Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2009, 19376Vergunningen

Ontwerpvergunning Ontgrondingenwet

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

De aanvraag

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft een aanvraag ontvangen van:

  • Boskalis bv te Rotterdam.

De aanvraag van Boskalis bv heeft betrekking op een vergunning voor het aanleggen van een slibvangput in het Markermeer waarbij circa 5.500.000 m3 kleiachtige grond en circa 8.500.000 m3 zand worden ontgrond. De aanleg van een slibvangput heeft als doel:

  • het doen van praktijkonderzoek naar de werking van een slibvangput.

Terinzagelegging

Het besluit van Boskalis, alsmede andere van belang zijnde stukken liggen tot en met 27 januari 2010 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende adressen:

  • in het kantoor van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Zuiderwagenplein 2 (‘Smedinghuis’) te Lelystad;

  • in het gemeentehuis van de gemeente Lelystad, De Meent 14 te Lelystad.

Zienswijzen

Eenieder kan vanaf 17 december 2009 tot en met 27 januari 2010 schriftelijk of mondeling zijn zienswijze inbrengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Postbus 600, 8200 AP Lelystad en te worden toegezonden aan de heer W. Wester van de afdeling WSV. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de heer W. Wester van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, telefoonnummer 0320-29 74 39.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ontwerpvergunning kan men zich wenden tot de heer W. Wester van de afdeling WSV van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, tel. 0320-297439.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

namens deze:

Directeur Water en Scheepvaart,

J.A.Th. Daams.