Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2009, 19145Besluiten van algemene strekking

Regeling houdende wijziging van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK, de Regeling transitokentekenbewijzen en de Regeling voertuigen in verband met afschaffing van de controle van het kentekenbewijs bij de APK, implementatie van enige Europese richtlijnen en uitvoering van enkele verordeningen

10 december 2009

Nr. CEND/HDJZ-2009/1336 sector AWW

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (PbEU L 141), Richtlijn 2009/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PbEU L 261), Richtlijn 2009/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de sleepinrichting en de achteruitrij-inrichting van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (PbEU L 198), Richtlijn 2009/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PbEU L 198), Richtlijn 2009/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid en de laadplatforms van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PbEU L 198), Richtlijn 2009/61/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PbEU L 203), Richtlijn 2009/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende bepaalde onderdelen en eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PbEU L 214), Richtlijn 2009/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers (elektromagnetische compatibiliteit) (PbEU L 216), Richtlijn 2009/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de stuurinrichting van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PbEU L 201), Richtlijn 2009/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de onderdeelgoedkeuring van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (PbEU L 203), Richtlijn 2009/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PbEU L 201), Richtlijn 2009/75/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven), (PbEU L 261), Richtlijn 2009/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de montageplaats voor de achterkentekenplaat van twee- of driewielige motorvoertuigen (PbEU L 198), Richtlijn 2009/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen (PbEU L 222), Richtlijn 2009/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de standaard van motorvoertuigen op twee wielen (PbEU L 231), Richtlijn 2009/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het beveiligingssysteem voor passagiers van motorvoertuigen op twee wielen (PbEU L 201), Richtlijn 2009/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters van motorvoertuigen op twee of drie wielen (PbEU L 202), Richtlijn 2009/108/EG van de Commissie van 17 augustus 2009 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen (PbEU L 213), Verordening (EG) nr. 78/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van Richtlijn 2003/102/EG en Richtlijn 2005/66/EG (PbEU L 35), Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU L 188), Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PbEU L 200) en de artikelen 21, eerste en derde lid, 22, eerste lid, 26, 71, 85a, vijfde lid, en 86, zevende lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 27 komt te luiden:

Artikel 27

 • 1. Indien bij de erkenninghouder een keuringsrapport wordt aangevraagd, stelt deze, na overleg met de aanvrager, onverwijld het tijdstip voor de keuring vast. De keuring vindt zo spoedig mogelijk na de aanvraag plaats.

 • 2. Er wordt geen keuring verricht dan nadat door de aanvrager de bijlage bij het deel I A dan wel deel I van het kentekenbewijs is overgelegd, indien in het kentekenregister of op het kentekenbewijs bij bijzonderheden is vermeld ‘Taxi, zie bijlage’ of ‘OV-auto, zie bijlage’.

 • 3. Er wordt geen keuring verricht dan nadat het kentekenregister is geraadpleegd ten aanzien van:

  • a. het voor het voertuig opgegeven kenteken;

  • b. het identificatienummer alsmede de plaats van het identificatienummer van het ter keuring aangeboden voertuig, en

  • c. de datum eerste toelating van het voertuig.

 • 4. Er wordt geen keuring verricht en de aanvrager van een keuringsrapport wordt naar de Dienst Wegverkeer doorverwezen indien:

  • a. het raadplegen van het kentekenregister niet mogelijk is door een onjuiste combinatie van het kenteken en de laatste vier posities van het voertuigidentificatienummer of indien de laatste vier posities van het voertuigidentificatienummer niet bekend zijn;

  • b. het voertuigidentificatienummer van het voertuig niet in overeenstemming is met het kentekenregister;

  • c. blijkens het kentekenregister de beperkte geldigheidsduur van het kentekenbewijs verstreken is, waardoor het kentekenbewijs ingevolge artikel 56, eerste lid, onderdeel a, van de wet, zijn geldigheid heeft verloren.

B

In artikel 30, tweede lid, wordt ‘kentekenbewijs’ vervangen door: kentekenregister.

C

Artikel 31, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. Voorafgaande aan de steekproefherkeuring wordt het keuringsrapport door de erkenninghouder of de keurmeester aan de daartoe aangewezen functionaris van de Dienst Wegverkeer overhandigd. Door de erkenninghouder of de keurmeester wordt indien artikel 27, tweede lid, van toepassing is, tevens de in dat artikel bedoelde bijlage overhandigd.

ARTIKEL II

In artikel 4, vierde lid, van de Regeling transitokentekenbewijzen wordt ‘richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstate inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (PbEG L 046)’ vervangen door: richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (PbEU L 141).

ARTIKEL III

De Regeling voertuigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5.1b.4 wordt na ‘Indien’ ingevoegd: in het kentekenregister of.

B

In de ‘Wijze van Keuren’ bij de artikelen 5.2.1, eerste en tweede lid, 5.3.1, eerste en tweede lid, 5.5.1, eerste en tweede lid, en 5.12.1, eerste en tweede lid, wordt ‘bijlage VIII, artikelen 1, 2 en 3’ vervangen door: bijlage VIII, artikelen 2 en 3.

C

In de ‘Wijze van Keuren’ bij de artikelen 5.2.9, tweede lid, 5.3.9, tweede lid, 5.3a.9, tweede lid, 5.5.9, tweede lid, en 5.5.38, eerste tot en met vierde lid, laatste volzin, wordt ‘op het kentekenbewijs’ vervangen door: in het kentekenregister.

D

In de artikelen 5.2.56, tweede lid, 5.2.73, tweede lid, 5.3.0, 5.3.56, tweede lid, 5.3a.0, tweede lid, 5.3a.56, tweede lid, en 5.5.56, tweede lid, wordt ‘op het kentekenbewijs’ vervangen door: in het kentekenregister.

E

In artikel 5.2.73, eerste lid, wordt ‘op het kentekenbewijs blijkt dat er’ vervangen door: in het kentekenregister.

F

In de artikelen 5.3.15, vijfde lid, onderdeel b, en 5.3a.15, vijfde lid, onderdeel b, wordt ‘een aantekening op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs’ vervangen door: een voor dat voertuig opgenomen aantekening in het kentekenregister.

G

In de artikelen 5.3.31, twaalfde lid, 5.3.49, achtste lid, en 5.3a.31, twaalfde lid, vervalt de zinsnede ‘in het kentekenbewijs of’.

H

Artikel 5.3a.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan de ‘Wijze van Keuren’ bij het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tijdens de algemene periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 2 en 3, van toepassing.

2. In het zesde lid vervalt de zinsnede ‘en op het kentekenbewijs’.

I

De eerste volzin van de ‘Wijze van Keuren’ bij artikel 5.3a.6, zesde lid, komt te luiden: Visuele controle en toetsing aan de gegevens in het kentekenregister en indien aanwezig op de plaats, bedoeld in artikel 5.3a.1, zevende lid.

J

In artikel 5.3a.7, eerste en tweede lid, vervalt de zinsnede ‘of op het kentekenbewijs’.

K

In de ‘Wijze van Keuren’ bij artikel 5.3a.46, vierde lid, wordt ‘artikel 5.3a.1, lid 7, het kentekenbewijs en het kentekenregister’ vervangen door: artikel 5.3a.1, zevende lid, en het kentekenregister.

L

Bijlage IIIA wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan tabellen 1 tot en met 5 wordt een regel toegevoegd, luidende:

63.

Algemene veiligheid

Verordening (EG) nr. 661/2009

g.v.t.

2. Aan de verklaring bij de tabellen 1 tot en met 5 wordt voor ‘n.v.t: ... (geen voorschriften)’ een zin ingevoegd, luidende:

g.v.t.: Deze verordening is gedeeltelijk van toepassing. Het precieze toepassingsgebied wordt vastgesteld in de uitvoeringsmaatregelen van de verordening.

3. Aan de tabellen 1 tot en met 4 wordt een regel toegevoegd, luidende:

62.

Waterstofsysteem

Verordening (EG) nr. 79/2009

X

4. Aan de tabellen 1 en 3 wordt een regel toegevoegd, luidende:

41 bis.

Emissies (Euro VI) van zware bedrijfsvoertuigen/ toegang tot informatie

Verordening (EG) nr. 595/2009

A12

5. Aan de tabellen 2 en 4 wordt een regel toegevoegd, luidende:

41 bis.

Emissies (Euro VI) van zware bedrijfsvoertuigen/ toegang tot informatie

Verordening (EG) nr. 595/2009

A12/A

6. In de verklaring bij de tabellen 1 en 2 wordt een voetnoot toegevoegd, luidende:

12 Voor voertuigen met een referentiemassa van meer dan 2.610 kg waarvoor geen typegoedkeuring is verleend (op verzoek van de fabrikant en op voorwaarde dat hun massa niet meer dan 2.840 kg bedraagt) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 715/2007.

7. In de verklaring bij de tabellen 3 en 4 komt voetnoot 12 te luiden:

12 Voor voertuigen met een referentiemassa van meer dan 2.610 kg waarvoor geen typegoedkeuring is verleend (op verzoek van de fabrikant en op voorwaarde dat hun massa niet meer dan 2.840 kg bedraagt) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 715/2007.

8. In de tabellen 1 tot en met 4 vervallen de regels 40 en 41.

9. In tabel 3 vervalt voetnoot 17.

10. In tabel 4 vervalt voetnoot 13.

11. In de tabellen 1 tot en met 5 vervallen de regels 3 tot en met 10, 12 tot en met 38, 42 tot en met 45 en 47 tot en met 57.

12. In de verklaring bij tabel 1 vervallen de voetnoten 1 en 5 en onderdeel C.

13. In de verklaring bij tabel 2 vervallen de voetnoten 1, 3, 5, 7, 8 en 10 en onderdeel C.

14. In de verklaring bij tabel 3 vervallen de voetnoten 1, 3, 5, 7 tot en met 11, 13, 14 en onderdeel C.

15. In de verklaring bij tabel 4 vervallen de voetnoten 1, 3, 5, 7 tot en met 10 en onderdeel C.

16. In de verklaring bij tabel 5 vervallen de voetnoten 1, 3, 5 tot en met 7 en onderdelen A en C.

17. In de tabellen 1 tot en met 5 vervalt regel 46.

18. In de verklaring bij tabel 1 vervalt voetnoot 4.

19. In de verklaringen bij tabellen 2 tot en met 5 vervallen voetnoten 2 en 4 en de onderdelen X en B.

M

Bijlage IIIB komt te luiden overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

N

Bijlage IIIC komt te luiden overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling.

O

Bijlage VIII wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 1 vervalt.

2. In het opschrift van paragraaf 2 wordt ‘kentekenbewijs’ vervangen door: kentekenregister.

3. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

a. in de aanhef wordt de zinsnede ‘voor zover op het kentekenbewijs deel 1A dan wel deel I’ vervangen door: vermeld in het kentekenregister.

b. De onderdelen b tot en met f worden geletterd c tot en met g.

c. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. voertuigidentificatienummer;.

d. in onderdeel c (nieuw) wordt ‘op deel 1A dan wel deel I van het kentekenbewijs’ vervangen door: in het kentekenregister.

e. In de onderdelen d, e en f (nieuw) wordt ‘op het kentekenbewijs’ vervangen door: in het kentekenregister.

f. In onderdeel e (nieuw) wordt na ‘gemonteerd’ een punt ingevoegd, en wordt na ‘indien het een brandweerauto betreft waarvoor’ ingevoegd: blijkens het kentekenregister.

4. In de artikelen 3, eerste lid, onderdeel a, 42, vierde lid, onder 2°, 43, achtste lid, 59, eerste lid, onderdeel b, 63, 64, derde lid, onderdeel b, 68, 72, 73, onderdeel b, 77, onderdeel d, 81, onderdeel c, 88 en 114, vierde lid, wordt ‘op het kentekenbewijs’ telkens vervangen door: in het kentekenregister.

5. In artikel 41, eerste lid, onderdelen e en f, wordt de zinsnede ‘op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs’ vervangen door: in het kentekenregister voor dat voertuig.

6. In artikel 88 wordt de zinsnede ‘op de kentekenbewijzen’ telkens vervangen door: in het kentekenregister van het trekkende en getrokken voertuig.

7. In artikel 120, tweede lid, vervalt de zinsnede: of op het kentekenbewijs.

ARTIKEL IV

 • 1. Deze regeling treedt, met uitzondering van de artikelen I en III, in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Artikel III, onderdeel L, subonderdelen 1 en 2, treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot 20 augustus 2009.

 • 3. Artikel I en artikel III, onderdelen A tot en met K en M tot en met O treden in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 4. Artikel III, onderdeel L, subonderdeel 3, treedt in werking met ingang van 24 februari 2011.

 • 5. Artikel III, onderdeel L, subonderdelen 4 tot en met 7, treedt in werking met ingang van 31 december 2012.

 • 6. Artikel III, onderdeel L, subonderdelen 8 tot en met 10, treedt in werking met ingang van 31 december 2013.

 • 7. Artikel III, onderdeel L, subonderdelen 11 tot en met 16, treedt in werking met ingang van 1 november 2014.

 • 8. Artikel III, onderdeel L, subonderdelen 17 tot en met 19, treedt in werking met ingang van 1 november 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.P.M.S. Eurlings.

BIJLAGE 1

Bijlage IIIB, behorende bij artikel 3.3, tweede lid

Kleine serie voertuigen van de voertuigcategorie L

Artikel 1
 • 1. Voertuigen van de voertuigcategorie L moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan de in onderstaande tabellen vermelde eisen.

 • 2. De Dienst Wegverkeer kan bepalen dat voor een type waarin technologieën of concepten zijn verwerkt, die wegens hun specifieke aard niet aan een of meer van de eisen in deze bijlage kunnen voldoen, goedkeuring kan worden verleend, mits naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer er geen gevaar is voor de verkeersveiligheid.

  Tabel 1. Eisen voor voertuigen van de voertuigclassificatie L1e, L3e en L4e
   

  Onderwerp

  Regelgeving

  L1e

  L3e en L4e

  18.

  Maximumkoppel en netto maximumvermogen

  Richtlijn 95/1/EG

  C9, 10

  C

  19.

  Maatregelen tegen het opvoeren van bromfietsen en motorfietsen

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 7)

  X

  n.v.t.

  20.

  Brandstofreservoir **

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 6)

  B12

  A11

  B12

  A11

  25.

  Door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig

  Richtlijn 95/1/EG

  A

  n.v.t.

  26.

  Massa's en afmetingen

  Richtlijn 93/93/EEG

  A

  A

  27.

  Koppel- en bevestigingsinrichtingen

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 10)

  A

  A

  28.

  Maatregelen tegen luchtverontreiniging **

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 5)

  A11

  A11

  29.

  Banden

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 1)

  X2

  B4

  X2

  B4

  31.

  Reminrichting

  Richtlijn 93/14/EEG

  A11

  A11

  32.

  Installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op het voertuig

  Richtlijn 2009/67/EG

  B

  B

  33.

  Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 2)

  A

  A

  34.

  Geluidssignaalinrichting

  Richtlijn 93/30/EEG

  B

  B

  35.

  Plaats voor de bevestiging van de achterste kentekenplaat

  Richtlijn 2009/62/EG

  B

  B

  36.

  Elektromagnetische compatibiliteit

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 8)

  A1

  C3

  A1

  C3

  37.

  Geluidsniveau en uitlaatinrichting **

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 9)

  A11

  A11

  38.

  Achteruitkijkspiegel(s)

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 4)

  A2

  B4

  A2

  B4

  39.

  Scherpe uitwendige delen

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 3)

  C

  C

  40.

  Standaard (behalve voor voertuigen met ten minste drie wielen)

  Richtlijn 2009/78/EG

  C

  C

  41.

  Beveiligingsinrichting tegen gebruik van het voertuig door onbevoegden

  Richtlijn 93/33/EEG

  A5

  A5

  43.

  Handgrepen voor passagiers van tweewielers

  Richtlijn 2009/79/EG

  B

  B

  45.

  Snelheidsmeter

  Richtlijn 2000/7/EG

  C

  C

  46.

  Identificatie van bedienings-organen, verklikkerlichten en meters

  Richtlijn 2009/80/EG

  C

  C

  47.

  Voorgeschreven opschriften

  Richtlijn 93/34/EEG

  B11

  B11

  ** Deze rubriek geldt niet voor voertuigen met elektrische aandrijving, tenzij voor voertuigen met dubbele aandrijving (elektrische aandrijving en aandrijving door middel van een verbrandingsmotor).

  1 Elektronisch deel van een samenstel.

  2 Onderdeel.

  3 Voertuig.

  4 Montagevoorschriften.

  5 Indien aanwezig.

  6 Reeds goedgekeurd vervangend en passend onderdeel toegestaan.

  7 Voertuigen van deze categorie moeten zijn voorzien van een geschikte ontdooiings- en ontwasemingsinrichting.

  8 Voor wat betreft het netto maximum vermogen indien gebruik gemaakt wordt van de brandstof diesel of bij elektrische aandrijving.

  9 Voor wat betreft het netto maximumvermogen indien geen gebruik gemaakt wordt van de brandstof diesel of indien geen elektrische aandrijving is toegepast.

  10 Voor wat betreft het maximum koppel.

  11 De Dienst Wegverkeer kan uitzonderingen toestaan.

  12 Indien het geen kunststofreservoir betreft.

  Verklaring:

  X: Volledige naleving van de regelgeving is vereist; EG-typegoedkeuringscertificaat moet worden afgegeven; overeenstemming van de productie wordt gegarandeerd.

  A: Geen ontheffingen toegestaan, behalve die welke in de regelgeving zijn vermeld. Typegoedkeuringscertificaat en typegoedkeuringsmerk zijn niet vereist. Testrapporten moeten door een aangewezen technische dienst worden opgesteld.

  B: Aan de technische voorschriften van de regelgeving moet zijn voldaan. De tests waarin de regelgeving voorziet, moeten volledig worden uitgevoerd; als de Dienst Wegverkeer hiermee instemt, mag de fabrikant zelf deze tests uitvoeren; hij kan ook de toestemming krijgen om het technisch rapport op te stellen; er hoeft geen goedkeuringscertificaat worden afgegeven en typegoedkeuring is niet vereist.

  C: De fabrikant moet tot tevredenheid van de Dienst Wegverkeer aantonen dat aan de essentiële voorschriften van de regelgeving is voldaan.

  n.v.t: Deze regelgeving is niet van toepassing (geen voorschriften).

  Tabel 2. Eisen voor voertuigen van de voertuigclassificatie L2e, L5e, L6e en L7e
   

  Onderwerp

  Regelgeving

  L2e en L6e

  L5e en L7e

  18.

  Maximumkoppel en netto-maximumvermogen

  Richtlijn 95/1/EG

  X8

  C9

  C10

  C

  20.

  Brandstofreservoir **

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 6)

  B12

  A11

  B12

  A11

  25.

  Door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig

  Richtlijn 95/1/EG

  A

  n.v.t.

  26.

  Massa's en afmetingen

  Richtlijn 93/93/EEG

  A

  A

  27.

  Koppel- en bevestigingsinrichtingen

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 10)

  A

  A

  28.

  Maatregelen tegen luchtverontreiniging **

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 5)

  A11

  A11

  29.

  Banden

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 1)

  X2

  B4

  X2

  B4

  31.

  Reminrichting

  Richtlijn 93/14/EEG

  A11

  A11

  32.

  Installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op het voertuig

  Richtlijn 2009/67/EG

  B

  B

  33.

  Verlichtings- en

  lichtsignaalinrichtingen

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 2)

  A

  A

  34.

  Geluidssignaalinrichting

  Richtlijn 93/30/EEG

  B

  B

  35.

  Plaats voor de bevestiging van de achterste kentekenplaat

  Richtlijn 2009/62/EG

  B

  B

  36.

  Elektromagnetische compatibiliteit

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 8)

  A1

  C3

  A1

  C3

  37.

  Geluidsniveau en uitlaatinrichting **

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 9)

  A11

  A11

  38

  Achteruitkijkspiegel(s)

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 4)

  A2

  B4

  A2

  B4

  39.

  Scherpe uitwendige delen

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 3)

  C

  C

  41.

  Beveiligingsinrichting tegen gebruik van het voertuig door onbevoegden

  Richtlijn 93/33/EEG

  A5

  A5

  42.

  Ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers enzovoort

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 12)

  C

  C

  44.

  Ankerpunten voor veiligheidsgordels en veiligheidsgordels

  Richtlijn 97/24/EG (Hoofdstuk 11)

  B11

  B11

  45.

  Snelheidsmeter

  Richtlijn 2000/7/EG

  C

  C

  46.

  Identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters

  Richtlijn 2009/80/EG

  C

  C

  47.

  Voorgeschreven opschriften

  Richtlijn 93/34/EEG

  B11

  B11

  ** Deze rubriek geldt niet voor voertuigen met elektrische aandrijving, tenzij voor voertuigen met dubbele aandrijving (elektrische aandrijving en aandrijving door middel van een verbrandingsmotor).

  1 Elektronisch deel van een samenstel.

  2 Onderdeel.

  3 Voertuig.

  4 Montagevoorschriften.

  5 Indien aanwezig.

  6 Reeds goedgekeurd vervangend en passend onderdeel toegestaan.

  7 Voertuigen van deze categorie moeten zijn voorzien van een geschikte ontdooiings- en ontwasemingsinrichting.

  8 Voor wat betreft het netto maximum vermogen indien gebruik gemaakt wordt van de brandstof diesel of bij elektrische aandrijving.

  9 Voor wat betreft het netto maximumvermogen indien geen gebruik gemaakt wordt van de brandstof diesel of indien geen elektrische aandrijving.is toegepast.

  10 Voor wat betreft het maximum koppel.

  11 De Dienst Wegverkeer kan uitzonderingen toestaan.

  12 Indien het geen kunststofreservoir betreft.

  Verklaring:

  X: Volledige naleving van de regelgeving is vereist; EG-typegoedkeuringscertificaat moet worden afgegeven; overeenstemming van de productie wordt gegarandeerd.

  A: Geen ontheffingen toegestaan, behalve die welke in de regelgeving zijn vermeld. Typegoedkeuringscertificaat en typegoedkeuringsmerk zijn niet vereist. Testrapporten moeten door een aangewezen technische dienst worden opgesteld.

  B: Aan de technische voorschriften van de regelgeving moet zijn voldaan. De tests waarin de regelgeving voorziet, moeten volledig worden uitgevoerd; als de Dienst Wegverkeer hiermee instemt, mag de fabrikant zelf deze tests uitvoeren; hij kan ook de toestemming krijgen om het technisch rapport op te stellen; er hoeft geen goedkeuringscertificaat worden afgegeven en typegoedkeuring is niet vereist.

  C: De fabrikant moet tot tevredenheid van de Dienst Wegverkeer aantonen dat aan de essentiële voorschriften van de regelgeving is voldaan.

  n.v.t: Deze regelgeving is niet van toepassing (geen voorschriften).

BIJLAGE 2

Bijlage IIIC, behorende bij artikel 3.4, tweede lid

Nationale typegoedkeuring voertuigen van de voertuigcategorie T met de voertuigclassificatie T4.2 en T5

Artikel 1
 • 1. Voertuigen van de voertuigcategorie T met de voertuigclassificatie T4.2 en T5 moeten voor het verkrijgen van een nationale typegoedkeuring voldoen aan de in onderstaande tabel vermelde eisen.

 • 2. De Dienst Wegverkeer kan bepalen dat voor een type waarin technologieën of concepten zijn verwerkt, die wegens hun specifieke aard niet aan een of meer van de eisen in deze bijlage kunnen voldoen, goedkeuring kan worden verleend, mits naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer er geen gevaar is voor de verkeersveiligheid.

   

  Onderwerp

  Regelgeving

  T4.2

  T5

  1.1

  Maximummassa volbelast

  Richtlijn 2009/63/EG

  X

  X

  1.2

  Kentekenplaat

  Richtlijn 2009/63/EG

  X

  X

  1.3

  Brandstoftank

  Richtlijn 2009/63/EG

  X

  X

  1.4

  Extra gewichten

  Richtlijn 2009/63/EG

  X

  X

  1.5

  Geluidsignaalinrichting

  Richtlijn 2009/63/EG

  X

  X

  1.6

  (Externe) geluidsniveaus

  Richtlijn 2009/63/EG

  X

  n.v.t.

  2.1

  Maximumsnelheid

  Richtlijn 2009/60/EG

  X

  X

  2.2

  Laadplatforms

  Richtlijn 2009/60/EG

  X

  X

  3.1

  Achteruitkijkspiegels

  Richtlijn 2009/59/EG

  X

  X

  4.1

  Gezichtsveld en ruitenwissers

  Richtlijn 2008/2/EG

  X

  X

  5.1

  Stuurinrichting

  Richtlijn 2009/66/EG

  X

  X

  6.1

  Elektromagnetische compatibiliteit

  Richtlijn 2009/64/EG

  X

  X

  7.1

  Reminrichting

  Richtlijn 76/432/EEG

  X

  X

  8.1

  Zitplaatsen voor meerijders

  Richtlijn 76/763/EEG

  X

  X

  9.1

  (Interne) geluidsniveaus

  Richtlijn 2009/76/EG

  X

  X

  10.1

  Kantelbeveiliging

  Richtlijn 2009/57/EG

  X

  X

  12.1

  Zitplaats van de bestuurder

  Richtlijn 78/764/EEG

  X

  X

  13.1

  Installatie van de verlichtingsinrichtingen

  Richtlijn 2009/61/EG

  X

  X

  14.1

  Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen

  Richtlijn 2009/68/EG

  X

  X

  15.1

  Sleep- en achteruitrijinrichtingen

  Richtlijn 2009/58/EG

  X

  X

  16.1

  Kantelbeveiliging (statische proeven)

  Richtlijn 2009/75/EG

  X

  X

  17.1

  Bedieningsruimte en toegankelijkheid van de cabine

  Richtlijn 80/720/EEG

  X

  X

  18.1

  Aftakassen

  Richtlijn 86/297/EEG

  X

  X

  19.1

  Kantelbeveiliginginrichtingen aan de achterzijde

  Richtlijn 86/298/EEG

  n.v.t.

  X

  20.1

  Installatie van bedieningsorganen

  Richtlijn 86/415/EEG

  X

  X

  21.1

  Kantelbeveiliging aan de voorzijde

  Richtlijn 87/402/EEG

  n.v.t.

  X

  22.1

  Maten en maximaal getrokken massa

  Richtlijn 89/173/EEG

  X

  X

  22.2

  Ruiten

  Richtlijn 89/173/EEG

  X

  X

  22.3

  Snelheidsregulateur

  Richtlijn 89/173/EEG

  X

  X

  22.4

  Bescherming van de aandrijfelementen

  Richtlijn 89/173/EEG

  X

  X

  22.5

  Mechanische verbindingen

  Richtlijn 89/173/EEG

  X

  X

  22.6

  Voorgeschreven platen

  Richtlijn 89/173/EEG

  X

  X

  22.7

  Remverbinding met de aanhangwagens

  Richtlijn 89/173/EEG

  X

  X

  23.1

  Uitstoot van verontreinigde gassen en deeltjes

  Richtlijn 2000/25/EG

  X

  X

  26.1

  Bevestingspunten veiligheidsgordels

  Richtlijn 76/115/EEG

  n.v.t.

  X

  Verklaring:

  X: Volledige naleving van de regelgeving is vereist; EG-typegoedkeuringscertificaat moet worden afgegeven; overeenstemming van de productie wordt gegarandeerd

  n.v.t: Deze regelgeving is niet van toepassing (geen voorschriften).

TOELICHTING

In deze ministeriële regeling worden in hoofdzaak enige richtlijnen betreffende landbouw- of bosbouwtrekkers en twee- of driewielige motorvoertuigen geïmplementeerd en wordt uitvoering gegeven aan enkele verordeningen betreffende typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan. Daarnaast wordt bepaald dat bij de algemene periodieke keuring van motorvoertuigen niet langer het kentekenbewijs, maar nog slechts het kentekenregister wordt geraadpleegd om aan de voor de keuring noodzakelijke voertuiggegevens te komen. Op dit laatste wordt hieronder nader ingegaan.

Afschaffen controle kentekenbewijs bij APK

In het kader van de modernisering van de algemene periodieke keuring van motorvoertuigen (APK) is besloten de controle van het kentekenbewijs bij de APK af te schaffen. Aangezien al ruim 20 jaar de af te geven kentekenbewijzen uit het register worden geprint, zijn de gegevens zoals opgenomen in het kentekenregister identiek aan de gegevens op het afgegeven kentekenbewijs. Dit maakt een onderlinge controle overbodig.

Bij de APK hoeft het kentekenbewijs niet meer te worden overgelegd, behalve in het geval van taxi’s en OV-voertuigen. De bijlage bij het kentekenbewijs die voor deze voertuigen is afgegeven is niet via het kentekenregister raadpleegbaar. De bijlage moet daarom nog wel gecontroleerd worden.

Bij de APK zal nog slechts een controle van de gegevens in het kentekenregister met die van het voertuig plaatsvinden. Voor aanvang van het technisch deel van de keuring zullen de voertuiggegevens moeten worden geraadpleegd, enerzijds voor het vaststellen van de identiteit van het voertuig en anderzijds om de datum eerste toelating vast te stellen. Dit laatste gegeven is immers nodig bij de beoordeling van een aantal keuringseisen.

Administratieve lasten

APK-keurmeesters mogen de voor een keuring benodigde voertuiggegevens voortaan uit het kentekenregister raadplegen en hoeven deze niet langer ook nog met het kentekenbewijs te vergelijken. Het verzamelen van gegevens voor het opstellen van het keuringsbewijs wordt hiermee iets vereenvoudigd. Het afschaffen van de controle van het kentekenbewijs bij de APK heeft een verlichting van de administratieve lasten voor bedrijven (APK-erkenninghouders) tot gevolg van € 724.065 per jaar. De eenmalige lasten voor keurmeesters in verband met het kennisnemen van deze regeling bedragen € 11.651.

Het ontwerp van deze regeling is voorgelegd aan het adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). Het college heeft besloten deze regeling niet te selecteren voor een toets op de gevolgen voor de administratieve lasten voor bedrijven.

Omdat bij de APK alleen nog in het kentekenregister gekeken wordt, kan de verplichting voor voertuigeigenaren om hun kentekenbewijs bij de APK te overhandigen komen te vervallen. Hiertoe wordt het Besluit voertuigen aangepast. In de nota van toelichting bij die wijziging zal ook worden ingegaan op de gevolgen die dat heeft voor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven (voertuigeigenaren).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.P.M.S. Eurlings.