Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2009, 20237Vergunningen

Wet milieubeheer, Lozingenbesluit bodembescherming Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Ontwerpbeschikkingen

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat op 28 september 2009 bij hen een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en een verzoek om ontheffing van het Lozingenbesluit bodembescherming zijn binnengekomen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV. De aanvraag en verzoek tot ontheffing hebben betrekking op de inrichting nabij de Looweg te Oldenzaal. Het betreft hier het injecteren van meegeproduceerde waterige vloeibare afvalstoffen (hierna te noemen injectiewater) in de diepe ondergrond. Dit injectiewater komt vrij bij de winning en behandeling van aardolie dat afkomstig is uit het Schoonebeker olieveld.

Op basis van de Wm vindt een gecoördineerde behandeling plaats van beide vergunningsaanvragen. Het voornemen bestaat de gevraagde vergunningen onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken vanaf 23 december 2009 gedurende zes weken inzien:

  • 1. op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bij provincie Overijssel, eenheid Economie, Milieu en Toerisme (EMT), Luttenbergstraat 2 te Zwolle (na telefonische afspraak met de heer L.J. Hooisma: 038 499 76 81). Gedurende de inzagetermijn staan de ontwerpbeschikking op grond van de Wm en de daarbijhorende voorschriften op http://provincie.overijssel.nl/kennisgevingen;

  • 2. op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis bij de afdeling Bouwen en Milieu, Ganzenmarkt 1 te Oldenzaal en buiten deze uren na schriftelijke of telefonische afspraak (telefoons 0541 58 83 64/58 83 04).

Zienswijzen

Vanaf 23 december 2009 tot 3 februari 2010 kan iedereen gemotiveerde zienswijzen over het ontwerp van de beschikkingen indienen (bij voorkeur schriftelijk) bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

U kunt in een aparte brief verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Na telefonische afspraak kunt u ook zienswijzen mondeling naar voren brengen (038 499 76 81).

Beroep

Tegen de definitieve beschikkingen kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen tegen de ontwerpbeschikkingen hebben ingediend, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

Inlichtingen

Wilt u meer weten over de procedure, dan kunt u contact opnemen met de heer. L.J. Hooisma (telefoon 038 499 76 81), Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.