Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2009, 19518Ontheffingen

Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende ontheffing van het verbod VFR-vluchten uit te voeren in luchtverkeersdienstverleningsgebieden met klasse A

14 december 2009

Nr. Artikel 44.1.b 2009-144 Paracentrum Eelde – Hoogeveen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gezien het verzoek om ontheffing d.d. 9 november 2009, ontvangen op 12 november 2009, van Paracentrum Eelde – Hoogeveen;

Overwegende dat het doel van de vluchten is het uitvoeren van paradroppings ten behoeve van de jaarlijkse oudejaarstraditie van Paracentrum Eelde – Hoogeveen;

Gelet op artikel 44, vijfde lid, van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1

Deze beschikking is van toepassing op de Cessna 207 Soloy Turbine, met als registratie PH-ZZF, in gebruik bij Paracentrum Eelde – Hoogeveen waarmee de VFR-vluchten worden uitgevoerd, te Eelde N53°07'38" en E006°35'13", op een hoogte van maximaal FL 125 ten behoeve van diverse paradroppings.

Artikel 2

Aan de gezagvoerder van het in artikel 1 genoemde vliegtuig Cessna 207 Soloy Turbine, met als registratie PH-ZZF, in gebruik bij Paracentrum Eelde – Hoogeveen wordt op 31 december 2009 tussen 9.00 uur UTC en sunset ontheffing verleend van het verbod tot het uitvoeren van VFR-vluchten in luchtverkeersdienstverleningsgebieden met klasse A, genoemd in artikel 44, eerste lid, onder b, van het Luchtverkeersreglement, met inachtneming van de volgende voorschriften en beperkingen:

  • a. de vluchten worden uitgevoerd als een gecontroleerde VFR-vlucht;

  • b. de vluchten worden slechts uitgevoerd, indien het vliegzicht minimaal 8 km bedraagt en de afstand tot de wolken horizontaal 1500 m en verticaal 300 m bedraagt;

  • c. voorafgaand aan de vluchten is er op initiatief van de aanvrager/opdrachtgever in de plaatselijke media aandacht besteed aan de uit te voeren vluchten;

  • d. ten minste 5 dagen van tevoren worden de vluchtgegevens, de te vliegen route en andere relevante informatie aangeleverd bij de operationele helpdesk;

  • e. per sprong wordt gecoördineerd met de operationele helpdesk; aan de voorwaarden door hen gesteld wordt strikt de hand gehouden;

  • f. het niet of niet volledig nakomen van de bovenstaande voorschriften en beperkingen kan aanleiding zijn deze ontheffing in te trekken.

Artikel 3

De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder bekend is met de inhoud van deze beschikking.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 31 december 2009 en vervalt met ingang van 1 januari 2010, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

voor deze:

Het afdelingshoofd Vergunningverlening infrastructuur,

M. Steenhuisen-Kuipers.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Team Juridische Zaken

Postbus 90653

2509 LR DEN HAAG