Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2009, 19948Interne regelingen

Instellingsbesluit Task Force Next Generation Networks

9 december 2009

Nr. ET/TM/9223652

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de staatssecretaris:

de Staatssecretaris van Economische Zaken;

b. Task Force:

de Task Force Next Generation Networks.

Artikel 2

 • 1. Er is een Task Force Next Generation Networks.

 • 2. De Task Force heeft tot taak advies uit te brengen hoe de verdere snelle uitrol van breedbandige netwerken door decentrale overheden in samenwerking met (commerciële) ondernemingen en andere partijen kan worden gestimuleerd.

 • 3. Voor de uitvoering van de taak zal de Task Force:

  • a) in het advies aandacht besteden aan de verschillende bedrijfseconomische, financiële, juridische en organisatorische modellen die relevant zijn voor gemeenten om hun participatie vorm te geven.

  • b) het advies doen uitmonden in een ‘menukaart’ die gemeenten kunnen gebruiken voor het vormgeven van hun eigen rol, en hun relatie met ondernemingen, institutionele investeerders, private investeerders en banken, woningcorporaties en andere spelers.

  • c) in het advies expliciet aandacht besteden aan de do’s en dont’s zodanig dat de menukaart op eenvoudige wijze kan worden gebruikt als input of inspiratie voor de decentrale besturen.

  • d) in het advies inzicht geven in de voorziene behoefte aan (diensten) en groeipotentie van Next Generation Networks tussen 2015 en 2020.

  • e) in het advies ingaan op de mogelijkheden voor decentrale overheden om diensteninnovatie te stimuleren en aan te geven welke randvoorwaarden hiervoor gewenst zijn.

Artikel 3

 • 1. De Task Force zal het advies uiterlijk vóór 1 maart 2010 uitbrengen aan de staatssecretaris.

 • 2. De Task Force zal vóór 1 februari 2010 een tussenrapportage uit brengen aan de staatssecretaris.

Artikel 4

 • 1. De Task Force bestaat uit een voorzitter en 5 andere leden.

 • 2. De voorzitter en de andere leden worden door de staatssecretaris benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de staatssecretaris worden geschorst en ontslagen.

 • 3. De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

 • 1. De Task Force stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2. De staatssecretaris voorziet in het secretariaat van de Task Force.

 • 3. De staatssecretaris kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de Task Force bij te wonen.

 • 4. Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Task Force geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Task Force bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5. De Task Force verstrekt desgevraagd aan de staatssecretaris de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De staatssecretaris kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

Ter gelegenheid van de instelling van de Task Force worden te rekenen vanaf 1 december 2009 tot en met 30 april 2010 (of zoveel eerder als mogelijk) tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer drs. F.J.M Crone, te Leeuwarden, tevens voorzitter;

 • b. de heer drs. J.W.M.M.J Hessels, te Montfort;

 • c. de heer drs. G.P. Huffnagel, te Den Haag;

 • d. mevrouw mr. dr. A.E.H. Huygen, te Leiden;

 • e. de heer ir. A.V.M. Pouw, te Amsterdam;

 • f. de heer ir. N.W.P. Rauwenhoff, te Bussum.

Artikel 7

 • 1. Aan de voorzitter van de Task Force wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op (het maximum van) schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en een arbeidsduurfactor op 0.11.

 • 2. Aan de andere leden van de Task Force wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en een arbeidsduurfactor op 0.11.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2009.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Task Force Next Generation Networks.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 9 december 2009

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.

TOELICHTING

Het Kabinet heeft besloten een Task Force Next Generation Networks (NGN) in het leven te roepen om een verdere impuls te geven aan de uitrol van de Next Generation Networks. Het betreft netwerken van meer dan 50 Mbit per seconde, waarmee veel innovatieve diensten in toepassingen mogelijk worden. Uitgangspunt daarbij blijft dat er geen nationaal deltaplan breedband komt, maar dat lokale overheden (met name gemeenten) een leidende rol spelen bij de uitrol van breedband.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk.