stcrt-2009-19020-001.png Vastgesteld bestemmingsplan Oostpolder fase 4b

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 december 2009 het bestemmingsplan ‘Oostpolder fase 4b’ gewijzigd vastgesteld. Met ingang van 17 december 2009 ligt het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, Markt 22. De stukken kunt u inzien tijdens openingstijden op werkdagen op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 6418248). Indien noodzakelijk is het ook buiten werkuren mogelijk het plan in te zien.

Het raadsbesluit voornoemd en het vastgestelde bestemmingsplan kunnen ook worden ingezien op http://www.papendrecht.nl.

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting en beslaat het woongebied Oostpolder fase 4b (voormalige AZC-locatie), dat zich aan de oostkant van de gemeente bevindt. De locatie ligt ingeklemd tussen de buurt Oostpolder fase 4a aan de noordzijde en de Tiendzone aan de zuidzijde. Het bestemmingspan maakt ontwikkeling diverse typen woningen op genoemde locatie mogelijk.

Het bestemmingsplan is op het volgende onderdeel door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:

Plantoelichting:

De plantoelichting is aangevuld met een verantwoording van het groepsrisico volgens de CHAMP-methodiek

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, alsmede belanghebbenden die bezwaar hebben tegen bovengenoemde vastgestelde wijzigingen kunnen gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging van zes weken schriftelijk beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Het beroep voornoemd kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling voornoemd (adres idem), waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Papendrecht, 16 december 2009

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,

R.G. Beek.

De burgemeester,

C.J.M. de Bruin.

Naar boven