Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2009, 18120Convenanten

Uitvoeringsconvenant Mobiliteitsproject Beloningsmaatregel Utrecht Oost

Ondertekenaars:

  • De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings, handelend als bestuursorgaan;

  • De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Utrecht, gevestigd te Utrecht aan de Pythagoraslaan 101, opdrachtgever voor het mobiliteitsproject, te dezen krachtens volmacht van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer mr. J.H. Ekkers

Doel en looptijd van het convenant

Het doel van dit uitvoeringsconvenant is het vastleggen van de tussen partijen bereikte overeenstemming over de voorwaarden voor de uitvoering en financiering van het Mobiliteitsproject Beloningsmaatregel Utrecht Oost. De opzet van het Mobiliteitsproject in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit is beschreven in het (niet openbare) ‘Plan van aanpak Maatregel Oost’. Het convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening (zijnde 31 oktober 2009) en eindigt op 1 januari 2013. Partijen treden uiterlijk 3 maanden voor laatstgenoemde datum in overleg over eventuele voortzetting van dit convenant.

Wederzijdse verplichtingen

In het kader van het Regionaal Koepelconvenant Mobiliteitsmanagement Ring Utrecht en driehoek Amersfoort d.d. maart 2009 draagt de Provincie Utrecht als opdrachtgever zorg voor de uitvoering van het Mobiliteitsproject Beloningsmaatregel Utrecht Oost, conform het plan van aanpak en de geldende nationale (o.a. de Privacywetgeving) en internationale regelgeving (o.a. Europese aanbestedingsregelgeving). De opdrachtgever handelt hierbij voor eigen rekening en risico. De Minister gaat op basis van het door hem goedgekeurde plan van aanpak over tot verhoging van de BDU verkeer en vervoer gedurende de looptijd van het convenant (2010 t/m 2012). Deze gelden zijn bestemd als bijdrage voor de door de Provincie Utrecht gemaakte en te maken kosten aan derden ten behoeve van de uitvoering en begeleiding van het Mobiliteitsproject Beloningsmaatregel Utrecht Oost. Indien de aan het Mobiliteitsproject deelnemende weggebruikers inkomstenbelasting verschuldigd zijn over de ontvangen vergoedingen, dan wordt deze afdracht vergoed door de Minister. Voorwaarde is dat het betalingsmechanisme aan de deelnemende weggebruikers voldoet aan de voorwaarden behorend bij de zogenaamde (fiscale) ‘vrijwilligersregeling voor werknemers en resultaatgenieters’.

Dit convenant ligt, met uitzondering van de vertrouwelijke bijlage 2 (het plan van aanpak), van 23 november tot 23 december 2009 tijdens kantooruren ter inzage op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1–6 te Den Haag bij het secretariaat van het project Anders Betalen voor Mobiliteit, kamer D00.19.

Aldus overeengekomen en ondertekend:Den Haag, 30 oktober 2009

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

Utrecht, 20 oktober 2009

De Provincie Utrecht,

namens deze:

J.H. Ekkers.