Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2009, 19774Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. WJZ/177289 (8265), tot wijziging van de Mediaregeling 2008, onder meer houdende vaststelling van het bedrag voor toezichtskosten voor commerciële mediadiensten op aanvraag

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3.30, tweede lid, van de Mediawet 2008;

Besluit:

ARTIKEL I

De Mediaregeling 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk 3 komt te luiden:

HOOFDSTUK 3. COMMERCIËLE MEDIADIENSTEN

B

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

Een commerciële media-instelling is voor elke verkregen toestemming, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de wet, en voor elke van haar mediadiensten op aanvraag, bedoeld in artikel 3.29a van de wet, jaarlijks aan het Commissariaat toezichtskosten verschuldigd berekend volgens de bij deze regeling gevoegde bijlage.

C

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding van de bijlage komt te luiden:

BIJLAGE, BEHOREND BIJ ARTIKEL 17 TOEZICHTSKOSTEN COMMERCIËLE MEDIADIENSTEN

2. Na artikel 3 wordt een artikel toegevoegd, dat luidt:

Artikel 4

Per mediadienst op aanvraag is jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 0.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk.

TOELICHTING

Deze ministeriële regeling geeft wijzigingen die voorvloeien uit de implementatie van de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten1. Het gaat om enkele wijzigingen van technische aard. Verder wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 3.30, tweede lid, van de Mediawet 2008, zoals dat artikel per 19 december 2009 is komen te luiden. Op basis van artikel 3.30 van de Mediawet 2008 moeten bij ministeriële regeling regels worden gesteld over de vaststelling van de toezichtskosten voor onder meer commerciële mediadiensten op aanvraag.

Op dit moment wordt nog onderzocht hoe de tarieven voor deze mediadiensten op aanvraag kunnen worden vastgesteld. Vooralsnog worden de kosten op nihil gesteld om aan de wettelijke opdracht tot nadere regelgeving te voldoen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk.


XNoot
1

Als gevolg van de Wet van 10 december 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten