Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse ZorgautoriteitStaatscourant 2009, 19851Besluiten van algemene strekking

Wijzigingsbesluit 2009a Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

14 december 2009

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van het Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa 2007 (Staatscourant nr. 202, d.d. 18 oktober 2007) gewijzigd op 8 april 2008 (Staatscourant nr. 74, d.d. 16 april 2008) en op 30 juni 2009 (Staatscourant nr. 10254 d.d. 9 juli 2009) wordt gewijzigd als volgt:

In bijlage 2 wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:

1.

Voorschotverlening salaris

2.

Gratificaties

3.

Vaststelling van een beoordeling

4.

Besluiten die voortvloeien uit een beoordeling

ARTIKEL II

In bijlage 3 wordt de tweede tabel vervangen door de volgende tabel:

 

Drempelbedragen

Procedure

1.

€ 0 – € 20.000 (excl. BTW)

Opdrachtgever vraagt minimaal één offerte op

2.

€ 20.000 tot € 100.000 (excl. BTW)

Opdrachtgever vraagt minimaal drie offertes op

3.

€ 100.000 tot € 206.000 (excl. BTW)

Opdrachtgever informeert Inkoop op voorhand en is verplicht te werken volgens de richtlijnen van het Nationaal aanbesteden

4.

Meer dan € 206.000 (excl. BTW)

Opdrachtgever informeert Inkoop op voorhand en is verplicht te werken volgens de richtlijnen van het Europees aanbesteden. Inkoop plaatst de aanvraag tijdig op Europese aanbestedingskalender.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Utrecht, 14 december 2009

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

voorzitter a.i.,

C.C. van Beek MCM.

TOELICHTING

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 13 oktober 2009 het Inkoopbeleid van de NZa en op 14 december 2009 het beloningsbeleid voor haar personeel herzien vastgesteld. Vanwege deze wijzigingen zijn aanpassingen in de bijlagen 2 en 3 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machting NZa nodig.

De integrale tekst van het Mandaatbesluit en de gewijzigde bijlagen die bij het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging behoren, zijn te vinden op de website van de NZa: www.nza.nl.