stcrt-2009-20347-001.png Ontwerpbestemmingsplan Dorp 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Dorp 1e herziening ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plangebied

Het plangebied wordt gevormd door het dorpsgebied van Blaricum met uitzondering van het grootste gedeelte van het beschermde dorpsgezicht en de villagebieden. Aan de noordzijde wordt de plangrens bepaald door de Bergweg en de Meentzoom. De oostelijke grens wordt deels gevormd door de Gooyergracht (tevens gemeente en provinciegrens) en deels door de percelen aan de Schapendrift. Aan de zuid- en zuidwestzijde wordt de plangrens hoofdzakelijk gevormd door de Schapendrift, de Eemnesserweg en de Verbindingsweg.

Aanleiding en doel van het toekomstig bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Dorp van de gemeente Blaricum is op 20 december 2007 vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens heeft Gedeputeerde Staten op 24 juni 2008 goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft het goedkeuringsbesluit op drie onderdelen vernietigd. Dit vernietigingsbesluit is voor de gemeente aanleiding geweest een herziening van het bestemmingsplan Dorp voor te bereiden.

Periode van terinzagelegging

Het college legt nu het ontwerpbestemmingsplan Dorp 1e herziening op grond van het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) met ingang van woensdag 30 december 2009 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan Dorp 1e herziening kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op maandag ook van 13.30 uur tot 15.30 uur. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan Villagebieden te raadplegen via de website (www.blaricum.nl).

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan Dorp 1e herziening indienen bij de gemeenteraad van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘Ontwerpbestemmingsplan Dorp 1e herziening’. Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzageligging, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw K. de Graaf, telefoonnummer (035) 75 13 165. Het is niet mogelijk telefonisch of via de email uw zienswijze kenbaar te maken.

Naar boven