Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2009
Nr. 18421

Gepubliceerd op 2 december 2009 09:59Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

25 november 2009

Nr. ET/ED / 9198105

Directie Energie en Duurzaamheid

De minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, bedraagt in kalenderjaar 2010 49 procent.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

Den Haag, 25 november 2009

De minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks is betrokken binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, ALP L/204 Postbus 20101, 2500 EC Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze besluit vermelde datum.

TOELICHTING

Op basis van artikel 14, tweede lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit dient de minister van Economische Zaken jaarlijks het percentage vast te stellen, dat uitdrukt welk gedeelte van de totale hoeveelheid elektriciteit, die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie, duurzame elektriciteit is. Dit is van belang indien duurzame elektriciteit wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie. De garantiebeheerinstantie gaat uit van dit percentage om de hoeveelheid duurzame elektriciteit vast te stellen, waarvoor garanties van oorsprong worden afgegeven. Dit besluit stelt het percentage vast voor 2010. Het bepalen van het aandeel duurzame elektriciteit bij een afvalverbrandingsinstallatie is lastig vanwege de inhomogeniteit van de brandstof. Omdat er wel al jarenlang onderzoek wordt gedaan naar de samenstelling van het Nederlandse afval, is er voor gekozen om met behulp van deze gegevens het duurzame percentage van de bij de afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) verbrande afvalstromen te berekenen.

De berekeningsmethode wordt al jaren toegepast bij het monitoren van duurzame energie uit AVI’s en is onderdeel van het bredere monitoringsprotocol duurzame energie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CBS, in samenwerking met SenterNovem.

Voor het kalenderjaar 2010 wordt het percentage op 49% vastgesteld.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl