Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente

11 december 2009

Nr. CPP2009/2348M

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 16 december 2008, nr. CPP2008/2696M. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2009. Overigens zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

1. Inleiding

Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven voor het bepalen van de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Met renteloze verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarin tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen.

Volgens de jurisprudentie dienen langlopende renteloze verplichtingen te worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. Gelet op de vele in de praktijk voorkomende voorwaarden waaronder leningen worden aangegaan en de vele uiteenlopende looptijden, bestaat ‘de’ marktrente voor (al of niet langlopende) leningen echter niet. Daarom keur ik goed dat de in de bijlage van het besluit in de kolom ‘marktrente’ opgenomen percentages worden gebruikt voor alle situaties waarin aan het einde van een boekjaar de contante waarde van renteloze verplichtingen moet worden bepaald.

2. Formule

De rente die in de bijlage onder het kopje ‘marktrente’ is opgenomen wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.

De ‘marktrente’ voor maanden vanaf 1 januari 2004 wordt gebaseerd op het U-rendement zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars, Centrum voor Verzekeringsstatistiek. De ‘marktrente’ voor de maanden voorafgaand aan 1 januari 2004 is vastgesteld op basis van het door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde CBS-rendement.

De ‘marktrente’ wordt per kalendermaand vastgesteld op het laagste van het maandelijkse U-rendement van de desbetreffende maand en van de acht voorafgaande kalendermaanden, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enige maand toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het percentage van diezelfde maand in het daaraan voorafgaande jaar. Voor de waardering kan worden uitgegaan van de ‘marktrente’ van de maand waarin het boekjaar eindigt.

3. Jaarlijkse aanvulling gegevens

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks door middel van een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.

4. Ingetrokken regeling

Het besluit van 16 december 2008, nr. CPP2008/2696M, is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2009

De Staatssecretaris van Financiën,

J.C. de Jager.

BIJLAGE. OVERZICHT CBS-RENDEMENTEN, U-RENDEMENTEN EN MARKTRENTEN

Jaar

Maand

CBS-rendement

Marktrente

Jaar

Maand

CBS-rendement

Marktrente

1994

januari

5,43

5

1995

januari

7,53

6

 

februari

5,67

5

 

februari

7,35

6

 

maart

6,15

5

 

maart

7,14

6

 

april

6,35

5

 

april

6,87

6

 

mei

6,53

5

 

mei

6,63

6

 

juni

6,98

5

 

juni

6,54

6

 

juli

6,81

5

 

juli

6,60

6

 

augustus

7,02

5

 

augustus

6,47

6

 

september

7,37

5

 

september

6,25

6

 

oktober

7,43

5

 

oktober

6,22

6

 

november

7,40

6

 

november

5,94

5

 

december

7,44

6

 

december

5,70

5

1996

januari

5,45

5

1997

januari

5,21

5

 

februari

5,82

5

 

februari

5,01

5

 

maart

6,04

5

 

maart

5,23

5

 

april

5,88

5

 

april

5,34

5

 

mei

5,87

5

 

mei

5,26

5

 

juni

6,03

5

 

juni

5,20

5

 

juli

6,04

5

 

juli

5,10

5

 

augustus

5,85

5

 

augustus

5,27

5

 

september

5,67

5

 

september

5,24

5

 

oktober

5,41

5

 

oktober

5,32

5

 

november

5,36

5

 

november

5,33

5

 

december

5,36

5

 

december

5,12

5

1998

januari

4,88

4,8

1999

januari

3,71

3,7

 

februari

4,76

4,7

 

februari

3,84

3,7

 

maart

4,76

4,7

 

maart

4,01

3,7

 

april

4,84

4,7

 

april

3,81

3,7

 

mei

4,89

4,7

 

mei

3,92

3,7

 

juni

4,75

4,7

 

juni

4,26

3,7

 

juli

4,66

4,6

 

juli

4,58

3,7

 

augustus

4,44

4,4

 

augustus

4,83

3,7

 

september

4,16

4,1

 

september

4,98

3,7

 

oktober

4,15

4,1

 

oktober

5,28

3,8

 

november

4,17

4,1

 

november

5,04

3,8

 

december

3,91

3,9

 

december

5,12

3,8

2000

januari

5,46

3,9

2001

januari

4,87

4,8

 

februari

5,46

4,2

 

februari

4,88

4,8

 

maart

5,33

4,5

 

maart

4,79

4,7

 

april

5,24

4,7

 

april

4,91

4,7

 

mei

5,42

4,7

 

mei

5,09

4,7

 

juni

5,28

4,7

 

juni

5,01

4,7

 

juli

5,38

4,7

 

juli

5,00

4,7

 

augustus

5,37

4,7

 

augustus

4,81

4,7

 

september

5,40

4,7

 

september

4,72

4,7

 

oktober

5,34

4,8

 

oktober

4,51

4,5

 

november

5,30

4,8

 

november

4,36

4,3

 

december

5,02

4,8

 

december

4,62

4,3

Jaar

Maand

U-rendement

Marktrente

Jaar

Maand

U-rendement

Marktrente

2002

januari

4,75

4,3

2003

januari

3,85

3,8

 

februari

4,85

4,3

 

februari

3,67

3,6

 

maart

5,12

4,3

 

maart

3,72

3,6

 

april

5,09

4,3

 

april

3,83

3,6

 

mei

5,10

4,3

 

mei

3,51

3,5

 

juni

4,94

4,3

 

juni

3,31

3,3

 

juli

4,76

4,3

 

juli

3,64

3,3

 

augustus

4,48

4,4

 

augustus

3,87

3,3

 

september

4,23

4,2

 

september

3,87

3,3

 

oktober

4,28

4,2

 

oktober

3,93

3,3

 

november

4,23

4,2

 

november

4,06

3,3

 

december

4,04

4,0

 

december

3,97

3,3

2004

januari

4,06

3,3

2005

januari

3,59

3,5

 

februari

4,06

3,3

 

februari

3,47

3,4

 

maart

3,99

3,6

 

maart

3,37

3,3

 

april

3,83

3,8

 

april

3,38

3,3

 

mei

3,77

3,7

 

mei

3,37

3,3

 

juni

3,80

3,7

 

juni

3,30

3,3

 

juli

3,93

3,7

 

juli

3,15

3,1

 

augustus

4,01

3,7

 

augustus

3,02

3,0

 

september

4,00

3,7

 

september

2,99

2,9

 

oktober

3,93

3,7

 

oktober

2,98

2,9

 

november

3,85

3,7

 

november

3,03

2,9

 

december

3,73

3,7

 

december

3,12

2,9

2006

januari

3,22

2,9

2007

januari

3,74

3,5

 

februari

3,26

2,9

 

februari

3,83

3,7

 

maart

3,28

2,9

 

maart

3,93

3,7

 

april

3,35

2,9

 

april

4,00

3,7

 

mei

3,55

2,9

 

mei

4,05

3,7

 

juni

3,72

2,9

 

juni

4,12

3,7

 

juli

3,84

3,0

 

juli

4,32

3,7

 

augustus

3,89

3,1

 

augustus

4,47

3,7

 

september

3,88

3,2

 

september

4,51

3,7

 

oktober

3,85

3,2

 

oktober

4,41

3,8

 

november

3,79

3,2

 

november

4,34

3,9

 

december

3,74

3,3

 

december

4,28

4,0

2008

januari

4,27

4,0

2009

januari

3,93

3,9

 

februari

4,19

4,1

 

februari

3,62

3,6

 

maart

4,10

4,1

 

maart

3,49

3,4

 

april

3,95

3,9

 

april

3,44

3,4

 

mei

3,90

3,9

 

mei

3,45

3,4

 

juni

4,02

3,9

 

juni

3,38

3,3

 

juli

4,31

3,9

 

juli

3,43

3,3

 

augustus

4,54

3,9

 

augustus

3,44

3,3

 

september

4,59

3,9

 

september

3,43

3,3

 

oktober

4,47

3,9

 

oktober

3,33

3,3

 

november

4,32

3,9

 

november

3,30

3,3

 

december

4,16

3,9

 

december

3,28

3,2

Naar boven