Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2009, nr. OHW-U-2972699, houdende wijziging van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie in verband met wijziging van de Zorgverzekeringswet

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

  • c. een hulpverlener: een psychotherapeut, een psychiater of een klinisch psycholoog;.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

De Pensioen- en Uitkeringsraad verstrekt een vergoeding in de kosten van een behandeling, indien:

  • a. de aanvrager is verzekerd als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

  • b. de behandeling niet volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar;

  • c. de kosten van de behandeling op basis van een Diagnose Behandeling Combinatie bij de zorgverzekeraar in rekening zijn gebracht;

  • d. de aanvrager woonachtig is in Nederland;

  • e. de oorlogservaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog van (een van) de ouders dan wel andere opvoeders van een zodanige invloed op de opvoeding van de aanvrager zijn geweest, dat de klachten van de aanvrager met een grote mate van waarschijnlijkheid met die oorlogservaringen van (een van) de ouders dan wel andere opvoeders in verband staan;

  • f. de behandeling geïndiceerd is vanwege de onder e genoemde klachten, en

  • g. de behandeling plaatsvindt door een hulpverlener die is ingeschreven in het krachtens artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingestelde register van psychotherapeuten, artsen of gezondheidszorgpsychologen en het vereiste specialisme bezit om een behandeling te verrichten.

C

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

De vergoeding, bedoeld in artikel 2, wordt verleend voor de duur van de Diagnose Behandeling Combinatie die op de behandeling betrekking heeft.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het op grond van artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg vastgestelde tarief, verminderd met de vergoeding van de zorgverzekeraar.

2. Het tweede lid vervalt en het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

3. In het tweede lid (nieuw) vervalt ‘van de hulpverlener’.

E

In artikel 6 vervalt het tweede lid alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid.

F

Artikel 7 vervalt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker.

TOELICHTING

Met de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp) wordt geregeld dat onder voorwaarden een psychotherapeutische behandeling wordt vergoed aan de naoorlogse generatie. De oorlogservaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog van (een van) de ouders dan wel andere opvoeders moeten van een zodanige invloed op de opvoeding van de aanvrager zijn geweest, dat de klachten van de aanvrager met een grote mate van waarschijnlijkheid met die oorlogservaringen van (een van) de ouders dan wel andere opvoeders in verband staan. Behandeling moet op basis daarvan zijn geïndiceerd.

De regeling voorzag in een vergoeding voor de behandeling door vrijgevestigde therapeuten, toen hiervoor niet altijd vergoeding mogelijk was op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit financiële knelpunt is grotendeels weggenomen nu psychotherapeutische behandeling is opgenomen in het op basis van de Zorgverzekeringswet vastgelegde basispakket van verplicht verzekerde zorg.

In de praktijk kan het echter voorkomen dat de zorgverzekeraar de zorg niet volledig vergoedt. Dat kan zich voordoen wanneer de verzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met de desbetreffende behandelaar. In de polisvoorwaarden kan dan opgenomen zijn dat de vergoeding beperkt is tot een daarin bepaald gedeelte van de kosten. Met de aanpassing van artikel 2, 4 en 5 van de Tvp is het mogelijk in die specifieke gevallen een aanvullende vergoeding te verstrekken tot aan het op grond van artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg vastgestelde tarief.

Met de wijziging van de regeling is deze tevens in overeenstemming gebracht met het systeem van declaratie van Diagnose Behandeling Combinaties.

Gelijktijdig met de bovengenoemde aanpassing is de Tvp in overeenstemming gebracht met beleid van de PUR op de reikwijdte van het begrip ‘hulpverlener’. De PUR brengt onder de definitie ‘hulpverlener’ tevens de in het BIG-register van gezondheidszorgpsychologen geregistreerde klinisch psycholoog, omdat deze functie in grote mate vergelijkbaar is met kennis en vaardigheden van de psychotherapeut en psychiater. Met de wijziging van artikel 1, onderdeel c, wordt dat artikel in overeenstemming gebracht met de bestaande situatie.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker.

Naar boven