Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaStaatscourant 2009, 18457Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-18457-001.png Vaststelling bestemmingsplan Goverwelle

Burgemeester en wethouders maken bekend dat gemeenteraad van Gouda bij besluit van 14 oktober 2009 het bestemmingsplan Goverwelle gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplangebied wordt globaal begrensd door de spoorbaan (noordzijde), de gemeentegrens met Reeuwijk en Vlist (oostzijde), de Hollandsche IJssel (zuidzijde) en een lijn (westzijde) die wordt gevormd door de Karel Lotsystraat, de flatgebouwen aan de Marathonlaan en een gedeelte van de Voorwillenseweg.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn er in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de plankaart de volgende wijzigingen aangebracht:

Toelichting

 • In de toelichting op pagina 13 en 15 zijn toelichtende passages toegevoegd.

Bestemmingsplanregels

 • In artikel 19 (Water) is de doeleindenomschrijving uitgebreid.

 • Aan de bestemmingsplanregels is een nieuw artikel 9 A Bedrijfs- en Maatschappelijke doeleinden (BM) toegevoegd.

 • Aan artikel 12.2.2, sub a (Erf) zijn de woorden aan- en uitbouwen toegevoegd.

 • In artikel 12.2.2 sub d (Erf) is de passage ‘met dien verstande dat de diepte 4 m mag bedragen ...... overblijft’ geschrapt.

 • Aan de bestemmingsplanregels een nieuw artikel 25 A (parkeerregel) toegevoegd.

Plankaart

 • De bestemming ‘Groenvoorzieningen’ voor een deel van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel ter hoogte van Goejanverwelledijk 44 is gewijzigd in de bestemming ‘Water’.

 • De bestemming Bedrijfsdoeleinden (B) ter plaatse van het perceel Goverwellesingel 100 is gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijfs- en Maatschappelijke doeleinden’(BM).

 • De bestemming ‘Tuin’ van een gedeelte van de zijtuin Corssenpolderstraat 11 en 12 is gewijzigd in ‘Erf 3’.

Het raadsbesluit tot vaststelling en het bestemmingsplan Goverwelle liggen met ingang van 3 december 2009 tot en met 13 januari 2010 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren bij de Stadswinkel Buytenerf, Klein Amerika 20 te Gouda.

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Goverwelle is te raadplegen/downloaden op de website van de gemeente Gouda, www.gouda.nl/bekendmakingen.

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan binnen de termijn van terinzagelegging door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat:

 • voor degenen, die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben ingebracht;

 • iedereen, die bezwaar heeft tegen de aangebrachte wijzigingen;

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Degene die beroep instelt kan tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde adres.

Het vaststellingsbesluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Gouda, 2 december 2009