Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
CultuurinstellingenStaatscourant 2009, 20329Besluiten van algemene strekking

Deelregeling voor internationale projecten 2010–2012

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft naast de bijdragereglement drie deelregelingen opgesteld. Hieronder is de deelregeling voor Internationale projecten 2010–2012 weergegeven. Het Ministerie van OCW heeft per brief met kenmerk DK/I&I/168934 ingestemd met de regeling.

10 december 2009

Nr. DK/I&I/168934

Het bestuur Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur, Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

In overeenstemming met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Besluit:

Deelregeling voor internationale projecten 2010–2012

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) heeft tot doel om de kwaliteit van architectuur, het ruimtelijk ontwerp en de ruimtelijke inrichting van Nederland te bevorderen, evenals het stimuleren van een voorbeeldige beroepsbeoefening en het wekken van belangstelling hiervoor. Het SfA realiseert dit door incidentele financiële bijdragen aan culturele projecten gericht op bovenvermelde doelstellingen.

De deelregeling voor internationale projecten is gericht op de internationale profilering van de Nederlandse architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. In 2010–2012 is hiervoor jaarlijks minimaal een bedrag van 300.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vier maal per jaar worden ingediend en worden beoordeeld door de Adviescommissie internationale projecten

Doel

Het profileren van de Nederlandse architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur in het buitenland en het bevorderen van internationale kennisuitwisseling en kennisverspreiding betreffende deze disciplines.

Ondersteuningsmogelijkheden

Voor het aanvragen van een bijdrage dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat door het SfA via de website of per e-mail wordt aangeboden. Aanvragen kunnen worden gedaan door rechtspersonen. Bij de aanvraag dient een advies van de Nederlandse ambassade of het consulaat gevoegd te worden.

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • tentoonstellingen, symposia, lezingen, debatten, workshops of andere manifestaties in het buitenland

  • Vertaling van bestaande Nederlandstalige boeken en audiovisuele producties

Criteria

Een project dient:

  • De Nederlandse architectuur en stedenbouw internationaal te profileren en/of kennisoverdracht over de Nederlandse architectuur en stedenbouw in het buitenland te bevorderen;

  • Innovatief van vorm, inhoud of samenwerking te zijn;

  • Een samenwerking tussen een Nederlandse en buitenlandse organisatie in te houden.

Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur

Het SfA kent een Bijdragereglement dat van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een financiële bijdrage voor een project. In het kader van deze deelregeling is het Bijdragereglement van toepassing op de verstrekking van een financiële bijdrage, uitgezonderd artikel 4 lid 4.a en artikel 8 lid 1.a. Het Bijdragereglement is te downloaden vanaf www.archfonds.nl.

Subsidies kunnen niet aangevraagd worden voor landeninzendingen/presentaties van het NAi of DDFA bij biënnales en andere grootschalige manifestaties.

Deze deelregeling treedt in werking op de tweede dag na die waarop de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd. Deze deelregeling is van toepassing op alle aanvragen die vanaf 1 januari 2010 binnen deze deelregeling bij het SfA worden ingediend. Op de voor 1 januari 2010 ingediende aanvragen blijft de eerdere deelregeling voor internationale projecten.

Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,

voor deze:

M.A.A. Schoenmakers,

voorzitter.