Regeling tot wijziging van de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 in verband met het afschaffen van de vergunning voor het collectief personenvervoer

15 december 2009

nr. CEND/HDJZ-2009/1392 sector SCH

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 12, tweede lid, en 17, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

De in artikel 1 opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Vergunning

 

Communautaire vergunning

€ 1.104,–

Taxivervoer

€ 1.012,–

B

De in artikel 2 opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Wijzigen vergunning

 

Communautaire vergunning

€ 368,–

Taxivervoer

€ 644,–

Taxivervoer en communautaire vergunning, beperkt tot de gegevens als bedoeld in artikel 14, eerste of tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 92,–

C

In artikel 4 wordt in de tabel ‘€ 368,–’ vervangen door: € 1.104,–.

D

Artikel 5 komt als volgt te luiden:

Artikel 5

Voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een vergunningbewijs als bedoeld in artikel 17 van het Besluit personenvervoer 2000, is een vergoeding verschuldigd als opgenomen in onderstaande tabel:

Vergunningbewijs

 

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 69,-

Taxivervoer

€ 38,-

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.

TOELICHTING

Algemeen

Op 1 januari 2010 wordt de vergunning voor collectief personenvervoer geheel afgeschaft en (in sommige gevallen) vervangen door de communautaire vergunning. Vanaf deze datum zal de communautaire vergunning die tot 1 januari 2010 slechts voor grensoverschrijdend busvervoer vereist is, ook verplicht zijn voor binnenlands openbaar busvervoer en besloten busvervoer. Een flink aantal vervoerders behoeft op grond daarvan slechts over één in plaats van twee vergunningen te beschikken. In onderhavige wijzigingsregeling vervallen de vergunning voor collectief personenvervoer en de tarieven voor de aanvraag van deze vergunning en worden in de plaats daarvan de tarieven voor de communautaire vergunning opgenomen.

Tot 1 januari 2010 vond de volledige, inhoudelijke toetsing op de eisen van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid plaats bij de behandeling van de aanvraag om verlening van een vergunning voor collectief personenvervoer. De communautaire vergunning kon daarom voor een relatief laag bedrag worden verstrekt. Vanaf 1 januari 2010 vindt de inhoudelijke toetsing plaats bij de behandeling van de aanvraag om verlening van een communautaire vergunning. Omdat deze toetsing (vrijwel) gelijk is aan de toetsing die tot 1 januari 2010 bij de behandeling van de aanvraag om een vergunning voor het collectief personenvervoer plaatsvindt (en dus dezelfde kosten met zich meebrengt), wordt de vergoeding van de aanvraag van de communautaire vergunning verhoogd tot het bedrag dat tot 1 januari 2010 is verschuldigd voor de behandeling van een aanvraag om verlening van de vergunning voor het collectief personenvervoer.

Administratieve lasten

Een concept van deze wijzigingsregeling is aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) voorgelegd. Op 26 november 2009 heeft Actal besloten deze wijzigingsregeling niet te selecteren voor een advies.

Advies Overlegorgaan Personenvervoer

Bij brief van 7 december 2009 heeft het Overlegorgaan Personenvervoer (OPV) advies uitgebracht over de voorliggende wijzigingsregeling (kenmerk OVW-2009/0468). Alleen Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid te reageren op de wijzigingsregeling. KNV constateert dat er sprake is van een tariefsverhoging tussen de 2,7 % en 10 % en vindt deze verhoging een slecht voorstel, gezien het feit dat de vergunningen straks onder mandaat worden verleend door Kiwa Nederland en niet meer door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. KNV adviseert dan ook tot het tijdstip dat Kiwa Nederland het afgeven van de vergunningen overneemt de tarieven niet te verhogen.

Van de tariefsverhoging die KNV constateert voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een communautaire vergunning is echter geen sprake. Zoals eerder is aangegeven wordt alleen de vergoeding voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een communautaire vergunning verhoogd tot het bedrag dat tot 1 januari 2010 gold voor de behandeling van een aanvraag van de vergunning voor het collectief personenvervoer.

Het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag om verlening van een vergunningbewijs voor het taxivervoer zal niet worden verhoogd.

Gezien het feit dat de tarieven in onderhavige wijzigingsregeling niet worden verhoogd, is deze regeling in lijn met het advies van KNV.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A, B en C

De wijziging van de artikelen 1 en 2 in de onderdelen A en B van artikel I ziet op de communautaire vergunning voor het binnenlands openbaar busvervoer en besloten busvervoer. De wijziging van artikel 4 in onderdeel C van artikel I ziet op de communautaire vergunning voor het grensoverschrijdend busvervoer.

Naast het afschaffen van de vergunning voor collectief personenvervoer wordt ook de vergunning voor collectief personenvervoer onder beperkingen afgeschaft. De wijziging van artikel 2 in onderdeel A van artikel I voorziet hier in.

Artikel I, onderdeel D

Het vergunningsbewijs voor het collectief personenvervoer komt te vervallen per 1 januari 2010 en wordt vervangen door een gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning. In onderhavige wijziging wordt het onderscheid gemaakt tussen het gewaarmerkt afschrift en het vergunningsbewijs voor het taxivervoer.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.

Naar boven