Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 2009, nr. WJZ/9226789, houdende nadere regels ten aanzien van het antenneregister (Regeling openbaar antenneregister)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 20e van het Frequentiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Aanbieders van mobiele terrestrische netwerken die op basis van artikel 20c, tweede lid, van het Frequentiebesluit gehouden zijn gegevens te verstrekken, verstrekken deze gegevens één keer per maand, met dien verstande dat er tussen de opeenvolgende momenten waarop de gegevens worden verstrekt niet meer dan 30 kalenderdagen verstreken zijn. Voor het eerst worden de gegevens uiterlijk op 30 januari 2010 verstrekt.

  • 2. Anderen dan aanbieders als bedoeld in het eerste lid, die op basis van artikel 20c, tweede lid, van het Frequentiebesluit gehouden zijn gegevens te verstrekken, verstrekken deze gegevens voor het eerst uiterlijk op 30 januari 2010 en vervolgens binnen 30 kalenderdagen na de dag dat een wijziging in de verstrekte gegevens is opgetreden.

  • 3. Diegenen die op basis van artikel 20d, tweede lid, van het Frequentiebesluit gehouden zijn gegevens te verstrekken, verstrekken deze gegevens voor het eerst uiterlijk op 30 januari 2010 en vervolgens binnen 30 kalenderdagen na de dag dat een wijziging in de verstrekte gegevens is opgetreden.

Artikel 2

  • 1. Aanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, verstrekken de gegevens digitaal aan de Minister.

  • 2. Degenen bedoeld in artikel 1, tweede lid, verstrekken de gegevensschriftelijk aan de Minister.

  • 3. Degenen bedoeld in artikel 1, derde lid, verstrekken de gegevens digitaal aan de Minister.

Artikel 3

De gegevens bedoeld in artikel 20c, eerste lid, en 20d, eerste lid, van het Frequentiebesluit, zijn in ieder geval toegankelijk via het internet.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openbaar antenneregister.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2009

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.

TOELICHTING

Algemeen

Artikel 3.14 van de Telecommunicatiewet biedt de wettelijke basis voor het Antenneregister. In een aantal nieuwe artikelen in het Frequentiebesluit wordt dit register nader uitgewerkt. In de betreffende artikelen, 20c t/m 20e, is vastgelegd onder welke voorwaarden antennes moeten worden opgenomen in het Antenneregister. Daarnaast wordt geregeld welke gegevens moeten worden aangeleverd.

Artikel 20e van het Frequentiebesluit biedt de minister de mogelijkheid om nadere regels vast te stellen met betrekking tot de inrichting van het Antenneregister, het tijdstip waarop gegevens worden aangeleverd, de vorm waarin gegevens worden aangeleverd en de wijze waarop kennis wordt genomen van de gegevens. Deze ministeriële regeling is daar een uitwerking van.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Om er zeker van te zijn dat het Antenneregister altijd de meest recente gegevens bevat is er voor gekozen om de aanbieders van mobiele terrestrische netwerken elke 30 dagen gegevens te laten aanleveren. Op basis van het convenant in het kader van het nationaal antennebeleid inzake vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie gebeurt dat momenteel nog eens in de drie maanden. De aanbieders van mobiele terrestrische netwerken verstrekken elke keer al hun antennegegevens en niet slechts de wijzigingen. Hiervoor is gekozen op verzoek van de aanbieders van mobiele terrestrische netwerken. Op deze manier blijft hen veel uitzoekwerk bespaard.

Voor andere licentiehouders en voor de radiozendamateurs geldt dat zij binnen dertig kalenderdagen na een opgetreden wijziging die wijziging moeten doorgeven. Hiermee is gewaarborgd dat het antenneregister steeds de meest recente gegevens bevat.

Diegenen die op basis van de artikelen 20c en 20d van het Frequentiebesluit verplicht zijn informatie te verstrekken doen dat voor het eerst op uiterlijk 30 januari 2010. Gezien het feit dat men de gegevens snel en makkelijk kan doorgeven is dit redelijk.

Artikel 2

Aanbieders van mobiele terrestrische netwerken en radiozendamateurs beschikken elk over een eigen inlogmogelijkheid in het digitale systeem van Agentschap Telecom, waarmee zij hun gegevens kunnen aanleveren. Deze digitale gegevens zullen door het Agentschap Telecom worden verwerkt in het antenneregister.

Voor andere licentiehouders bestaat deze mogelijkheid niet. Hoogstwaarschijnlijk zullen er bij deze groep weinig wijzigingen plaatsvinden. Daarom is er voor gekozen deze groep geen eigen inlogmogelijkheid te verschaffen. Zij zullen een wijziging schriftelijk moeten doorgeven.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.

Naar boven