotere uitlaaddemper die op commando gedempt kan worden en afblaasdempers voor het luchtdrukremsysteem, en

  • waarbij het geluidsdrukniveau LpA(7,5m) ten hoogste 72 dB(A) bedraagt gemeten volgens de Meetmethode voor piekgeluiden bij laden en lossen van 7 mei 2008 (referentienummer 008.16348/01.01) opgesteld door TNO,

 • b. bestaande uit: bovenstaande voorzieningen voor reductie van het motorgeluid.

B 4170

Geluidarme toplaag voor bedrijfsterreinen (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: het renoveren van bestaande verhardingen van een bedrijfsterrein in de buitenlucht, door op de bestaande verharding een nieuwe toplaag aan te brengen bestaande uit een semi-open asfaltmengsel van ten hoogste 20 millimeter dikte, met een slijtvastheid die ten minste gelijkwaardig is aan steenmastiekasfalt, waardoor het geluidsvermogensniveau op het bedrijfsterrein met ten minste 4 dB(A) afneemt ten opzichte van de bestaande situatie,

 • b. bestaande uit: een dunne toplaag van semi-open asfalt.

B 4171

Geluidarme ventilator

 • a. bestemd voor: het verplaatsen van lucht voor warmtewisselaars, koeltorens en ventilatiesystemen met een installatie, die

  • buiten opgesteld is of in een muur of dak is geplaatst,

  • die lucht van binnen naar buiten of van buiten naar binnen transporteert, en

  • waarvan het geluidsvermogensniveau berekend op basis van gegevens uit metingen verricht volgens ISO 1680/1 of ISO 3744 niet meer bedraagt dan 28+30logU-5logD+10logP (U is de omtreksnelheid van de waaier in m/s, D is de diameter van de waaier in m, en P is het nominale elektrische aandrijfvermogen in kiloWatt),

 • b. bestaande uit: een ventilator, een aandrijfmechanisme en (eventueel) een toerenregeling.

B 4172

Geluidarm stroomaggregaat op binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het afgeven van stroom voor gebruik aan boord van een binnenvaartschip door een vast op het schip opgesteld aggregaat, waarvan het geluidsvermogensniveau niet meer bedraagt dan 88 dB(A),

 • b. bestaande uit: een stroomaggregaat met geluiddempende voorzieningen.

A 4181

Lichtvervuilingbeperkende verlichting (ombouw of vervanging)

 • a. bestemd voor: het 's avonds en 's nachts verminderen van lichtvervuiling door aanpassing of vervanging van bestaande verstorende lichtbronnen in de open lucht door:

  • 1. energiezuinige groenlicht emitterende lichtbronnen met dezelfde lichtintensiteit als de te vervangen lichtbronnen, bestaande uit: groenlicht uitstralende buitenverlichting, of

  • 2. het met behulp van aanwezigheidssensoren aansturen van led-markeringen of straatverlichting van wegen en bedrijventerreinen, waarbij de energie voor de led-markering of straatverlichting wordt geleverd door wind of zon,

 • b. bestaande uit: led-markeringen of straatverlichting, een windturbine of zonnecollector, een regelunit en aanwezigheidsensoren.

A 5000 aftopping: 50%

Geluid- en emissiearme mobiele machine

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden door een mobiele machine met een verbrandingsmotor,

  • die is genoemd in onderstaande lijst bedrijfsmiddelcodes:

   E 5101 Geluidarme mobiele puinbreker;

   E 5110 Houtversnipperaar;

   E 5111 Geluidarme gazonmaaier;

   E 5130 Milieuvriendelijke landbouwtrekker;

   E 5131 Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine;

   E 5150 Geluidarm hydrauliekaggregaat;

   E 5151 Geluidarm stroomaggregaat.

   E 5160 Geluidarme motoraangedreven compressor;

   E 5170 Geluidarme motorpomp;

   E 5180 Geluidarme laadschop;

   E 5181 Geluidarme graafmachine;

   E 5190 Geluidarme mobiele kraan

   E 5200 Geluidarme vorkheftruck;

   E 5201 Geluidarme telescooplader/verreiker,

   • die voldoet aan de eisen zoals genoemd in de omschrijving van bovenstaande bedrijfsmiddelen,

   • waarbij de emissies bij machinemotoren die werken met een constant toerental de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIa van richtlijn nr. 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU L 146) niet overschrijden, of

   • waarbij de emissies bij machinemotoren die werken met een variabel toerental de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIb van de onder het vorige gedachtestreepje genoemde richtlijn niet overschrijden,

 • b. bestaande uit: een mobiele machine.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Mobiele machines die alleen emissiearm zijn kunnen worden gemeld onder C 5001. Voor de genoemde grenswaarden zie onderdeel 6 van paragraaf 1 van de Milieulijst.

C 5001

Emissiearme mobiele machine

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden door een mobiele machine met een verbrandingsmotor,

  • waarvan het eventueel aanwezige hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

  • waarbij de emissies bij machinemotoren die werken met een constant toerental de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIa van richtlijn nr. 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU L 146) niet overschrijden, of

  • waarbij de emissies bij machinemotoren die werken met een variabel toerental de grenswaarden zoals genoemd in fase IIIb van de onder het vorige gedachtestreepje genoemde richtlijn niet overschrijden,

 • b. bestaande uit: een mobiele machine.

Toelichting: Geluid- en emissiearme mobiele machines kunnen worden gemeld onder A 5000. Voor de genoemde grenswaarden zie onderdeel 6 van paragraaf 1 van de Milieulijst.

C 5040

Luchtmatras voor voorstuwing van een zeeschip

 • a. bestemd voor: het voortbewegen van een zeeschip door met een luchtmatras gebruik te maken van windenergie,

 • b. bestaande uit: een luchtmatras, een lanceer- en strijkinrichting en een regeleenheid.

F 5050

Brandstofcelsysteem voor mobiele werktuigen en transportmiddelen

 • a. bestemd voor: het in een mobiel werktuig of een transportmiddel opwekken van elektrische energie met een vermogen van ten hoogste 1.000 kiloWatt waarbij de brandstof rechtstreeks wordt omgezet in elektrische energie die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de aandrijving van transportmiddelen of in verkeersinformatiewagens,

 • b. bestaande uit: een systeem bestaande uit één of meer brandstofcellen en (eventueel) een elektrisch aandrijfsysteem.

A 5060

Elektro-, hybride- of gasmotor voor vaartuigen

 • a. bestemd voor: het voortstuwen van vaartuigen die voor de voortstuwing voorzien zijn van:

  • 1. uitsluitend een elektromotor,

  • 2. uitsluitend een LPG- of aardgasmotor, of

  • 3. een elektromotor als hoofdmotor in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride),

 • b. bestaande uit: motor(en), (eventueel) een gastank, (eventueel) accu’s en (eventueel) een oplaadstation.

B 5070 aftopping: 50%

Elektrisch of hybride aangedreven voertuig

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen over de openbare weg met een voertuig, niet zijnde tram of metro, met een elektromotor als hoofdmotor, eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride), door een bedrijf dat voor dit voertuig of geen BPM is verschuldigd of de BPM geheel kan terugvragen,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven voertuig, (eventueel) een oplaadstation en (eventueel) een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Hybride personenauto's waarvoor een verlaagd tarief BPM is betaald komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 5071

Elektrisch aangedreven goederentram

 • a. bestemd voor: het bedrijfsmatig vervoer van uitsluitend goederen over het tramnet in de bebouwde omgeving in een tram met een elektromotor als hoofdmotor,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven tram.

B 5072

Elektrisch aangedreven mobiele machine

 • a. bestemd voor: het reinigen van straten en verhardingen of het onderhouden van bermen, gazons en andere groenvoorzieningen in de bebouwde omgeving met een mobiele machine met een elektromotor als hoofdmotor, waarvan het eventuele hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare en niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven mobiele machin en (eventueel) een oplaadstation.

Toelichting: Zie B 5074 voor hybride mobiele machines.

B 5073

Elektrisch aangedreven heftruck

 • a. bestemd voor: het heffen en verplaatsen van goederen met een voertuig,

  • voorzien van een elektromotor als hoofdmotor,

  • met een hefvermogen van 15 ton of meer,

  • die is voorzien van een vaste bestuurderszitplaats, en

  • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare en niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een heftruck en (eventueel) een oplaadstation.

Toelichting: Zie A 5000, C 5001 of E 5200 voor heftrucks met een verbrandingsmotor.

B 5074

Mobiele machine met hybridemotor

 • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden, zoals graven, laden, lossen, slopen, knippen, maaien en zaaien, door een mobiele machine op wielen of rupsbanden, voorzien van een elektromotor in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride) voor de aandrijving, en waarvan het eventuele hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare en niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een hybride mobiele machine.

Toelichting: Zie B 5072 voor elektrisch aangedreven mobiele machines.

B 5075

Bus met hybridemotor

 • a. bestemd voor: het vervoer van personen over de weg door een diesel-elektrisch aangedreven voertuig voorzien van meer dan 8 passagiersplaatsen buiten de bestuurder,

 • b. bestaande uit: een autobus voorzien van diesel-elektrische aandrijving.

A 5080

Systeem voor adaptieve cruise control voor vrachtverkeer

 • a. bestemd voor: het bij vervoer van goederen met een vrachtwagen automatisch constant houden van de snelheid, dan wel automatisch aanpassen van de snelheid, zodat de afstand tot de voorligger gelijk blijft, waardoor het brandstofverbruik wordt verminderd,

 • b. bestaande uit: een systeem voor adaptieve cruise control.

B 5090 aftopping: 20%

Hydraulisch heiblok

 • a. bestemd voor: het heien van funderingspalen door een hydraulisch aangedreven heiblok, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,b

 • b. bestaande uit: een hydraulisch heiblok, exclusief de generator.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5091

Hydraulische boorstelling

 • a. bestemd voor: het boren van gaten ten behoeve van funderingpalen met een hydraulische boorstelling, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een hydraulisch systeem, een boorkast en een avegaarboor.

E 5101

Geluidarme mobiele puinbreker

 • a. bestemd voor: het breken van steen- en betonpuin tot granulaat in een niet-vast opgestelde mobiele breekinstallatie, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 114 dB(A),

 • b. bestaande uit: een mobiele puinbreker voorzien van een toevoermond met (eventueel) een trilgoot, (eventueel) een voorzeef, (eventueel) transportbanden en (eventueel) een magneetband.

Toelichting: Emissiearme mobiele puinbrekers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5110

Geluidarme mobiele houtversnipperaar

 • a. bestemd voor: het versnipperen van houtige gewassen door een niet-vast opgestelde machine, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 117 dB(A)/1 pW,

 • b. bestaande uit: een mobiele houtversnipperaar.

Toelichting: Emissiearme houtversnipperaars kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5111

Geluidarme gazonmaaier

 • a. bestemd voor: het maaien van gazons, sportvelden en sportbanen door een zelfrijdende, van een verbrandingsmotor voorziene gazonmaaier met een maaibreedte van ten minste 70 centimeter,

  • waarvan het eventueel aanwezig hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

  • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste:

   • 1. 97 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van ten minste 70 centimeter en ten hoogste 120 centimeter, of

   • 2. 102 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van meer dan 120 centimeter,

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende gazonmaaier.

Toelichting: Elektrische gazonmaaiers kunnen worden gemeld onder B 5072 en emissiearme gazonmaaiers met een verbrandingsmotor onder A 5000 en C 5001.

E 5112

Mobiele compostomzetmachine

 • a. bestemd voor: het mechanisch omzetten, beluchten en mengen van organisch materiaal tijdens de compostbereiding door een niet baangebonden compostomzetmachine, die uitsluitend voor dat doel geschikt is en waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een niet baangebonden compostomzetmachine.

A 5120

Natte mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

 • a. bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen in een mobiele installatie door natte scheiding met tegenstroom en wervelbed, waarbij de tarra op de rooiakker achterblijft en het gebruikte water of op de rooiakker achterblijft of wordt hergebruikt en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een natte mobiele tarrascheidingsinstallatie.

B 5121

Droge mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

 • a. bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen in een mobiele installatie op basis van een zwevend-zandbed, waardoor de tarra op de rooiakker achterblijft, en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een droge mobiele tarrascheidingsinstallatie.

E 5122

Rooimachine met tarrareinigingsinstallatie

 • a. bestemd voor:

  • 1. het rooien van bieten, wortels, bollen of andere knollen, waarbij aanhangende aarde en zand worden verwijderd met ten minste drie verschillende reinigingstechnieken waarvan ten minste twee van de volgende:

   • een zeefketting,

   • axiaalrollen,

   • een sterrenbed,

   • ten minste 3 borstels,

   • een wrijfband,

   • reinigingzonnen (verschillende typen zonnen tellen als verschillende technieken), of

  • 2. het rooien van prei waarbij aanhangende aarde en zand worden verwijderd met een klop- of schudsysteem, waarbij loof en/of wortels op de akker worden verwijderd met een afsnijdinrichting en pelrollen en waarbij de preibox automatisch wordt gevuld.

  Het eventueel aanwezige hydraulisch systeem van bovenstaande rooimachines mag alleen gevuld zijn met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een rooier voor wortels, prei, bieten, bollen of knollen en (eventueel) preiboxen.

Toelichting: Niet-zelfrijdende rooimachines kunnen ook onder deze code worden gemeld. Emissiearme rooimachines kunnen worden gemeld onder C 5001.

E 5130

Milieuvriendelijke landbouwtrekker

 • a. bestemd voor: het trekken en/of aandrijven van werktuigen door een landbouwtrekker,

  • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

  • die voldoet aan een geluidsdrukniveau LpA(7,5m) van ten hoogste 59+11logP, bepaald volgens richtlijn nr. 74/151/EG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende bepaalde onderdelen en eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB EG L84). (P is het vermogen in kiloWatt, bepaald volgens richtlijn ECE-R24),

 • b. bestaande uit: een milieuvriendelijke landbouwtrekker.

Toelichting: Emissiearme landbouwtrekkers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5131

Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine

 • a. bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwproducten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen door een zelfrijdende machine, waarvan het hydraulisch systeem gevuld is met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en dat niet gekoppeld wordt aan een hydraulisch systeem met gewone olie,

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende landbouwmachine.

Toelichting: Zowel landbouwmachines met een verbrandingsmotor als elektrisch aangedreven landbouwmachines kunnen onder deze code worden gemeld. Emissiearme landbouwmachines met een verbrandingsmotor kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5132

Milieuvriendelijke getrokken landbouwmachine

 • a. bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwproducten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen door een getrokken machine met een eigen hydraulisch systeem, dat is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en dat niet gekoppeld wordt met een hydraulisch systeem met gewone olie,

 • b. bestaande uit: een getrokken landbouwmachine.

B 5140 aftopping: 20%

Geluidarme veeg- of veegzuigmachine

 • a. bestemd voor: het vegen van straten met een zelfrijdende veeg- of veegzuigmachine:

  • waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

  • waarbij de uitgeblazen lucht van fijn stof wordt ontdaan met een verwijderingsrendement van ten minste 95% voor PM5 en ten minste 97% voor PM10, en

  • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 85+11logP (P is het vermogen in kiloWatt, bepaald volgens richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162),

 • b. bestaande uit: een veeg- of veegzuigmachine.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

Toelichting: Zowel straatveegmachines met een verbrandingsmotor als elektrisch aangedreven straatveegmachines kunnen onder deze code worden gemeld.

B 5141 aftopping: 20%

Geluidarme kolkenzuiger

 • a. bestemd voor: het leegzuigen van straat- en rioolkolken met een kolkenzuiger, waarvan de pomp wordt aangedreven door de aftakas, en waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 98 dB(A)/1pW,

 • b. bestaande uit: een kolkenzuiger.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5142 aftopping: 50%

Geluidarme vuilniswagen

 • a. bestemd voor: het inzamelen van huisvuil of bedrijfsafval met een vuilniswagen, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 96 dB(A)/1pW,

 • b. bestaande uit: een vuilniswagen.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5143 aftopping: 50%

Geluidarme vloeren- en stratenreiniger

 • a. bestemd voor: het reinigen van vloeren en straten met een zelfrijdende, door een verbrandingsmotor aangedreven vloeren- en stratenreiniger,

  • waarbij uitsluitend met water wordt gereinigd onder een druk van ten minste 250 bar,

  • waarbij het gebruikte reinigingswater retour wordt genomen,

  • waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

  • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste:

   • 1. 101 dB(A)/1 pW voor een vloeren- en stratenreiniger met een vermogen tot ten hoogste 55 kiloWatt, of

   • 2. 82+11logP voor een vloeren- en stratenreiniger met een vermogen van meer dan 55 kiloWatt (P is het vermogen in kiloWatt, bepaald volgens richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162),

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende vloeren- en stratenreiniger.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5150

Geluidarm hydrauliek aggregaat

 • a. bestemd voor: het genereren van druk voor hydraulische werktuigen door een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven aggregaat,

  • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

  • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste:

   • a. 100 dB(A)/1 pW voor een aggregaat met een vermogen van ten hoogste 78 kiloWatt, of

   • b. 83+9logP voor een aggregaat met een vermogen groter dan 78 kiloWatt (P is het vermogen in kiloWatt, bepaald volgens richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162),

 • b. bestaande uit: een mobiel hydrauliek aggregaat.

Toelichting: Emissiearme hydrauliek aggregaten kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5151

Geluidarm stroomaggregaat

 • a. bestemd voor: het afgeven van stroom voor laswerk of arbeidsvermogen door een niet-vast opgestelde aandrijfmotor en generator met een op rotatie berustende werking, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 87+logPel (Pel is het elektrisch vermogen in kVA),

 • b. bestaande uit: een niet-vast opgesteld stroomaggregaat.

Toelichting: Emissiearme stroomaggregaten kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5160

Geluidarme motoraangedreven compressor

 • a. bestemd voor: het samenpersen en verplaatsen van lucht door een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven apparaat waarmee lucht wordt samengeperst en verplaatst,

  • met uitzondering van ventilatoren en vacuümpompen,

  • met een capaciteit van ten hoogste 30 kubieke meter per minuut, en

  • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 94+2logP (P is het vermogen in kiloWatt, bepaald volgens richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162),

 • b. bestaande uit: een niet-vast opgestelde motoraangedreven compressor.

Toelichting: Emissiearme compressoren kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5170

Geluidarme motorpomp

 • a. bestemd voor: het oppompen van water met een niet-vast opgestelde pomp, aangedreven door een verbrandingsmotor met een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 95 dB(A)/1 pW,

 • b. bestaande uit: een motorpomp met eigen verbrandingsmotor.

Toelichting: Emissiearme motorpompen kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5180

Geluidarme laadschop

 • a. bestemd voor: het laden, lossen, vervoeren of zeven van materiaal door een zelfrijdend, door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen of rupsbanden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kiloWatt,

  • dat aan de voorzijde is uitgerust met een bak,

  • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

  • dat voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste:

   • 1. 100 dB(A)/1 pW voor een laadschop met een vermogen tot ten hoogste 66 kiloWatt, of

   • 2. 80+11logP voor een laadschop met een vermogen groter dan 66 kiloWatt (P is het motorvermogen in kiloWatt, bepaald volgens richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162),

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende laadschop.

Toelichting: Emissiearme laadschoppen kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5181

Geluidarme graafmachine

 • a. bestemd voor: het graven, laden, lossen, vervoeren, slopen, knippen, zeven of vergruizen van materiaal, of het maaien en reinigen van sloten en bermen door een werktuig met een zelfrijdende, door een verbrandingsmotor aangedreven onderwagen en een bovenwagen die een zwenkbeweging van meer dan 360° kan uitvoeren door bewegingen van de giek en de arm, en die aan de voorzijde is uitgerust met een bak, sloopschaar, zeef, vergruizer of palenkraker,

  • met een geïnstalleerd vermogen groter dan 15 kiloWatt,

  • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

  • dat voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste: 82+9logP (P is het vermogen in kiloWatt, bepaald volgens richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162),

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende graafmachine.

Toelichting: Emissiearme graafmachines kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5190

Geluidarme mobiele kraan

 • a. bestemd voor: het hijsen van vrachten door een zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan op banden met een hijslast van ten hoogste 60 ton,

  • die is toegelaten op de openbare weg,

  • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

  • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste:

   • 1. 100 dB(A)/1 pW voor een telescoopkraan met een vermogen van ten hoogste 55 kiloWatt, of

   • 2. 81+11logP voor een telescoopkraan met een vermogen groter dan 55 kiloWatt (P is het motorvermogen in kiloWatt, bepaald volgens richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162), of

   • 3. 96 dB(A)/1 pW voor een torenkraan,

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan.

Toelichting: Emissiearme mobiele kranen kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

B 5191 aftopping: 20%

Geluidarme autolaadkraan

 • a. bestemd voor: het laden en lossen van vracht met een vast op een voertuig gemonteerde autolaadkraan die is voorzien van een eigen aandrijving, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 100 dB(A)/1 pW,

 • b. bestaande uit: een autolaadkraan.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5200

Geluidarme vorkheftruck

 • a. bestemd voor: het heffen en verplaatsen van goederen met een door een verbrandingsmotor aangedreven vorkheftruck,

  • die is voorzien van een vaste bestuurderszitplaats,

  • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

  • die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 100 dB(A)/1 pW,

 • b. bestaande uit: een vorkheftruck met verbrandingsmotor.

Toelichting: Elektrisch aangedreven vorkheftrucks komen niet voor deze code in aanmerking, maar kunnen onder code B 5073 gemeld worden. Emissiearme heftrucks kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

E 5201

Geluidarme telescooplader of verreiker

 • a. bestemd voor: het verplaatsen van materiaal door een zelfrijdend, door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kiloWatt, aan de voorzijde uitgerust met gereedschap, waarmee materiaal geladen of gelost kan worden,

  • waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

  • dat voldoet aan een geluidsvermogensniveau van ten hoogste 82+11logP (P is het vermogen in kiloWatt, bepaald volgens richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162),

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende telescooplader of verrreiker.

Toelichting: Emissiearme telescoopladers of verreikers kunnen worden gemeld onder A 5000 en C 5001.

B 6050

Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen

 • a. bestemd voor: het met ten minste twee sensoren vroegtijdig detecteren van lekken bij opslagen van toxische gassen, zoals ammoniak of chloor, groter dan 5 Nm3, met activering van een systeem dat het ontsnappen van de gassen tegengaat of met automatische doormelding naar een alarmcentrale,

 • b. bestaande uit: early warning gasdetectieapparatuur, (eventueel) apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale en (eventueel) een noodopslagtank die aantoonbaar geen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering.

B 6060

Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton

 • a. bestemd voor: het vroegtijdig detecteren van brand in chemicaliënopslagruimten met een opslagcapaciteit van minder dan 10 ton, met activering van een blussysteem of met automatische doormelding naar een alarmcentrale, voor zover het systeem niet verplicht is vanuit het Brandconcept of de milieuvergunning,

 • b. bestaande uit: detectieapparatuur, (eventueel) een automatisch brandblussysteem en (eventueel) apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale.

Toelichting: Branddetectiesystemen bij vuurwerkopslagen komen niet in aanmerking. Vuurwerkopslagen worden niet aangemerkt als chemicaliënopslagen.

B 6061

Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen

 • a. bestemd voor: het bij brand vol schuimen van de opslagruimte bij installaties waarbij op grond van PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) het voldoen aan beschermingsniveau 1 niet verplicht is,

 • b. bestaande uit: lichtschuimgeneratoren.

B 6062

Halogeenvrij gekoelde bulkopslag van LPG of toxische gassen (ombouw of vervanging)

 • a. bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulkopslagtanks door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

 • b. bestaande uit: een (verdampings-)koelsysteem.

B 6063

Halogeenvrij gekoeld bulktransport van LPG en toxische gassen per binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulktransporttanks van een binnenvaartschip door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

 • b. bestaande uit: een (verdampings-)koelsysteem.

A 6064

Halogeenvrij gekoeld bulktransport van LPG of toxische gassen per tankcontainer of tankwagen

 • a. bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulktransporttanks van een tankwagen of een tankcontainer door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

 • b. bestaande uit: een (verdampings-)koelsysteem.

A 6065

Halogeenvrije gekoelde verlading van LPG of toxische gassen

 • a. bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen bij verladingsinstallaties door gekoeld verladen of verpompen, waarbij wordt gekoeld met een passend halogeenvrij koelsysteem, eventueel gevolgd door opwarming tot de gewenste transporttemperatuur door middel van verdamping,

 • b. bestaande uit: een (verdampings-)koelsysteem en een verdampingseenheid.

A 6067

Warmtebestendige tankondersteuning voor lading met hoge temperatuur (ombouw)

 • a. bestemd voor: het ondersteunen van tanks met een vloeibare lading met een temperatuur van ten hoogste 250 ºC op een bestaand binnenvaartschip waarbij de niet-warmtebestendige ondersteuning van de tanks wordt vervangen door een gelaagde en drukvaste tankondersteuning waarmee temperatuurverschillen tussen de lading en het water wordt opgevangen conform de eisen van de ADNR en die is gecertificeerd door een erkend classificatiebureau,

 • b. bestaande uit: een gelaagde en drukvaste ondersteuningsconstructie.

Toelichting: ADNR staat voor Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin.

B 6068

Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het voorkomen van aanvaringen van binnenvaartschepen, doordat bij uitval van het primaire besturingssysteem binnen 5 seconden automatisch een niet-handbediend noodbesturingssysteem wordt ingeschakeld,

 • b. bestaande uit: een automatisch noodbesturingssysteem.

B 6069

Gladde ankers en kluizen voor een binnenvaartschip

 • a. bestemd voor: het bij aanvaringen verkleinen van de kans op doorboring van de wand van een binnenvaartschip door het glad afwerken van de ankers en kluizen van een nieuw binnenvaartschip zonder Rijnvaartverklaring of een bestaand binnenvaartschip,

 • b. bestaande uit: glad afgewerkte ankers en kluizen.

B 6070

Aanvaringbestendige binnenvaarttanker voor ammoniak of LPG

 • a. bestemd voor: het uitsluitend vervoeren van LPG of ammoniak over binnenwateren in een dubbelwandige binnenvaartschip, dat voorzien is van een waarschuwingssysteem bij het manoeuvreren van het schip,

 • b. bestaande uit: dubbelwandige (roestvrij) stalen wanden en tanks en een waarschuwingsssysteem bij het manoeuvreren.

A 6071

Hittewerende coating van LPG-transporttank

 • a. bestemd voor: het verminderen van de kans op het bezwijken van de tankwand van een LPG-transporttank op een schip, een treinwagon, een tankwagen of een tankcontainer door warmtestraling bij brand door de wand van de LPG-transporttank van een hittewerende coating te voorzien,

 • b. bestaande uit: een hittewerende coating.

B 6072

Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations

 • a. bestemd voor: het bestrijden van beginnende branden en het voorkomen van explosies bij het lossen van LPG-tankwagens bij een tankstation door vroegtijdig en automatisch blussen van de brand en koelen van de tankwagen,

 • b. bestaande uit: een sprinklernetwerk, een delugeklep, een waterreservoir en een branddetectiesysteem dat de delugeklep bedient.

A 6073

Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen

 • a. bestemd voor: het verminderen van het risico van een zwaar ongeval door het omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip,

 • b. bestaande uit: laad- en losvoorzieningen en (eventueel) kadefaciliteiten die noodzakelijk zijn om vervoer via een binnenvaartschip mogelijk te maken.

B 6080

Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het voorkomen van het in de buitenlucht komen van incidentele emissies van toxische gassen die kunnen vrijkomen uit een chemische procesinstallatie of een verladingsinstallatie. De uitsluitend daartoe bestemde constructie is in overeenstemming met de eisen betreffende arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding zoals blijkt uit een verklaring opgesteld door een onafhankelijke deskundige dan wel het bevoegde gezag,

 • b. bestaande uit: een constructie die als een tweede omhulling de proces- of verladingsinstallatie omsluit zodanig dat er geen toxisch gas naar buiten kan treden, exclusief de gasopvang- en neutralisatie-installatie.

E 6091

Verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir

 • a. bestemd voor: het in het geval van calamiteiten tijdelijk opslaan van bodembedreigende stoffen, niet zijnde rioolwater, in een verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir op een locatie niet zijnde een op- en overslagplaats met een capaciteit van meer dan 10 ton,

 • b. bestaande uit: een verplaatsbare opslagzak, (eventueel) een haspel en (eventueel) een haspelwagen.

A 6092

Noodopslagvoorziening voor rioolwater

 • a. bestemd voor: de tijdelijke berging van rioolwater in bergingszakken of -slurven ter voorkoming van riooloverstort,

 • b. bestaande uit: bergingszakken of -slurven en (eventueel) apparatuur voor lokale zuivering voorafgaand aan lozing of infiltratie.

B 6094

Uitklapbare waterkering

 • a. bestemd voor: het voorkomen van overstromingen of de verspreiding van verontreinigd blus-, afval- of regenwater bij calamiteiten door een uitklapbare waterkerende constructie die buiten gebruik ter plaatse ondergronds is opgeslagen,

 • b. bestaande uit: een stalen uitklapbare damwand, betonnen goot en afdekplaten.

B 6100

Overstromingsbestendige olie/water-afscheider

 • a. bestemd voor: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door een mechanische afscheider met een coalescentie- of platenpakket, zonder gebruikmaking van olieabsorberend materiaal of chemicaliëndosering, waarbij het effluent ten hoogste 5 milligram minerale olie per liter water bevat, en die bij overstromingen geen olie kan lekken, bijvoorbeeld door toepassing van een kloksysteem,

 • b. bestaande uit: een overstromingsbestendige coalescerende afscheider of overstromingsbestendige afscheider met een platenpakket en (eventueel) een sedimentatie-eenheid of slibvangput.

Toelichting: Alleen overstromingsbestendige olie-afscheiders voorzien van een platen- of coalescentiepakket komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu investeringen.

B 6111

Ingeterpte of ondergrondse dubbelwandige tanks en leidingen voor bodembedreigende vloeistoffen

 • a. bestemd voor: het ter voorkoming van bodemverontreiniging buiten grondwaterbeschermingsgebieden in dubbelwandige tanks ondergronds of ingeterpt opslaan en/of in dubbelwandige leidingen ondergronds transporteren van niet-explosieve vloeistoffen die volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) als bodembedreigend worden aangemerkt,

 • b. bestaande uit: dubbelwandige tanks en/of dubbelwandige leidingen en (eventueel) een lekdetectiesysteem.

B 6140

Dubbele mechanische asafdichting

 • a. bestemd voor: het verminderen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen langs roterende assen van machines door een dubbele mechanische afdichting die voldoet aan ISO 21049, categorie 3, arrangement 3,

 • b. bestaande uit: een dubbele mechanische asafdichting.

B 7030

Geluidarme scheepsschroef

 • a. bestemd voor: het reduceren van trillings- en cavitatiegeluid bij schepen door het gebruik van een vervormbare kunststof scheepsschroef,

 • b. bestaande uit: een kunststof schroef.

A 7040

Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten

 • a. bestemd voor: het ter vermijding van bijvangst verdrijven van walvisachtigen door aan visnetten bevestigde apparatuur die ultrasoon geluid produceert met een variabele pulssnelheid, voor zover die visnetten niet genoemd zijn in bijlage I van EG-verordening 812/2004,

 • b. bestaande uit: akoestische afschrikkingsapparatuur.

F 7050

Zeeviskwekerij

 • a. bestemd voor: het diervriendelijk kweken van zeevis in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5 kubieke meter water per kilogram verstrekt voer per dag, waarbij de juveniele vis verkregen wordt van gekweekte oudervissen en waarbij het verstrekte voer:

  • duurzaam gekweekt wordt,

  • van plantaardige oorsprong is,

  • afkomstig is van reststromen uit de levensmiddelenindustrie, of

  • afkomstig is van een MSC-gecertificeerde bron.

  Het diervriendelijk kweken van de vis dient te voldoen aan het toetsingskader door de Raad voor Dieren Aangelegenheden,

 • b. bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringapparatuur, recirculatievoorzieningen en een voerkweeksysteem.

Toelichting: MSC staat voor Marine Stewardship Council. MSC is een internationaal keurmerk voor duurzame visserij. Meer informatie vindt u op www.msc.org.

Onder reststromen worden verstaan stromen die vrijkomen bij productie in de levensmiddelenindustrie. Vismeel wordt niet tot deze bronnen gerekend.

G 7051

Visgeleidingssysteem

 • a. bestemd voor:

  • 1. het voorkomen van beschadiging of sterfte van vissen bij de inname van koel- of proceswater, of

  • 2. het opheffen van bestaande kunstmatige barrières zoals veroorzaakt door stuwen en waterkrachtcentrales bij de migratie van vis,

 • b. bestaande uit: een vistrap en/of visgeleidingssysteem en/of een visbypass-systeem.

F 7052

Mosselhangcultuur ter vervanging van bodemberoerende mosselvisserij

 • a. bestemd voor: het kweken van mosselen met uitsluitend kunstmatige hechtingssubstraten ter vervanging van bodemberoerende mosselvisserij, waarbij de mosselvisinstallatie op het schip permanent wordt verwijderd en wordt vervangen door een oogstvoorziening voor de mosselhangcultuur of waarbij het schip met mosselvisinstallatie wordt vervangen door een schip dat uitsluitend geschikt is voor de oogst van mosselhangculturen,

 • b. bestaande uit: een hechtingssubstraat, drijvers, een verankering en een oogstvoorziening.

A 7053

Mosselzaadinvanginstallatie

 • a. bestemd voor: het invangen van mosselzaad met uitsluitend kunstmatige hechtingssubstraten, waarbij de bodemberoerende mosselzaadinvang vervangen wordt,

 • b. bestaande uit: een mosselzaadinvanginstallatie bestaande uit een hechtingssubstraat, drijvers, een verankering en een oogstvoorziening.

F 7054

Schaal- en schelpdierbroedinstallatie

 • a. bestemd voor het broeden en opkweken van gebiedseigen schaal- en schelpdieren als kokkel, oester of mosselzaad uit ouderdieren in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een maximum verversingsgraad van 0,5% van het dagelijks debiet, waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt,

 • b. bestaande uit: een broedinstallatie en een voerkweeksysteem.

F 7055

Schaal- of schelpdierkwekerij

 • a. bestemd voor: het kweken van schelp- of schaaldieren in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5% van het dagelijks debiet, waarbij de juveniele schelp- of schaaldieren worden verkregen van gekweekte ouderdieren en waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt of afkomstig is van een MSC-gecertificeerde bron,

 • b. bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringunit(s), recirculatievoorzieningen en een voerkweeksysteem.

Toelichting: MSC staat voor Marine Stewardship Council. MSC is een internationaal keurmerk voor duurzame visserij. Meer informatie vindt u op www.msc.org.

B 7056

Zoetwaterviskwekerij

 • a. bestemd voor: het diervriendelijk kweken van zoetwatervis in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5 kubieke meter water per kilogram verstrekt voer per dag, waarbij de juveniele vissen worden verkregen van gekweekte ouderdieren en waarbij het verstrekte voer:

  • duurzaam gekweekt wordt,

  • van plantaardige oorsprong is,

  • afkomstig is van reststromen uit de levensmiddelenindustrie, of

  • afkomstig is van een MSC-gecertificeerde bron.

  Het diervriendelijk kweken van de vis voldoet aan het toetsingskader van de Raad voor Dieren Aangelegenheden,

 • b. bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringsapparatuur, recirculatievoorzieningen en een voerkweeksysteem.

Toelichting: MSC staat voor Marine Stewardship Council. MSC is een internationaal keurmerk voor duurzame visserij. Meer informatie vindt u op www.msc.org.

Onder reststromen worden verstaan stromen die vrijkomen bij productie in de levensmiddelenindustrie. Vismeel wordt niet tot deze bronnen gerekend.

B 7057

Zegenvisinstallatie op een bestaand visserijschip

 • a. bestemd voor: het verminderen van bijvangst en schade aan bodem door het gebruik van Deense of Schotse zegennetten of soortgelijk vistuig op een bestaand visserijschip, waarbij de bestaande boomkorinstallatie wordt verwijderd. Dat met het betreffende schip met Deense of Schotse zegennetten of soortgelijk vistuig wordt gevist en niet meer met boomkor, blijkt uit het vigerend speciaal visdocument dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het schip heeft afgegeven,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van de) sleepinstallatie voor zegennetten of soortgelijk vistuig, zegennetten of soortgelijk vistuig, scheerborden en het verwijderen van de boomkorinstallatie.

E 7058 aftopping: 50%

Pulskorvisinstallatie op een bestaand visserijschip

 • a. bestemd voor: het verminderen van bijvangst en schade aan bodem door pulskorvissen met een bestaand visserijschip, waarbij de bestaande boomkorvisinstallatie wordt verwijderd. Dat er niet meer met boomkor wordt gevist met het betreffende schip blijkt uit het speciaal visdocument dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het schip heeft afgegeven,

 • b. bestaande uit: een pulskorvisinstallatie en het verwijderen van de boomkorinstallatie.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 7059

Overlevingsbak voor bijvangst in de aalvisserij met verbeterde terugvoer

 • a. bestemd voor: het ter verhoging van de overlevingskans van bijvangst in de aalvisserij, opvangen en automatisch sorteren van de bijvangst in een overlevingsbak die door het Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is goedgekeurd, en waarbij de terugvoer van bijvangst plaatsvindt door een diep in het water stekende buis,

 • b. bestaande uit: een opvangbak met sorteervoorziening en een terugvoersysteem.

F 7060

Infiltratiesysteem

 • a. bestemd voor:

  • 1. het bufferen en infiltreren van regenwater in een geperforeerde container, waarbij het regenwater na verblijf in deze container infiltreert in de bodem,

   • b. bestaande uit: geperforeerde leidingen en (eventueel) geotextiel, of

  • 2. het transporteren van regenwater naar een infiltratiesysteem en/of infiltreren van regenwater met geperforeerde leidingen,

 • b. bestaande uit: een geperforeerde container en (eventueel) geotextiel, of

  • 3. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi,

   • b. bestaande uit: een wadi.

A 7061

Collectieve regenwateropslagplas voor de glastuinbouw

 • a. bestemd voor: het collectief opslaan van regenwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw in een in het landschap ingepaste plas voorzien van gebiedseigen beplanting, waarvan:

  • de oevers voorzien zijn van een natuurlijke oeverbescherming en niet verhoogd zijn,

  • de voorzieningen voor de regenwatertoevoer en de wateronttrekking ondergronds zijn aangelegd, en

  • de opslagcapaciteit ten minste 2.000 kubieke meter per hectare glasoppervlak bedraagt,

 • b. bestaande uit: een regenwateropslagplas en hoofdtransportleidingen.

A 7062

Regelpijp voor de berging van regenwater in drainagesystemen

 • a. bestemd voor: het reguleren van de afvoer van water in drainagesystemen in de landbouw door een regelpijp, waardoor het grondwaterpeil wordt geregeld en verdroging van of te natte landbouwgrond wordt voorkomen,

 • b. bestaande uit: een put met regelpijp waarmee de grondwaterstand in hoogte geregeld kan worden.

A 7063

Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater

 • a. bestemd voor: het tijdens hevige regenval opvangen en bufferen van regenwater afkomstig van bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, waarbij het regenwater vertraagd wordt afgevoerd of nuttig wordt toegepast en waarbij ten minste 50 liter regenwater per vierkante meter opvangoppervlak kan worden gebufferd met een afvoersnelheid van ten hoogste 0,36 liter per uur per vierkante meter,

 • b. bestaande uit: een wateropslagvoorziening, (eventueel) een verzwaarde dakconstructie, (eventueel) geotextiel en (eventueel) leidingwerk voor nuttige toepassing.

Toelichting: Bufferen en infiltreren van regenwater kan worden gemeld onder code F 7060.

F 7070

Vegetatiedak

 • a. bestemd voor: het afdekken en isoleren van een dakconstructie van een gebouw door een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater ter zuivering van de buitenlucht en/of ter bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren,

 • b. bestaande uit: een waterkerende folie, een teeltlaag, (eventueel) een drainagelaag, (eventueel) een kunstmatige bevloeiing en verankering, (eventueel) constructieve aanpassingen bij bestaande daken en (eventueel) nestelvoorzieningen.

F 7071

Gevelbegroeiingssysteem

 • a. bestemd voor: het isoleren van de buitenmuren van een gebouw door een vegetatielaag ter zuivering van de buitenlucht en/of ter bevordering van broed- en foerageermogelijkheden van dieren,

 • b. bestaande uit: een frame met gevelbeschermende laag en substraat, (eventueel) constructieve aanpassingen bij bestaande muren, (eventueel) irrigatieleidingwerk en (eventueel) nestelvoorzieningen.

F 7080

Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden

 • a. bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid tegen corrosie en aangroei door een initiële antifouling-bedekking, die biocidevrij, kopervrij en niet-toxisch voor waterorganismen is, waarbij de PEC/PNEC-ratio voor ten minste 2 voor het ecosysteem maatgevende waterorganismen bepaald volgens richtlijn nr. 98/8/EG VAN het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) niet meer dan 1 bedraagt,

 • b. bestaande uit: een borstelbare harde coating of een 'non-stick' zachte coating.

Toelichting: Dat het beschermingssysteem geen biociden, koper of andere voor waterorganismen toxische stoffen bevat moet worden aangetoond met een certificaat of een meetrapport. PEC en PNEC uit richtlijn nr. 98/8/EG VAN het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) staan voor Predicted Environmetal Concentration en Predicted No Effect Concentration.

A 7090

Gesloten grijswatersysteem voor een schip

 • a. bestemd voor: het opvangen en hergebruiken van grijswater op een schip in een gesloten systeem ter voorkoming van ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater,

 • b. bestaande uit: een vuilwater buffertank, een zuiveringsinstallatie, een slibopvangvoorziening, een drukvat, een secundair waterleidingnet en een pomp.

A 7091

Individuele behandeling van afvalwater (IBA) voor schepen

 • a. bestemd voor: het individueel zuiveren van afvalwater van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar door een vast op het schip opgestelde aërobe waterzuiveringsinstallatie, ter voorkoming van ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater,

 • b. bestaande uit: een waterzuivering.

A 7092

Ballastwatermanagementsysteem

 • a. bestemd voor: het voorkomen van de verspreiding van ecologieverstorende deeltjes, sedimenten of organismen door ballastwater van een zeegaand schip door een installatie die

  • goedgekeurd is door de IMO (International Maritime Organization),

  • voldoet aan de IMO-richtlijnen voor ballastwater, en

  • niet verplicht is volgens richtlijn D-2 van de Ballastwater Conventie,

 • b. bestaande uit: een ballastwatermanagementsysteem.

B 7093

Havenontvangstinstallatie bij kleine jachthavens

 • a. bestemd voor: het innemen van grijswater, bilgewater of blackwater bij een jachthaven met niet meer dan 50 ligplaatsen voor niet-open pleziervaartuigen,

 • b. bestaande uit: tanks, pompen, leidingen en (eventueel) een olie/vetafscheider.

A 7095

Bioreactor op voertuigen

 • a. bestemd voor: het biologisch reinigen van afvalstoffen afkomstig uit toiletsystemen in een voertuig,

 • b. bestaande uit: een bioreactor, een pomp en leidingen, (eventueel) een hergebruiksysteem grijswater, (eventueel) opslagtanks grijswater en mobiele afzuigunits.

B 7096

Sedimentatie-installatie

 • a. bestemd voor: het door bezinking verwijderen van verontreinigingen uit water dat vrijkomt bij het reinigen van schepen en waarbij de reststromen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

 • b. bestaande uit: een sedimentatiebak, een pomp, (eventueel) een slibruimer en (eventueel) een drijflaagafscheider.

B 7100

Schroefaskokerafdichtingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het afdichten van de schroefaskoker van een schip door:

  • 1. een watergesmeerde afdichtingsinstallatie of,

  • 2. een met biologisch afbreekbare olie of vet gevulde afdichtingsinstallatie, waarbij de druk op de afdichtingen constant blijft en niet meer bedraagt dan 0,4 bar,

 • b. bestaande uit: lagerbussen en een schroefaskokerafdichting, exclusief de schroef.

B 7101

Hennegatkokerafdichting

 • a. bestemd voor: het afdichten van het hennegat van een schip door een watergesmeerde afdichtingsinstallatie,

 • b. bestaande uit: een hennegatkokerafdichting, lagers, loopbussen, een hennegatkoker, een roerkoning, een waterpomp, (eventueel) een steunlager en (eventueel) een watercirculatiesysteem.

E 7103

Stalen of kunststof buikdenning (aanpassing bestaand binnenvaartschip)

 • a. bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van afval bij het transport van goederen met een binnenvaartschip door het aanbrengen van een stalen of kunststof buikdenning met afdichting tussen vloer en wand, in de laadruimte van een bestaand binnenvaartschip, waarin nog geen stalen of kunststof buikdenning is aangebracht,

 • b. bestaande uit: een gesloten stalen of kunststof buikdenning.

Toelichting: Een buikdenning komt bij verlenging van een bestaand schip alleen in aanmerking in het bestaande deel van het schip.

B 7110

Spoorwisselsegment zonder smering

 • a. bestemd voor: het zonder smering laten functioneren van spoorwissels door oplichting van de tong door het spoorwisselsegment,

 • b. bestaande uit: metalen onderplaten, spoorwisselsegmenten en (eventueel) stempelveren.

A 7120

UV-gewasbeschermingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het doden van plantpathogenen in grasvelden, land- en tuinbouwgewassen door behandeling met UV-licht, ter beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende of getrokken gewasbeschermingsinstallatie, UV-lampen, voeding en meet- en regelapparatuur, exclusief het trekkend voertuig.

G 7130

Luisdicht insectengaas

 • a. bestemd voor: het vrij van insecten en dergelijke telen of opkweken van gewassen ter beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: luisdicht gaas, (eventueel) ondersteuningsmateriaal en (eventueel) een toegangssluis met dubbele deur.

Toelichting: Deze code is ook bedoeld voor het aanbrengen van insectengaas in bestaande (Groen Label) kassen.

F 7140

GPS-nauwkeurig buienverwachtingssysteem

 • a. bestemd voor: het doen van plantenziektenkundig relevante waarnemingen van klimatologische aard op een land- of tuinbouwbedrijf,

 • b. bestaande uit: een GPS-nauwkeurig buienverwachtingssysteem, lichtsensoren, temperatuursensoren, een elektronische verwerkings- en registratie-installatie, een sturingsinstallatie en (eventueel) plantsensoren.

F 7141 aftopping: 50%

Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen met driftbeperkend of middelbesparend systeem

 • a. bestemd voor: het zodanig toedienen van gewasbeschermingsmiddelen aan landbouwgewassen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in het gewas aanwezige onkruiddruk en/of ziektedruk, waarbij

  • de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een GPS/GIS systeem met een afwijking van ten hoogste 25 centimeter worden vastgelegd,

  • vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid door een regeleenheid wordt bepaald,

  • de spuitinstallatie door een regeleenheid (taakkaarten) per dop onafhankelijk het middel aan het gewas toedient, en

  • ten minste één van de onderstaande driftbeperkende of middelbesparende technieken is toegepast:

   • 1. een luchtondersteuningssysteem in combinatie met verlaagde spuitboom, waarbij de dopafstand tussen het gewas en de spuitdoppen niet meer dan 30 centimeter bedraagt en waarbij de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 25 centimeter is,

   • 2. een luchtondersteuningssysteem waarbij een luchtuitstroomsnelheid wordt bereikt van meer dan 30 meter per seconde,

   • 3. een sleepdoeksysteem,

   • 4. een pulserende verneveling waarbij de druk aan de spuitmond tot ten minste 200 bar kan oplopen, of

   • 5. een automatische vul- en spoelfunctie waarbij bij het reinigen of vullen van de spuitinstallatie de secties automatisch worden gesloten zodat er geen spuitvloeistof wordt verspoten maar het spoelwater wordt opgevangen in de middelentank,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine, (eventueel) meetapparatuur met GPS/GIS koppeling, een GPS/GIS systeem, een regeleenheid voor optimale dosering, (eventueel) een ISObus 11783-systeem, (eventueel) een automatisch sectie-afsluitingssysteem met GPS/GIS koppeling, een autopilot systeem, een aansluiting GPS/GIS, een aanpassing systeem en/of stuursysteem voor de spuitinstallatie, een plantherkenningssysteem, onkruidsensoren, een driftbeperkend systeem en een middelbesparend systeem.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 7142 aftopping: 50%

Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen

 • a. bestemd voor: het schoffelen of zodanig toedienen van meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden door meting van de in de grond aanwezige voorraad meststoffen en/of de in het gewas aanwezige onkruid- of ziektedruk, waarbij

  • de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een GPS/GIS-systeem met een afwijking van ten hoogste 10 centimeter worden vastgelegd,

  • vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens (taakkaarten) de optimale hoeveelheid door een regeleenheid wordt bepaald,

  • ingeval van een spuitinstallatie door een regeleenheid (taakkaarten) per dop onafhankelijk het middel of de mest aan het gewas wordt toegediend, en

  • ingeval van bemestingseenheden van kunstmestkorrels door een regeleenheid (taakkaarten) plaatsspecifiek meer of minder mest wordt toegediend aan het gewas,

 • b. bestaande uit: een schoffel- of spuitmachine of bemestingsapparatuur, meetapparatuur met GPS/GIS-koppeling, een GPS/GIS-systeem, een regeleenheid voor optimale dosering, sensoren, een plantherkenningssysteem, (eventueel) een ISObus 11783-systeem, (eventueel) een automatisch sectieafsluitingssysteem met GPS/GIS-koppeling, een automatisch stuur- of chauffeursadviessysteem, (eventueel) schoffelapparatuur, (eventueel) spuitmachine en (eventueel) bemestingsapparatuur.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 7143

Systeem voor het monitoren van plantactiviteit

 • a. bestemd voor: het waarnemen van plantactiviteit bij een land- of tuinbouwbedrijf, waarop direct gestuurd wordt door de procescomputer bij het toedienen van water, meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een plantactiviteitssensor, een elektronisch verwerkings- en registratiesysteem, (eventueel) andere plantsensoren, (eventueel) een infraroodcamera voor meting gewastemperatuur en (eventueel) een fotosynthesemeter, exclusief de procescomputer.

B 7144 aftopping: 50%

Plaatsspecifieke spuitmachine voor de volle grondteelt

 • a. bestemd voor: het ter voorkoming van ziekten in teelten in de volle grond, plaatsspecifiek bestrijden en voorkomen van onkruidgroei of het plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddel aan de plant, waarbij sensoren detecteren waar de plant of het onkruid staat, waarop de spuitdoppen worden aangestuurd en waardoor alleen middel wordt toegediend waar het onkruid of de plant staat,

 • b. bestaande uit: een spuitmachine, sensoren, spuitdoppen, een computer, een regeleenheid en een sensorbesturing van de spuitboom.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 7160

Doseereenheid voor vloeibare meststoffen

 • a. bestemd voor: het gelijktijdig met het zaaien, poten, planten, frezen, schoffelen of aanaarden gedoseerd toedienen van meststoffen, niet zijnde dierlijke mest, in de grond,vlakbij het zaad, de knol of het plantje,

 • b. bestaande uit: een geheel van een volume-regeleenheid, een tank, een zuigslang, een verdeelstuk, doseerslangen, een aangepaste injectiekouter of -tand, en slangenpompset of een membraan- en een centrifugaal- of tandwielpomp.

Toelichting: Sleepslang- en zodenbemesters komen niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 7162

Fertigatiesysteem

 • a. bestemd voor: het gereguleerd doseren van water en meststoffen aan gewassen in de volle grondteelt ter voorkoming van uitspoeling,

 • b. bestaande uit: vochtmeetapparatuur, (eventueel) een lichtmeter, (eventueel) apparatuur voor het bepalen van het mineralengehalte, een regeleenheid en een waterafgiftesysteem.

A 7170

Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met plantherkenningssysteem of onkruidsensoren

 • a. bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid tussen de rijen van het gewas met behulp van een plantherkenningssysteem of onkruidsensoren,

 • b. bestaande uit: een mechanische onkruidbestrijdingsmachine met onkruidsensoren of een plantherkenningssysteem, (eventueel) een autopilotsysteem en (eventueel) een klaverdoorzaaimodule.

A 7171

Plaatsspecifieke onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-) verhardingen

 • a. bestemd voor: het plaatsspecifiek bestrijden en voorkomen van onkruidgroei op verhardingen en halfverhardingen door onder een druk van ten hoogste 3 bar of bestrijdingsmiddel of water met een temperatuur van ten minste 95 °C toe te dienen, waarbij:

  • met behulp van optische sensoren onkruid wordt gedetecteerd en daarop de spuitdoppen worden aangestuurd,

  • de afstand tussen de spuitdoppen en het onkruid niet meer dan 25 centimeter bedraagt, en

  • de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 10 centimeter bedraagt,

 • b. bestaande uit: een onkruidbestrijdingsmachine met onkruidsensoren, spuitdoppen, een computer, een regeleenheid, een sensorbesturing van de spuitboom en buffervaten.

A 7172

Aardappellooftrekker

 • a. bestemd voor: het mechanisch verwijderen van aardappelloof door een looftrekker met een werkbreedte van ten minste 1,5 meter,

 • b. bestaande uit: een aardappellooftrekker, (eventueel) een aardappelloofklapper, (eventueel) een aardappelhaarwortelsnijmachine en (eventueel) een rijafhankelijke elektronische diepteregeling.

A 7173

Aardappelloofbrander

 • a. bestemd voor: het thermisch verwijderen van aardappelloof,

 • b. bestaande uit: een aardappelloofbrander en (eventueel) een aardappelhaarwortelsnijmachine.

A 7174

Brander voor loofverwijdering

 • a. bestemd voor: het bestrijden van onkruid en ziektekiemen door vuur of warmtestraling,

 • b. bestaande uit: een gasfles, een gasbrander en edelstaalreflectoren, een draagbok en een gascontainer.

F 7175

Intrarijwieder

 • a. bestemd voor: het mechanisch en/of pneumatisch bestrijden van onkruid zowel tussen als in de rijen van het gewas,

 • b. bestaande uit: een intrarijwieder met een mechanisch en/of pneumatisch onkruidbestrijdingssysteem, (eventueel) onkruidsensoren en (eventueel) een plantherkenningssysteem.

A 7180

Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling

 • a. bestemd voor: het uitsluitend met water bestrijden van vruchtrot bij hardfruit, zonder gebruik te maken van chemische toevoegingen door het fruit voor bewaring enkele minuten in aanraking te brengen met water met een temperatuur van circa 50 °C,

 • b. bestaande uit: een watertank, een verwarmingselement en regelapparatuur.

A 7187

Boomgaardspuitmachine met variabele luchtondersteuning

 • a. bestemd voor: het in horizontale richting bespuiten van boomgaarden met een spuitmachine,

  • die ten minste drie rijen in één werkgang behandelt,

  • die uitgerust is met een variabel luchtondersteuningssysteem dat de juiste uitblaasrichting en -snelheid bepaalt op basis van de door sensoren gemeten windrichting en windsnelheid, en

  • waarbij het gewasbeschermingsmiddel in de vorm van grote druppels het gewas wordt ingeblazen,

 • b. bestaande uit: een watertank, een blower, chassis, een drukpomp, sensoren voor het bepalen van windrichting en -snelheid en venturidoppen.

B 7190

Installatie voor het verwijderen van zware metalen uit kunstmest

 • a. bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit kunstmest tijdens of na de productie, zodat de geproduceerde kunstmest in totaal minder dan 0,1 milligram per kilogram aan zware metalen bevat,

 • b. bestaande uit: een metaalverwijderingsinstallatie.

Toelichting: Dat de installatie kunstmest produceert met een dergelijke lage concentratie dient te zijn aangetoond door een onafhankelijk meetinstituut of laboratorium.

B 7200

Mobiele verbrandingsoven voor verdelging van eikenprocessierupsen

 • a. bestemd voor: het met een mobiel werktuig verwijderen en verwerken van (resten van) eikenprocessierupsen door opzuiging van de rupsen direct gevolgd door vernietiging ter plaatse in een oven,

 • b. bestaande uit: een zuigeenheid, een toevoersysteem, een oven, een brander en een rookgasbehandeling.

E 8000

Apparatuur voor reductie van grondstoffengebruik voor verpakkingen (ombouw of vervanging)

 • a. bestemd voor: het met ten minste 20% (op gewichtsbasis) verminderen van het gebruik van verpakkingsmaterialen door lager materiaalverbruik,

  • door aanpassing of vervanging van bestaande apparatuur,

  • waarbij de vermindering gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie,

  • waarbij de verpakkingen nagenoeg dezelfde functie en materiaal hebben, en

  • waarbij de vermindering van het grondstoffenverbruik ten minste 20 gram per jaar per geïnvesteerde euro bedraagt,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de reductie te bereiken.

Toelichting: Investeringen in uitbreiding van productiecapaciteit komen niet voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen in aanmerking.

B 8001

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit restafval

 • a. bestemd voor: het terugwinnen van kunststoffen, rubber en metalen uit restafval, waarbij de teruggewonnen stoffen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor de terugwinning van grondstoffen.

Toelichting: Restafval is het bedrijfs- of huishoudelijk afval dat overblijft nadat de te scheiden fracties hier uit zijn gehaald: het afval dat in de zogenoemde grijze bak belandt. Bouw- en sloopafval en andere specifieke stromen vallen hier niet onder.

A 8002

Waterbesparende installatie voor grote ondernemingen (ten minste 250 liter per jaar per geïnvesteerde euro)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik zoals koel-, spoel- of proceswater met ten minste 250 liter per jaar per geïnvesteerde euro door aanpassing of vervanging van een bestaand proces door een grote onderneming, waarbij:

  • de aard en de functie van het proces en het product nagenoeg dezelfde blijven,

  • de besparing gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie,

  • eventuele wijzigingen van de productiecapaciteit in de berekening van besparing worden verdisconteerd,

  • de besparing wordt berekend ten opzichte van het gehele investeringsbedrag dat met de aanpassing of vervanging is gemoeid, en

  • de onderneming geen kleine of middelgrote onderneming (KMO) is in de zin van het Europese Milieusteunkader,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

Toelichting: End-of-pipe toepassingen en investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit komen niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu- investeringen.

A 8003

Waterbesparende installatie voor kleine en middelgrote ondernemingen (ten minste 50 liter per jaar per geïnvesteerde euro)

 • a. bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik zoals koel-, spoel- of proceswater met ten minste 50 liter per jaar per geïnvesteerde euro door aanpassing of vervanging van een bestaand proces door een kleine of middelgrote onderneming, waarbij:

  • de aard en de functie van het proces en het product nagenoeg dezelfde blijven,

  • de besparing gerealiseerd wordt ten opzichte van de bestaande situatie,

  • eventuele wijzigingen van de productiecapaciteit in de berekening van besparing worden verdisconteerd,

  • de besparing wordt berekend ten opzichte van het gehele investeringsbedrag dat met de aanpassing of vervanging is gemoeid, en

  • de onderneming een kleine of middelgrote onderneming (KMO) is in de zin van het Europese Milieusteunkader,

 • b. bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

Toelichting: End-of-pipe toepassingen en investeringen in uitbreiding van de productiecapaciteit komen niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

A 8004

Apparatuur voor het scheiden van bestaande bedrijfsafvalwaterstromen

 • a. bestemd voor: het aan de bron scheiden van een bestaande bedrijfsafvalwaterstroom in twee of meer deelstromen met als doel het beperken van de lozing van verontreinigende stoffen, voor zover dit niet verplicht is volgens vigerende wetgeving of de milieuvergunning,

 • b. bestaande uit: procesaanpassingen, (aanpassing van) procesbesturing en (aanpassing van) leidingwerk en buffering.

Toelichting: Apparatuur voor het zuiveren van de afvalwaterstromen komt niet in aanmerkingvoor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 8040

Camerapen voor driedimensionale gebitsopnames

 • a. bestemd voor: het maken van opnames van het gebit of delen daarvan met een camerapen die voorzien is van led-verlichting, waarbij de opnames worden verwerkt tot een digitaal driedimensionaal beeld,

 • b. bestaande uit: een camerapen, een computer, een beeldscherm en software.

Toelichting: Slechts één computer, beeldscherm en software behorende bij de camerapen komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 8050

Innamemachine voor verpakkingen

 • a. bestemd voor: het innemen van verpakkingen niet zijnde flessen of kratten, waarbij de verpakkingen of het materiaal wordt hergebruikt,

 • b. bestaande uit: een innamemachine en (eventueel) een systeem van statiegeld of andere tegenprestatie.

B 8051

Rekfoliewikkelmachine

 • a. bestemd voor: het verpakken van producten op een pallet door een folie aan te brengen met een wikkelaar voorzien van een voorrekmodule met een vaste voorrekinstelling, waarbij:

  • de folie ten minste 300% (1 meter wordt 4 meter) wordt voorgerekt,

  • ten hoogste een versmalling van 13% van de folie optreedt, en

  • voor de machine een verklaring is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie waaruit blijkt dat aan bovengenoemde eisen is voldaan,

 • b. bestaande uit: een stalen frame, een draaitafel met folie-afroller en een voorrekmodule.

Toelichting: Een verklaring van de producent of leverancier van de rekfoliewikkelmachine is niet voldoende. Er moet een verklaring worden overgelegd van een erkend en onafhankelijk instituut.

F 8060

Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

 • a. bestemd voor: het door het onder hoge druk opbrengen van koolzuur- of ijskorrels reinigen van (gevel)oppervlakken, machineonderdelen, halffabrikaten of producten,

 • b. bestaande uit: een straalunit, straalnozzles, (eventueel) een afzuiginstallatie, een (droog)ijsproductie-installatie, (eventueel) een buffer en waterzuiveringsapparatuur voor het ontstane afvalwater, exclusief het transportsysteem.

B 8070

Pyrolyse-installatie voor hergebruik van afvalstoffen

 • a. bestemd voor: het onder zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden verwerken van afvalstoffen door thermische ontleding, waarbij vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden aangewend als grondstof of als brandstof en daarbij fossiele energiedragers verdringen,

 • b. bestaande uit: een pyrolysereactor, (eventueel) een vergasser, (eventueel) een smeltinstallatie, gasreinigingssysteem, (eventueel) toe- en afvoersysteem, (eventueel) een afvalvoorbewerkingsinstallatie(s) en (eventueel) een elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

B 8071

Installatie voor het vervaardigen van bouwstoffen uit afvalstromen

 • a. bestemd voor: het vervaardigen van producten die voldoen aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit uit baggerslib, boorslib, grondreinigingsresiduen, rookgasreinigingsresiduen, verontreinigde grond, (bodem- of vlieg)as en/of zuiveringsslib door het aan elkaar hechten van de deeltjes,

 • b. bestaande uit: een menger, doseerapparatuur, droogapparatuur, een verhardingsinstallatie, een korrelvormings- of pelleteer- of vormgevingsinstallatie, een rookgasreinigingsinstallatie, een transportsysteem tussen de installatieonderdelen en (eventueel) een oxidatie-/sinteroven.

A 8072

Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval en/of asbesthoudende grond

 • a. bestemd voor: het stofemissievrij denatureren van asbesthoudend afval en/of asbesthoudende grond door de asbestresten bij lage temperatuur (lager dan 250 °C) met behulp van natronloog af te breken, waarbij de silicaathoudende filterkoek wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: een stofemissievrije afvalverkleiningsinstallatie, (eventueel) een scheidingsinstallatie, een verwarmings- en koelsysteem, natronloogdoseerinstallatie, filterinstallatie en een behandelingsinstallatie voor filterkoek.

B 8073

Installatie voor het versneld verouderen van (AVI-) bodemas

 • a. bestemd voor: het chemisch fixeren van uitloogbare stoffen uit (AVI-) bodemas waardoor de kwaliteit verbeterd wordt tot een niet-vormgegeven bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit door CO2 en lucht door de (AVI-) bodemas te blazen,

 • b. bestaande uit: een CO2-opslagtank, een verdamper, een CO2-injectie-systeem, een luchtinjectiesysteem, een doseersysteem en (eventueel) een gasreinigingsysteem.

A 8074

Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten

 • a. bestemd voor: het thermisch denatureren van asbestcementproducten door de kristallijne asbeststructuur via verhitting bij 950 à 1.000 °C geheel om te zetten in een amorfe silicaatstructuur, waarbij het resultaat wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit,

 • b. bestaande uit: een verrijdbare stolpoven, een brandersysteem, naverbranders, (eventueel) keramische filters, (eventueel) een onderdrukruimte voor controle en reparatie verpakkingen, (eventueel) een transportinstallatie en (eventueel) een breekinstallatie voor nabehandeling product.

A 8090

Olierecyclingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het zuiveren van hydraulische-, smeer- of systeemolie in een oliereinigingseenheid die gekoppeld is aan het systeem waarin de olie wordt gebruikt en waarbij de olie vervolgens wordt hergebruikt in datzelfde systeem,

 • b. bestaande uit: een oliereinigingseenheid, recirculatieleiding, (eventueel) een buffervat en (eventueel) een koeleenheid.

B 8100

Smeeroliesysteem voor benzine- of dieselmotoren

 • a. bestemd voor: continue verversing en suppletie van smeerolie van benzine- of dieselmotoren zodanig dat de periodieke algehele olieverversing achterwege kan blijven,

 • b. bestaande uit: een smeeroliesuppletietank, (eventueel) een continue oliepeilmeting, meet- en regeleenheid en een doserinsgeenheid inclusief bijbehorende leidingen en appendages.

B 8101

Automatisch smeersysteem

 • a. bestemd voor: het automatisch smeren van transportmiddelen en (mobiele) werktuigen, waarmee wordt gewerkt boven een niet-vloeistofdichte ondergrond, met smeerolie of -vet dat biologisch afbreekbaar en niet-toxisch is,

 • b. bestaande uit: een pomp met vet- of oliereservoir, een elektronische regeleenheid en een doseereenheid.

A 8120

Hoog rendement destillatiesysteem voor laboratoria

 • a. bestemd voor: het zuiveren en recyclen van verontreinigde oplosmiddelen uit laboratoria door volautomatische destillatie met een 'spinning band' kolom, waarbij het gebruikte koelwater wordt hergebruikt,

 • b. bestaande uit: een destillatiesysteem.

B 8130

Infrarood productiebakoven

 • a. bestemd voor: het op industriële schaal in één bewerking garen en kleuren van etenswaren met infraroodverhitting als enige warmtebron zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van bakolie,

 • b. bestaande uit: een productiebakoven.

A 8132

Versvetafscheider

 • a. bestemd voor: het afscheiden van vers vet door een scheidingscentrifuge, waarbij vet, water en slib direct na het ontstaan van het afvalwater in een continue stroom van elkaar worden gescheiden en waarna het vet wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

 • b. bestaande uit: een centrifugale versvetafscheider.

Toelichting: Het vet dient direct na het ontstaan van het vettige afvalwater door een centrifuge afgescheiden te worden. Gewone vetafscheiders scheiden het vet op basis van de zwaartekracht en komen niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 8140 aftopping: 50%

Droogschilmachine

 • a. bestemd voor: het schillen van aardappels of fruit, waarbij in het schilproces geen water wordt gebruikt en de schillen of het eventueel vrijkomende zetmeel nuttig worden toegepast,

 • b. bestaande uit: een droogschilmachine.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8141

Droge preischoningslijn

 • a. bestemd voor: het schonen van prei met een droog proces, waarbij alleen in de laatste fase van de reiniging voorafgaand aan het verpakken water wordt gebruikt, waarbij:

  • ten hoogste 300 liter water per uur wordt verbruikt,

  • het gebruikte waswater wordt gerecirculeerd,

  • het water wordt bezonken of gefilterd voordat het uit het wasproces wordt verwijderd, en

  • het hydraulische systeem is gevuld met biologisch, afbreekbare, niet toxische olie,

 • b. bestaande uit: een prei-droogschoningsinstallatie.

B 8142

Mobiele schoningsinstallatie

 • a. bestemd voor: het wassen van plantaardige producten in een mobiele schoningsinstallatie:

  • waarbij plantaardige delen, zand en slib worden afgescheiden,

  • waarbij het spoelwater wordt hergebruikt, en

  • waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

 • b. bestaande uit: een mobiele schoningsinstallatie voor plantaardige producten en (eventueel) waterzuiveringsapparatuur.

B 8148

Waterbesparend toilet

 • a. bestemd voor: het opvangen van urine en fecaliën in een toilet in een openbare ruimte of een bedrijfsruimte, waarbij het toilet na gebruik wordt doorgespoeld met ten hoogste 3,5 liter water per spoeling,

 • b. bestaande uit: een waterbesparend toilet.

A 8149

Toilet met urinescheiding

 • a. bestemd voor: het gescheiden opvangen van urine en fecaliën in een toilet, waarbij de opgevangen urine separaat wordt opgeslagen en verwerkt en waarbij gemiddeld niet meer dan 3 liter water per spoeling wordt verbruikt,

 • b. bestaande uit: een toilet met urinescheiding, een inpandig urineafvoersysteem en een urine-opslagtank.

B 8150

Grijswater-recyclingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het hergebruiken van eigen zwembad- of douche- of gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling of klimaatbeheersing,

 • b. bestaande uit: een grijswatertank, een secundair waterleidingnet, een drukvat, een automatische omschakelaar en een filtratie-eenheid.

B 8151

Decentrale sanitatie-installatie

 • a. bestemd voor: het bij kantoren, zorginstellingen of woningen zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar, waarbij:

  • scheiding van afvalwaterstromen aan de bron plaatsvindt en na bewerking of zuivering van het afvalwater grondstoffen worden teruggewonnen die vervolgens nuttig worden aangewend of hergebruikt, of

  • geneesmiddelresten in het afvalwater onschadelijk worden gemaakt,

 • b. bestaande uit: een samenstel van geschakelde technieken.

A 8160

Membraanfiltratie-installatie met terugwinning grondstoffen

 • a. bestemd voor: het door membraanfiltratie zuiveren van een vloeibare afvalstroom die niet afkomstig is uit de land- en tuinbouw, waarbij de in de afvalstroom aanwezige grondstoffen en eventueel het gezuiverde afvalwater worden hergebruikt of nuttig toegepast,

 • b. bestaande uit: een membraanfiltratie-eenheid, een terugspoelunit en (eventueel) een biologisch actief koolfilter.

A 8161

Terugwinningsinstallatie voor metalen uit afvalwater

 • a. bestemd voor: het verwijderen van waardevolle en/of zware metalen uit afvalwater, waarbij de teruggewonnen metalen nuttig worden aangewend,

 • b. bestaande uit: een reiniging- en terugwininstallatie.

B 8162

Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken

 • a. bestemd voor: het afdekken en isoleren van horizontale dakconstructies van gebouwen met een absorberende mat voorzien van overstortvoorziening, ter verlenging van de levensduur van de dakbedekking en ter vermindering van wateroverlast of overbelasting van het riool door regenval,

 • b. bestaande uit: waterabsorberende dakmaterialen, een sensorgecontroleerde afsluitklep, (eventueel) een overstortvoorziening, (eventueel) een retourpomp en (eventueel) een zonnecollector in waterlaag.

Toelichting: Voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater kunnen worden gemeld onder A 7063.

B 8165

Watergenerator voor offshore, vaar- of voertuigen

 • a. bestemd voor: onder atmosferische druk uit de omgevingslucht genereren van water met drinkwaterkwaliteit in de offshore of aan boord van een vaar- of voertuig,

 • b. bestaande uit: een watergenerator.

B 8170

Regenwaterinstallatie

 • a. bestemd voor: het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere niet-drinkwaterdoeleinden in de gebouwde omgeving, industrie of land- en tuinbouw, met uitzondering van de glastuinbouw ter vermijding van het gebruik van drinkwater,

 • b. bestaande uit: een regenwateropslag, (eventueel) een waterzuiveringsinstallatie en (eventueel) een luchtreinigingsinstallatie, exclusief dakgoten, regenpijpen, regenwaterafvoerpijpen en apparatuur waarmee het regenwater wordt aangewend.

B 8171

Ondergrondse wateropslagvoorziening

 • a. bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van regenwater of regenwater en recirculatiewater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw met een totale opslagcapaciteit van ten minste 1.000 kubieke meter per hectare glasoppervlak,

 • b. bestaande uit: een ondergrondse wateropslagvoorziening, exclusief de pompen, leidingen, een kasdek en goten.

B 8180

Cascadesysteem voor waterbesparing

 • a. bestemd voor: het doorleveren van water met als doel water te besparen op een bedrijventerrein, waarbij het afvalwater van een bedrijf nuttig aangewend wordt door een ander bedrijf of andere bedrijven op dat bedrijventerrein,

 • b. bestaande uit: leidingwerk, buffer(s), pompen en (eventueel) filter(s).

B 8190

Hydrofysische ontsmettingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het door micro-organismen en verontreinigingen bloot te stellen aan hoge drukverschillen, centrifugaal- en wrijvingskrachten in een drukkamer, ontsmetten van:

  • drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw, of

  • inpandige waterleidingen,

 • b. bestaande uit: een drukkamer, een pomp en een regeleenheid.

B 8200

Hydrodynamisch cavitatiesysteem

 • a. bestemd voor: het elimineren of voorkomen van roest, kalkaanslag en bio-fouling in koelwatersystemen en inpandige waterleidingen door hydrodynamische cavitatie,

 • b. bestaande uit: een pomp, een hydrodynamische cavitatie-eenheid, (eventueel) een afscheidingssysteem en (eventueel) opvangvoorzieningen.

B 8201

Ultrageluidinstallatie voor koel-, proces- of zwembadwater

 • a. bestemd voor: het elimineren of voorkomen van bio-fouling in koel- of proceswatersystemen of in zwembadwater door behandeling van het water met ultrageluid,

 • b. bestaande uit: een ultrageluidsinstallatie.

E 8210

Wasinstallatie voor zeefzand en granulaat

 • a. bestemd voor: de natte reiniging van zeefzand en granulaat afkomstig van bouw- en sloopafval voor hergebruik,

 • b. bestaande uit: een invoersysteem, een wasstraat, een slibbehandelingsinstallatie en een waterbehandelingsinstallatie.

B 8212

Roterend filter of centrifuge met materiaalterugwinning

 • a. bestemd voor: het zuiveren van afvalwater door centrifugale krachten, waarbij in één doorgang de zware en lichte vervuilingsfracties worden gescheiden en waarbij vervolgens ten minste één van deze fracties wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

 • b. bestaande uit: een roterend filter of centrifuge, (eventueel) een cilindrische borstelset en (eventueel) filterkaarsen.

B 8221

Terugwinningsinstallatie voor betonpuin

 • a. bestemd voor: het binnen de inrichting breken en zeven van resten van beton en betonwaren, die vrijkomen bij de productie binnen deze inrichting, met behulp van een vast opgestelde breekinstallatie, waarbij alle componenten worden hergebruikt,

 • b. bestaande uit: een storttrechter, (eventueel) een transportband, een breekinstallatie, een zeefinstallatie en (eventueel) een magnetische scheider.

A 8222

Toevoerinstallatie voor betonpuingranulaat, breek- of zeefzand bij betoncentrales

 • a. bestemd voor: het doseren van betonpuingranulaat of breekzand of zeefzand bij de productie van beton waardoor minder primaire grondstoffen nodig zijn,

 • b. bestaande uit: een toevoerinstallatie, opslagvoorzieningen voor betonpuingranulaat, (eventueel) een breker, (eventueel) een sorteerinrichting, (eventueel) toevoerbanden en (eventueel) een regeleenheid.

B 8223

Installatie voor hergebruik van zaagstof

 • a. bestemd voor: het scheiden van zaagstof dat vrijkomt bij het zagen van beton- of cementproducten of natuursteen, in water en zaagresten met hergebruik van afgescheiden producten en water,

 • b. bestaande uit: scheidingsapparatuur, opvangbakken en een pomp.

B 8230

Recyclingsinstallatie voor bitumineus afval

 • a. bestemd voor: het verwerken van bitumineus afval door verkleining tot maalgoed of korrels die nuttig worden toegepast,

 • b. bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, (eventueel) wasapparatuur, (eventueel) een shredder of maalmolen, (eventueel) een drooginstallatie, (eventueel) een mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) een smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) een extruder of agglomerator, transportbanden, (eventueel) een menginstallatie en (eventueel) een granulator.

B 8231

Schuimbitumenmachine

 • a. bestemd voor: in één werkgang renoveren van een rijbaan door frezen van het oude wegdek en het gelijktijdig mengen van de vrijgekomen materialen met bitumenschuim (hete bitumen gemengd met circa 2% water),

 • b. bestaande uit: een mobiele frees- en bitumenschuiminstallatie.

B 8232

Thermische scheidingsinstallatie bitumineus afval

 • a. bestemd voor: het thermisch scheiden van bitumenhoudend bouw- en sloopafval en productie-afval uit het fabricageproces van dakrollen, waarbij de bitumen als vloeibare fractie beschikbaar komt voor hergebruik of nuttige aanwending,

 • b. bestaande uit: een thermische scheidingsinstallatie, een toe- en afvoersysteem, (eventueel) een rookgasreinigingsinstallatie en (eventueel) een afvalvoorbewerkingsinstallatie.

A 8233

Recyclingsinstallatie voor bitumen dakbedekking bij asfaltcentrales

 • a. bestemd voor: het doseren van bitumineus dakbedekkingsmateriaal in een asfaltcentrale voor hergebruik van bitumen in asfalt,

 • b. bestaande uit: een doseerinstallatie, een overdekte opslagvoorziening, (eventueel) een verkleiningsinstallatie, (eventueel) een sorteerinrichting, (eventueel) een afscheidingsinstallatie voor verontreinigingen, (eventueel) toevoerbanden en (eventueel) een regeleenheid.

A 8240

Recyclingsinstallatie voor gips

 • a. bestemd voor: het doseren van gips uit bouw- en sloopafval aan het primaire gipsproces waardoor primaire grondstoffen bespaard worden,

 • b. bestaande uit: een doseerinstallatie, opslagvoorzieningen voor secundair materiaal, (eventueel) een shredder of maalmolen, (eventueel) een afscheidingsinstallatie voor verontreinigingen en (eventueel) een toevoersysteem.

B 8250

Accucel productie-eenheid

 • a. bestemd voor: het vervaardigen van nieuwe accu/batterijpacks met gebruik van uitsluitend bestaande batterijbehuizingen,

 • b. bestaande uit: een assemblagemachine.

B 8260

Apparatuur voor hergebruik van regeneratiechemicaliën

 • a. bestemd voor: het hergebruiken van regeneratiechemicaliën die ontstaan bij ontzouten en/of ontharden van waterstromen,

 • b. bestaande uit: een reactietank, (eventueel) buffertanks, (eventueel) nabehandelingsapparatuur en (eventueel) doseerinrichtingen.

A 8270

Armatuur voor vluchtweg- en oriëntatieverlichting met ultracondensatoren (aanpassing bestaande situatie)

 • a. bestemd voor: bewegwijzering en verlichting van vluchtwegen en nooduitgangen tijdens stroomuitval of calamiteiten, waarbij de bestaande vluchtweg- en oriëntatieverlichting wordt vervangen door led-verlichting waarbij de benodigde stroom wordt opgeslagen in ultracondensatoren,

 • b. bestaande uit: led-verlichting met ultracondensatoren.

B 8280

Rasterwalsreinigingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het stofvrij reinigen van rasterwalsen van drukmachines door het onder hoge druk opbrengen van bicarbonaatkorrels ter voorkoming van het verbruik van chemische reinigingsmiddelen en spoelwater,

 • b. bestaande uit: een straaleenheid, straalnozzles, een straalkabinet en een afzuiginstallatie.

B 8290

Hogesnelheid thermische spuitinstallatie voor metallische deklagen

 • a. bestemd voor: het aanbrengen van metallische deklagen (metallische coatings) op metalen voorwerpen,

 • b. bestaande uit: een spuitpistool, een lucht/watergekoeld spuitstuk, een gasvolume- en drukregelinstallatie, (eventueel) een geluidsdichte cabine, (eventueel) een afzuiginstallatie, (eventueel) een werkstukmanipulator, (eventueel) een robot en (eventueel) een luchtreinigingsinstallatie.

B 8291

Poederterugwininstallatie voor poederspuitcabines

 • a. bestemd voor: het terugwinnen van poederstof afkomstig uit overspray in poederspuitinstallaties voor het coaten van houten, mdf, hdf of kunststoffen voorwerpen,

 • b. bestaande uit: patroonfilters of een cycloon, een ventilator en een afzuigsysteem.

B 8292

Installatie voor het aanbrengen van een keramische deklaag

 • a. bestemd voor: het opbrengen van een keramische deklaag op lichtmetalen oppervlakken, halffabrikaten of producten door plasmaontlading in een elektrolyt,

 • b. bestaande uit: een elektrolytbad en een plasmaontladingseenheid.

B 8300

Terugwininstallatie voor waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm

 • a. bestemd voor: het terugwinnen voor hergebruik van waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm uit spoelwater door verdamping,

 • b. bestaande uit: een terugwininstallatie en (eventueel) een opvangvoorziening voor gereinigd spoelwater.

B 8301

Aftapinstallatie

 • a. bestemd voor: het met gesloten containers gebruiken van verf, lak, inkt of olie waardoor geen verpakkingsafval ontstaat en waarbij de geleverde containers worden teruggeleverd aan de leverancier,

 • b. bestaande uit: een aftapinstallatie, een mengbuis, aansluitstukken en een pomp.

B 8310

Verwerkingsinstallatie voor kunstgras

 • a. bestemd voor: het verwerken van afgevoerd kunstgras, waarbij het teruggewonnen kunststof en zand hergebruikt of nuttig aangewend wordt,

 • b. bestaande uit: een verkleiningsinstallatie, (eventueel) een scheidingsinstallatie, (eventueel) een sorteerinstallatie, (eventueel) wasinstallatie en (eventueel) een droger.

B 8320

Recyclingsinstallatie voor polystyreenhardschuim

 • a. bestemd voor: het verdichten van resten polystyreenhardschuim zonder gebruik te maken van blaasmiddelen, gevolgd door omzetting in schoon granulaat of halffabrikaat,

 • b. bestaande uit: een agglomerator of een verdichtingsinstallatie, een extruder en een filter.

E 8321

Recyclingsinstallatie voor glasvezelversterkt kunststof

 • a. bestemd voor: het terugwinnen van glasvezelversterkte kunststof door verkleinen en eventueel zeven, waarbij de teruggewonnen componenten worden hergebruikt of nuttig worden toegepast,

 • b. bestaande uit: een verkleiningsinstallatie, (eventueel) een zeefinstallatie, (eventueel) een windzifter en (eventueel) een transportvoorziening.

E 8322

Kunststofscheidingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het scheiden, reinigen en eventueel verkleinen van kunststofafval voor hergebruik,

 • b. bestaande uit: scheidingsapparatuur, een wassysteem, een droger, (eventueel) een shredder of maalmolen, (eventueel) een wervelbed en (eventueel) een zigzag zifter.

B 8323

Kunststofproductie-installatie voor kunststofrecycling

 • a. bestemd voor: het verwerken van kunststofafval, niet afkomstig van de eigen installatie, tot producten of halffabrikaten door een bedrijf dat kunststofafval verwerkt, waarbij het bedrijf ten hoogste 5% nieuwe kunststof (virgin material) bijmengt,

 • b. bestaande uit: een extruder of spuitgietmachine of een pers- of intrusie-installatie, (eventueel) een was- en drooginstallatie, (eventueel) een mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) een smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) een compoundeerinstallatie, (eventueel) een accumulator en (eventueel) een spuitkop of matrijs.

B 8325

Gasinjectiesysteem voor spuitgietmachines

 • a. bestemd voor: het spuitgieten van kunststof waarbij tijdens het vullen van de matrijs inert gas wordt geïnjecteerd zodanig dat de druk en het gesmolten kunststof gelijkmatig worden verdeeld over de matrijsholte,

 • b. bestaande uit: een gasinjectiesysteem.

B 8326

Zelfregelende matrijs voor rubberverwerking

 • a. bestemd voor: het vormpersen van rubber in een matrijs die door een bismutplaat op de verwarmingsplaat automatisch wordt uitgelijnd, zodat bramen en flashes worden voorkomen,

 • b. bestaande uit: een zelfregelende matrijs.

B 8340

Fosfaatverwijderingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het verwijderen van fosfaat in combinatie met stikstof uit een anaërobe afvalwaterstroom door toevoeging van een magnesiumverbinding, waarbij het effluent ten hoogste 15 milligram orthofosfaat per liter bevat en het daarbij gevormde struviet (magnesiumammonium-, magnesiumkalium- en/of magnesiumwaterstoffosfaat) nuttig wordt toegepast,

 • b. bestaande uit: beluchtingstanks, een buffertank, een reactietank, een bezinktank, een doseerinstallatie voor magnesiumverbindingen en een ontwateringspers.

F 8349

Mobiele grondontsmettingsmachine

 • a. bestemd voor: het met een mobiele machine ontsmetten van grond in de glastuinbouw door hete luchtinjectie tijdens het omspitten van de grond,

 • b. bestaande uit: een zelfrijdende spitmachine met luchtverhitter.

B 8361 aftopping: 20%

Plantrobot met volledig gecontroleerde toediening van bodemfungicide

 • a. bestemd voor: het tijdens één handeling gecontroleerd behandelen van de onderkant van perspotten met een bodemfungicide en het beplanten van deze perspotten,

 • b. bestaande uit: een plantrobot met spuiteenheid voor bodemfungicide.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8362

Potafdekinstallatie

 • a. bestemd voor: het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat,

 • b. bestaande uit: een elevator, een doseersysteem, transportbanden en een trilsysteem.

A 8380

Bemestingseenheid

 • a. bestemd voor:

  • 1. de rijenbemesting in de teelt van boomkwekerijgewassen in de vollegrond,

 • b. bestaande uit: een voorraadbak, een mechanische of hydraulische aandrijving, een strooi-inrichting en een verdeelmechanisme, of

  • 2. nauwkeurige bemesting van teelt in de vollegrond, waarbij geen meststoffen op de paden worden afgegeven,

 • c. bestaande uit: een voorraadbak, een mechanische, pneumatische of hydraulische aandrijving, een strooi-inrichting met zijwaarts begrensde uitstroomopeningen of een kunstmestgiftsysteem direct in de rij onder de planten.

Toelichting: Sleepslang- en zodenbemesters komen niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

F 8410

Toedieningssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen tijdens het zaaien

 • a. bestemd voor: het tijdens het zaaien van zaden in trays of perspotten toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen exact op de plek waar het zaad wordt gezaaid, waarbij gebruik gemaakt wordt van een op het tray- of perspottenformaat afgestemde spuitboom met zeer nauwkeurige elektromagnetische ventielen,

 • b. bestaande uit: een spuitboom, elektromagnetische ventielen, een dripeenheid, een besturingseenheid, een mengeenheid, een voorraadvat (-en) een magneetgekoppelde circulatiepomp, exclusief de zaaimachine en de zaailijn.

A 8420

Systeem voor bollenbroei op stromend water

 • a. bestemd voor: het broeien van bollen op stromend water met een eb- en vloedsysteem, waarbij geen potgrond wordt gebruikt en waarbij het water wordt gerecirculeerd,

 • b. bestaande uit: broeicontainers voor eb- en vloedsysteem, een eb- en vloedsysteem, een waterrecirculatiesysteem, een waterontsmettingsinstallatie en een waterbroeicontainerwasser of -ontsmetter, exclusief containertransportsystemen.

B 8470 aftopping: 50%

Heteluchtbehandelingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het thermisch bestrijden van houtaantastende insecten en schimmels waarbij de kern van hout of muurwerk gedurende ten minste 1 uur wordt opgewarmd tot ten minste 55 °C, ter vervanging van behandeling met bestrijdingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een verwarmingssysteem, een uitblaaseenheid, sensoren en een besturingssysteem.

  Het bedrijfsmiddel komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 9000

Apparatuur voor verwijdering van stikstof uit digestaat of mest

 • a. bestemd voor: het verwerken van digestaat of mest waarbij ten minste eenderde van de gebonden stikstof in het digestaat of de mest wordt omgezet in gasvormige stikstof,

 • b. bestaande uit: apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om het gehalte aan gebonden stikstof in het digestaat of de mest te reduceren.

B 9070

Persgaskoeler

 • a. bestemd voor: het verlagen van de olie-uitstoot van de compressor in een koelinstallatie door koeling van de olie direct na de compressor en voor de olie-afscheider,

 • b. bestaande uit: een warmtewisselaar, een regelklep, temperatuursensoren, een druksensor, (eventueel) een vloeistofpomp en een fijnfilter na de olie-afscheider.

B 9090

Dresgrondrecyclingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het onderhouden van grasvelden, sportvelden en golfbanen door een mobiele installatie die de dresgrond ter plaatse uit de bodem wint, waardoor separate winning, transport en opslag niet nodig is,

 • b. bestaande uit: een dresgrondrecyclingsinstallatie met een geulenfrees en strooi-inrichting en (eventueel) een stenenzeef.

B 9100

Saneringssysteem voor gestimuleerde afbraak of vastlegging in de bodem

 • a. bestemd voor: het in situ saneren van bodem- en/of grondwaterverontreiniging door:

  • 1. het activeren van aërobe en/of anaërobe microbiologische processen in de bodem door injectie van bacteriën, lucht en/of voedingsstoffen,

  • 2. het door injectie van lucht mobiliseren van vluchtige en aëroob afbreekbare bodemverontreiniging, waarbij de verontreinigingen door een bio-actieve toplaag worden geleid, of

  • 3. het door injectie van bacteriën, voedingsstoffen en eventueel sulfaat, doen neerslaan van metaalsulfiden in de bodem en daarmee immobiliseren van de verontreiniging,

 • b. bestaande uit: injectie- of doseerapparatuur, een elektronische monitorings- en regeleenheid en (eventueel) een bio-actieve toplaag.

B 9101

Systeem voor nuttig gebruik van saneringswater

 • a. bestemd voor: het winnen en als koel- of proceswater aanwenden van verontreinigd grondwater in de zin van de Wet bodembescherming, waarbij het water na gebruik geloosd wordt op een zuiveringswerk,

 • b. bestaande uit: onttrekkingsfilters, leidingwerk, een pomp, (eventueel) een warmtewisselaar en (eventueel) een zuiveringswerk voor de aanwending van het saneringswater.

Toelichting: Het zuiveringswerk om te lozen komt niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Het zuiveringswerk dat nodig is om aanwending van het saneringswater mogelijk te maken, komt wel in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 9105

Directe chemische oxidatie-installatie voor bodemsanering

 • a. bestemd voor: het in situ oxideren van bodemverontreiniging door het gericht inbrengen van oxidanten in de bodem, waardoor de bodemverontreiniging chemisch wordt gereduceerd tot onschadelijke componenten,

 • b. bestaande uit: injectie- of doseerapparatuur en een elektronische monitorings- en regeleenheid.

B 9106

Stoomstripsysteem voor bodemsanering

 • a. bestemd voor: het in situ saneren van bodem- en/of grondwaterverontreiniging, waarbij de vervuiling door het in de bodem brengen van stoom wordt gemobiliseerd en/of afgebroken,

 • b. bestaande uit: stoominjectieapparatuur en een doseer- en regeleenheid.

B 9107

Reactief scherm voor bodemsanering

 • a. bestemd voor: het ondergronds beheersen van verontreiniging van bodem en/of grondwater, waarbij de verontreiniging door een in de bodem aangelegd reactief scherm wordt geleid en hierin wordt afgebroken en/of vastgelegd,

 • b. bestaande uit: reactief materiaal, een poort en (eventueel) een impermeabele wand.

A 9109

Apparatuur voor onderzuigen voor sanering of verlaging van bodems

 • a. bestemd voor: het saneren of verlagen van droge of natte bodems door onderzuigen, waarbij minimale roering van de toplaag plaatsvindt,

 • b. bestaande uit: een pomp, een zuiglans (inclusief ladder), procescontrolesysteem, leidingwerk en (eventueel) een wateropslagtank.

Toelichting: Het draag- en vervoermiddel (ponton of hydraulische kraan) komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

B 9110

Wormwielbaggerkop met milieukap voor saneringsbaggeren

 • a. bestemd voor: saneringsbaggeren door een baggerkop, waarbij het wormwiel wordt omgeven door een kap die slechts open is in de bewegingsrichting,

 • b. bestaande uit: een wormwielbaggerkop, beplating en (eventueel) een wisselklep.

B 9111

Schijfbodemsnijkop

 • a. bestemd voor: het laagsgewijs verwijderen van verontreinigde waterbodem die met een snijplaat wordt gescheiden van de bodem,

 • b. bestaande uit: een baggerschraper met snijplaat, schraapschoepen en een centrifugaalpomp.

D 9112

Baggerslibreinigingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het reinigen van baggerslib door gravitaire technieken,

 • b. bestaande uit: (eventueel) een vloeistofcycloon, (eventueel) een flotatie-eenheid, (eventueel) een bezinker en (eventueel) een gravitaire afscheider.

B 9113

Gestimuleerde landfarmingsinstallatie voor baggerslib

 • a. bestemd voor: het activeren van microbiologische afbraak van verontreinigingen in baggerslib door gecontroleerde toevoeging van voedingsstoffen en/of warmte en/of lucht,

 • b. bestaande uit: injectie- en doseersystemen en een elektronische monitorings- en regeleenheid.

A 9114

Baggerspeciereinigingssysteem voor (an)organische verontreinigingen

 • a. bestemd voor: het stimuleren van de biologische afbraak van organische stoffen in baggerspecie, waarbij de uitgeloogde anorganische stoffen in groenafval worden vastgelegd en de gereinigde baggerspecie nuttig wordt aangewend,

 • b. bestaande uit: een depotconstructie met vloeistofdichte onderafsluiting, een groenfilter, een waterdoseersysteem en (eventueel) een waterbuffer.

A 9120

Moerasbed- of helofytenfilter

 • a. bestemd voor: het zuiveren van water met een filtersysteem samengesteld uit bodemmateriaal, waterzuiverende beplanting en een vloeistofdichte bodemafdichting, voor de volgende waterstromen:

  • afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan 200 inwonerequivalenten,

  • oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding,

  • effluent afkomstig van een communale afvalwaterzuiveringsinstallatie, of

  • saneringsgrondwater,

 • b. bestaande uit: een filtersysteem, (eventueel) een voorafscheider, (eventueel) een pomp en (eventueel) een buffervat.

B 9130

Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering

 • a. bestemd voor: de biologische behandeling van stikstofrijk afvalwater waarbij nitrificatie en denitrificatie plaatsvindt zonder nitraatvorming,

 • b. bestaande uit: een bioreactor, een (lamellen)afscheider, een chemicaliëndosering, een compressor, een beluchtingsinstallatie, een menger, een koolstofbrondosering en (eventueel) een warmtewisselaar.

A 9131

Membraanbioreactor

 • a. bestemd voor: het zuiveren of recyclen van spoel- of afvalwaterstromen in een aërobe biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie,

 • b. bestaande uit: een aërobe waterzuiveringinstallatie, een membraanfiltratie-eenheid en (eventueel) een recirculatieleiding.

A 9141

Biologisch actief zandfilter

 • a. bestemd voor:

  • 1. het gelijktijdig verwijderen van metalen en organische verontreinigingen uit afvalwater, of

  • 2. het verwijderen van stikstofverbindingen uit afvalwater dat vrijkomt bij het kweken of verwerken van vis, schaal- of schelpdieren, in een continu en zelfreinigend zandfilter dat constant wordt belucht, waarbij biologische afbraak van organische verbindingen plaatsvindt en de organische slibfractie continu wordt verwijderd door luchtdoorleiding,

 • b. bestaande uit: een continu regenererend zandfilter.

E 9161

Biologische augmentatiereactor

 • a. bestemd voor: het enten van een biologische zuiveringsinstallatie met specifieke micro-organismen die op natuurlijke wijze worden gekweekt door het afvalwater in een sequentiële, batchgewijs bedreven kweekreactor met een deel van het retourslib in contact te brengen, waardoor het zuiveringsrendement en/of de capaciteit van de zuiveringsinstallatie toeneemt,

 • b. bestaande uit: een sequentie batch reactor (SBR) en pompen.

B 9162

Tegenstroom filtrerend gefluïdiseerd zandbed (aanpassing bestaande zuivering)

 • a. bestemd voor: het, ter vergroting van nabezinkcapaciteit van een bestaande zuiveringsinstallatie, in de beluchtingstank scheiden van biologisch slib in afvalwater door het te zuiveren water opwaarts door een gefluïdiseerd zandbed te laten stromen waardoor het droge stofgehalte in het effluent ten hoogste 2 milligram per liter bedraagt,

 • b. bestaande uit: een compartiment met gefluïdiseerd zandbed, recirculatieleidingen en recirculatiepompen.

B 9163

Aërobe korrelslibreactor

 • a. bestemd voor: het aëroob omzetten van verontreinigingen in afvalwaterstromen door bacteriën die in agglomeraten groeien en stabiele granules vormen, waardoor de scheiding van gezuiverd water en korrels in de reactor zelf plaatsvindt en separate nabezinking wordt vermeden,

 • b. bestaande uit: een reactor met aëroob korrelslib en (eventueel) een voorbehandelingseenheid.

B 9170

Anaërobe reactor voor gelijktijdige verwijdering van metalen en zwavel

 • a. bestemd voor: het biologisch onder anaërobe omstandigheden verwijderen van metalen uit afvalwater onder gelijktijdige verwijdering van sulfide, sulfaat of organische zwavelverbindingen,

 • b. bestaande uit: een anaërobe reactor, een reactor waarin de metalen neerslaan en (eventueel) terugwinapparatuur voor de verwijderde metalen.

D 9180

Anaërobe waterbehandelingsinstallatie

 • a. bestemd voor: de omzetting van verontreinigingen in afvalwaterstromen niet afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie door anaërobe micro-organismen waarbij het vrijkomende biogas nuttig wordt aangewend,

 • b. bestaande uit: een biogasreactor, (eventueel) een verzuringsreactor en (eventueel) een biogasopslag, exclusief apparatuur ter aanwending en behandeling van het vrijkomende biogas.

A 9182

Ultrageluidsinstallatie voor zuiveringsslib

 • a. bestemd voor: het behandelen van zuiveringsslib voorafgaand aan vergisting met biogaswinning door met ultrageluid celstructuren open te breken en enzymen te activeren,

 • b. bestaande uit: een ultrageluidsinstallatie.

B 9183

Elektro-osmotische slibontwateringsinstallatie

 • a. bestemd voor: het verbeteren van de slib-waterscheiding bij filterpersen, indikbanden of zeefbandpersen, door een elektrisch gelijkspanningsveld dat wordt overgebracht via de zeefdoeken, de zeefplaten, de drukrollen of de zeefbanden,

 • b. bestaande uit: een filterpers of een indikband of een zeefbandpers, een elektrische eenheid, (eventueel) zeefdoeken, (eventueel) zeefplaten, (eventueel) drukrollen en (eventueel) zeefbanden.

B 9190

Filter voor verwijdering van zwevende deeltjes

 • a. bestemd voor: het verwijderen van zwevende deeltjes uit afvalwater of effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties door een filter gevuld met samendrukbare balletjes van synthetische vezels waarbij een hoge filtratiesnelheid wordt gecombineerd met een hoog verwijderingsrendement,

 • b. bestaande uit: een filter gevuld met samendrukbare balletjes van synthetische vezels.

A 9220

(Katalytische) Oxidatiereactor

 • a. bestemd voor: het al dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide en/of zuurstof en/of ozon en/of UV-bestraling van microverontreinigingen, zoals Legionella en hormoonverstorende stoffen in water, met uitzondering van water dat in de land- en tuinbouw wordt gebruikt,

 • b. bestaande uit: oxidatiereactor(en) met apparatuur voor het genereren van oxidatoren, (eventueel) doseer- of injectieapparatuur, (eventueel) een restozonvernietiger, (eventueel) een recirculatietank, (eventueel) een recirculatiepomp en (eventueel) een biologisch actief koolfilter, exclusief voorzuiveringsapparatuur.

B 9221

Natte thermische oxidatie van slib onder hoge druk

 • a. bestemd voor: het nat oxideren van slib of van slib en afvalwater onder een druk van ten minste 200 bar en een temperatuur van ten minste 300 °C, waarbij alleen anorganische bestanddelen en zuiver water overblijven en waarbij de anorganische bestanddelen nuttig worden aangewend,

 • b. bestaande uit: een oxidatiereactor, een verwarmingseenheid en compressie-apparatuur.

B 9240

Destillatie-installatie met damprecompressie

 • a. bestemd voor: het destilleren van vloeibare afvalstoffen, waarbij de damp door thermisch of mechanisch bewerkstelligde drukverhoging condenseert bij een hogere temperatuur dan het atmosferische kookpunt, waardoor de condensatiewarmte kan worden benut,

 • b. bestaande uit: een destillatiekolom met een thermische of mechanische damprecompressie-eenheid.

F 9270

Waterzuiveringsinstallatie voor chemisch verontreinigd spuiwater uit de glastuinbouw, de fruit- of witlofteelt

 • a. bestemd voor: het voorafgaand aan lozing verwijderen van chemische verontreinigingen, zoals meststoffen en bestrijdingsmiddelen, uit spuiwater van de glastuinbouw, de fruit- of witlofteelt, voor zover daarvoor geen verplichting bestaat op grond van algemene regels of de vergunning voor het lozen van het afvalwater,

 • b. bestaande uit: een waterzuiveringseenheid.

B 9291

Olieverwerkend geotextiel

 • a. bestemd voor: het afvangen en afbreken van lichte minerale olie uit afstromend of percolerend regenwater op een bedrijfsterrein door in de bodem of onder de verharding aangebracht waterdoorlatend geotextiel, waarbij de minerale deeltjes in het geotextiel worden gefixeerd waarna de in de bodem aanwezige micro-organismen de deeltjes afbreken,

 • b. bestaande uit: olieverwerkend geotextiel.

B 9300

Scheidingsinstallatie voor catering- of kantine-afval

 • a. bestemd voor: het scheiden van catering- of kantine-afval in glas, blik, karton, kunststof en dergelijke,

 • b. bestaande uit: transportbanden, zifters, magneetscheiders, zeven, balenpersen, perscontainers en (eventueel) buffers.

B 9302

Reststoffeninzamelpunt

 • a. bestemd voor: het gescheiden inzamelen van afval in een reststoffeninzamelpunt, waarbij ten minste 5 deelstromen gescheiden worden gehouden van reststoffen en waarbij de deelstromen gescheiden afgevoerd en verwerkt worden,

 • b. bestaande uit: containers, (eventueel) opslageenheden, (eventueel) inname-apparatuur en (eventueel) een pers.

B 9303

Ondergrondse afvalcontainer voor GFT of swill

 • a. bestemd voor: het ondergronds opvangen van GFT-afval of swill in een vloeistofdichte container die voor ten minste tweederde deel ondergronds wordt geplaatst, zodanig dat er geen stoffen naar bodem of grondwater kunnen lekken,

 • b. bestaande uit: een ondergrondse container, (eventueel) een opvangbak en (eventueel) een pneumatisch transportsysteem.

F 9304

Pneumatisch ondergronds transportsysteem

 • a. bestemd voor: het afvoeren van gescheiden huisvuilstromen of HDO-afvalstromen uit gestapelde bouw met een pneumatisch ondergronds afvoersysteem,

 • b. bestaande uit: een stortkoker, buffers, een zuigleiding, een vacuümpomp en een verzamelcontainer.

B 9305

Zelfpersende afvalcontainer op zonne-energie

 • a. bestemd voor: het buiten inzamelen van afval in een afvalbak waarin het afval wordt verdicht door een pers die op fotovoltaïsche energie werkt,

 • b. bestaande uit: een afvalbak, een pers en zonnecellen.

B 9310

Asbestcontainer

 • a. bestemd voor: het vervoeren en storten van asbesthoudend afval met een gesloten container, voorzien van laaddeur, intern en extern sproeisysteem en folie-afdekmechanisme,

 • b. bestaande uit: een gesloten asbestcontainer.

B 9311

Container voor gescheiden inzameling van gips uit bouw- en sloopafval

 • a. bestemd voor: het gescheiden innemen van gips afkomstig uit bouw- en sloopafval, waarbij het gips droog blijft en hergebruikt wordt,

 • b. bestaande uit: een gipscontainer.

E 9320

Zifter voor scheiding van vaste afvalstoffen

 • a. bestemd voor: het scheiden van componenten uit een afvalstroom door blazen of zuigen met een geforceerde luchtstroom, gevolgd door opvang en hergebruik of nuttige aanwending van alle componenten,

 • b. bestaande uit: een stijg- of windzifter en een luchtbehandelingssysteem.

E 9330

Mobiele straalmiddelopschooninstallatie

 • a. bestemd voor: het droog reinigen van verontreinigd straalmiddel door een mobiele installatie voorzien van scheidingstechnieken op basis van lucht, waarbij het straalmiddel wordt hergebruikt,

 • b. bestaande uit: (eventueel) mechanische schrapers, (eventueel) een jacobsladder, (eventueel) een trilzeef, (eventueel) een windzifter en een transportsysteem, (eventueel) een blaassysteem, (eventueel) een cycloon en (eventueel) een luchtbehandelingseenheid.

B 9340

Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen

 • a. bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem zonder gebruik te maken van vluchtige organische reinigingsmiddelen,

 • b. bestaande uit: een inktverwijderingseenheid, een stripeenheid en een rondpompsysteem.

Toelichting: Het reinigen van persrollen komt niet in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu- investeringen.

B 9341

Gesloten wasautomaat voor verfgereedschap

 • a. bestemd voor: het reinigen van verfgereedschap in een gesloten systeem met terugvoer van reinigingsvloeistof,

 • b. bestaande uit: een gesloten wasautomaat.

E 9380

Non-ferro-afscheidingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het scheiden van non-ferro metalen uit afval door:

  • 1. het opwekken van magnetisme met behulp van wervelstroom,

 • b. bestaande uit: een doorvoerband, een draaiende trommel met scheidend effect op basis van het Eddy Current-principe, of

  • 2. het pneumatisch uit de afvalstroom schieten van non-ferro metalen voorwerpen,

 • c. bestaande uit: een doorvoerband, detectiesensoren, ventielblok met kleppen, een regeleenheid, een scheidingseenheid, een compressor en (eventueel) een trilgoot.

E 9390

Optisch sorteersysteem

 • a. bestemd voor: het sorteren van kunststoffen en/of metalen uit afvalstromen door detectie met een foto- of lasersysteem,

 • b. bestaande uit: een foto- of laserdetectiesysteem en een sorteersysteem.

E 9391

Elektrostatische scheidingsapparatuur

 • a. bestemd voor: het scheiden van kunststofafval en metaal door oplading in een hoogspanningsveld gevolgd door scheiding ten gevolge van geleidbaarheid over een draaiende separatierol,

 • b. bestaande uit: een invoereenheid, een corona-elektrodensysteem, een separatierol en een opvangeenheid.

E 9400

Elektrostatische separatoren

 • a. bestemd voor: het scheiden van kunststofmengsels in hun samenstellende delen door elektrostatische oplading gevolgd door vrije val, waarbij de gescheiden kunststofstromen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

 • b. bestaande uit: (eventueel) een invoereenheid, een hoogspanningsgenerator, een scheidingsinstallatie en (eventueel) een opvangeenheid.

B 9410

Röntgen-afvalscheidingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het met röntgenstraling herkennen en afscheiden van afvalstoffen voor hergebruik,

 • b. bestaande uit: een stralingsbron, een röntgensensor en (eventueel) scheidingstechnieken.

B 9420

Afvalfolie-rolpers

 • a. bestemd voor: het reduceren van het volume van afvalfolie door opslag op een rol ten behoeve van hergebruik,

 • b. bestaande uit: een oprolautomaat.

E 9431

Pyrolyse-installatie

 • a. bestemd voor:

  • 1. het verwijderen van lak, kunststof, poeders, was, coatinglagen en bindmiddelen door thermische ontleding, waarbij de afgassen door een naverbrander worden geleid en worden omgezet in water en kooldioxide en waarbij de anorganische componenten van de te verwijderen lagen nuttig worden aangewend,

   • b. bestaande uit: een pyrolyseoven met naverbrander, (eventueel) een stofafvanger, (eventueel) een asafvoer en (eventueel) een afgasreiniging, of

  • 2. de verwijdering van bindmiddel uit minerale wolafval door een thermische behandeling, zodat de restproducten opnieuw kunnen worden gebruikt voor de productie van minerale wol,

 • b. bestaande uit: een maalinstallatie, een transportband, een pyrolyseoven en (eventueel) een luchtnabehandelingsinstallatie.

B 9433

Wervelbedverbrandingsinstallatie voor teerhoudend wegenbouwmateriaal

 • a. bestemd voor: het verbranden van teerhoudend wegenbouwmateriaal in een wervelbedverbrandingsinstallatie, waarbij de zand- en grindfractie opnieuw ingezet worden in de wegenbouw en waarbij de vrijkomende energie wordt benut,

 • b. bestaande uit: een wervelbedverbrandingsinstallatie en (eventueel) rookgasreinigingsapparatuur.

C 9434

Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen

 • a. bestemd voor: het in een plasmaveld thermisch ontleden van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de afvalstoffen uiteenvallen in hun elementaire componenten,

 • b. bestaande uit: een plasma-omzetter met voedingssysteem, een gasbehandelingssysteem, (eventueel) een afvoersysteem en (eventueel) een elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

B 9440

Vergassingsinstallatie

 • a. bestemd voor: het vergassen van afvalstoffen of biomassa, waarbij de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige producten worden aangewend als grondstof voor de vervaardiging van producten, niet zijnde energiedragers zoals brandstoffen, elektriciteit of warmte,

 • b. bestaande uit: voorbewerkingsapparatuur, een vergassingsreactor, (eventueel) een gasreinigingssysteem en (eventueel) een rookgasreinigingsinstallatie, exclusief apparatuur ter aanwending van de vrijkomende producten.

E 9450

Composteringsinstallatie

 • a. bestemd voor: het composteren binnen de inrichting waar het afval ontstaan is, van organisch afval uit de land- en tuinbouw op of in een vloeistofdichte voorziening waarbij het percolaatwater volledig wordt opgevangen in een waterafvoersysteem, en waarbij het opgevangen percolaatwater wordt gezuiverd of gerecirculeerd of afgevoerd naar het riool,

 • b. bestaande uit: een composteringsinstallatie.

E 9472

Droog en -pelleteerinstallatie voor varkens- en pluimveemest

 • a. bestemd voor: het drogen van varkens- en pluimveemest met warme stallucht, waarbij de uitgaande stallucht met een luchtwasser wordt gewassen, gevolgd door het maken van mestkorrels met het oog op een betere afzetbaarheid van de mest,

 • b. bestaande uit: een droog- en persinstallatie met toevoerbanden en (eventueel) een opzakinstallatie.