Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2009, 19235Overig

stcrt-2009-19235-001.png Voorkeursrecht Molenstraat (1ste fase Middengebied, Spoorzone)

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Enschede maken op grond van artikel 7 eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 14 december 2009 op grond van artikel 5 Wvg heeft besloten gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. De gronden worden globaal begrensd door de Visserijstraat, de Nieuwe Schoolweg en de Molenstraat. Het besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.

Op grond van artikel 9 Wvg geldt het voorkeursrecht voor een periode van drie jaar tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie, bestemmingsplan of projectbesluit is vastgesteld waarna het voorkeursrecht automatisch doorloopt

Ter inzage

Het raadsbesluit ligt tezamen met de bijbehorende bijlagen, zijnde tekeningen waarop de aangewezen percelen staan aangegeven en een lijst met de aangewezen percelen op het stadskantoor ter inzage. Het Stadskantoor is gevestigd aan de Hengelosestraat 51 te Enschede. Het Stadskantoor is op maandag van 11.00 uur tot 16.00 uur alleen op afspraak geopend. Dinsdag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur op afspraak. Vrije inloop van 08.30 uur tot 12.00 uur. Donderdag is het Stadskantoor ook van 17.00 uur tot 19.30 uur geopend zowel op afspraak als voor vrije inloop.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2009 en wel vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant gedurende een termijn zes weken. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan:

De Gemeenteraad van Enschede

t.a.v. Commissie Bezwaarschriften

Postbus 20

7500 AA Enschede

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste vermelden:

  • 1. De naam en het adres van de indiener;

  • 2. De dagtekening;

  • 3. Een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt, en zo mogelijk met een kopie van de beslissing;

  • 4. De redenen waarom bezwaar wordt maakt;

Indien belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de edelachtbare Voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo, sector Bestuursrecht, Postbus 323 te 7600 AH Almelo.

15 december 2009

Burgemeester en wethouders van Enschede.