Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2009, 19684Overig

Vestiging voorkeursrecht in het gebied ‘De Akker’

Het college van de gemeente Maasdriel maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Maasdriel op 17 december 2009 heeft besloten om op basis van artikel 2 lid 4 van de Wvg zoals die gold voor de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening d.d. 1 juli 2008 en artikel 9.4.1. van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening de werkingsduur van het voorkeursrecht gevestigd d.d. 14 augustus 2007 op grond van artikel 2 Wvg (oud) met één jaar te verlengen. De gronden zijn gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als ‘De Akker’. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten 19 december 2009.

Ter inzage

Het besluit ligt samen met de bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, de grootte van de gedeeltelijke percelen, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 21 december 2009 voor eenieder kosteloos ter inzage tijdens kantooruren bij het gemeentehuis, Kerkstraat 45 te Kerkdriel.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Maasdriel te koop moet aanbieden.

De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar en beroep

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van 6 weken, ingaande de dag nadat deze besluiten bekend zijn gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, bij de raad van de gemeente Maasdriel tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • a. de naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • d. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de raad van de gemeente Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.

Als een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Kerkdriel, 18 december 2009

Het college van de gemeente Maasdriel.