Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende wijziging van een drietal regelingen in verband met de inwerkingtreding van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Nr. CEND/HDJZ-2009/1485 sector I&O

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10a en 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. bevoegde autoriteit:

  • 1°. Minister,

  • 2°. een in bijlage 4 bij deze regeling erkende instantie, of

  • 3°. een met toepassing van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen erkende instantie;

B

Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 komt als volgt te luiden:

Artikel 1

Bevoegde autoriteiten in bijlage 1 bij het Protocol bij het ADNR zijn op basis van:

 • a. artikel 3 of 4: de Minister;

 • b. artikel 4: de Inspecteur Generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat.

2. In artikel 2, tabel 1, worden ‘DGMo’ en ‘HID-RWS’ telkens vervangen door: Minister.

3. In artikel 3, eerste lid, vervallen de begripsomschrijvingen van ‘DGMo’ en ‘HID-RWS’.

ARTIKEL II

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onder b, komt te luiden:

 • b. bevoegde autoriteit:

  • 1°. Minister,

  • 2°. een in bijlage 3 bij deze regeling erkende instantie, of

  • 3°. een met toepassing van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen erkende instantie;

B

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, tabel 1, wordt ‘DGMo’ telkens vervangen door: Minister.

2. In artikel 2, eerste lid, vervalt de begripsomschrijving van ‘DGMo’.

ARTIKEL III

De Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onder b, komt te luiden:

 • b. bevoegde autoriteit:

  • 1°. Minister,

  • 2°. een in bijlage 3 bij deze regeling erkende instantie,

  • 3°. een met toepassing van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen erkende instantie, of

  • 4°. voor radioactieve stoffen: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in overeenstemming met de Minister;

B

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, tabel 1, wordt ‘DGMo’ telkens vervangen door: Minister.

2. In artikel 2, vervalt de begripsomschrijving van ‘DGMo’.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking op het moment dat de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.

TOELICHTING

Deze aanpassingen in de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen, vloeien voort uit de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen.

Die regeling creëert een nieuw regime voor het verlenen van erkenningen aan privaatrechtelijke ondernemingen. De nieuwe systematiek wordt door middel van deze aanpassingsregeling verwerkt in de huidige regelingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om verwijzingen naar functionarissen of beleidsafdelingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te vervangen door verwijzingen naar de Minister, zodat de interne taakverdeling kan worden overgelaten aan een intern organisatie- en mandaatbesluit. Dat is alleen anders voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat, vanwege de specifieke toezichtfunctie van de Inspectie.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa.

Naar boven