Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2009, 18102Convenanten

Uitvoeringsconvenant Mobiliteitsprojecten SLIM Prijzen en SLIM Prijzen Waalbrug

Ondertekenaars:

  • De Minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings, handelend als bestuursorgaan;

  • Het regionaal openbaar lichaam Stadsregio Arnhem–Nijmegen, gevestigd te Nijmegen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem–Nijmegen, drs. J.J. Modder,

Doel en looptijd van het convenant

Het doel van dit uitvoeringsconvenant is het vastleggen van de tussen partijen bereikte overeenstemming over de voorwaarden voor de uitvoering en financiering van de Mobiliteitsprojecten SILM Prijzen en SLIM Prijzen Waalbrug. De opzet van de Mobiliteitsprojecten in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit zijn beschreven in respectievelijk het Plan van Aanpak SLIM Prijzen en het Programma van Eisen SLIM Prijzen Waalbrug. Het convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening (zijnde 30 oktober 2009) en eindigt op 31 december 2011. Partijen treden uiterlijk 3 maanden voor laatstgenoemde datum in overleg over eventuele voortzetting van dit convenant.

Wederzijdse verplichtingen

In het kader van het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement ‘Stadsregio Arnhem-Nijmegen’ d.d. 27 oktober 2008 draagt de Stadsregio Arnhem-Nijmegen als opdrachtgever zorg voor de uitvoering van de Mobiliteitsprojecten SLIM Prijzen en SLIM Prijzen Waalbrug, conform het plan van aanpak en de geldende nationale (o.a. de Privacywetgeving) en internationale regelgeving (o.a. Europese aanbestedingsregelgeving). De opdrachtgever handelt hierbij voor eigen rekening en risico. De Minister gaat op basis van het door hem goedgekeurde plan van aanpak over tot verhoging van de BDU verkeer en vervoer gedurende de looptijd van het convenant (2010 en 2011). Deze gelden zijn bestemd als bijdrage voor de door de Stadsregio Arnhem-Nijmegen gemaakte en te maken kosten aan derden ten behoeve van de uitvoering en begeleiding van de Mobiliteitsprojecten.

Dit convenant ligt, met uitzondering van de vertrouwelijke bijlage 4 (de kostenraming),van 23 november tot 23 december 2009 tijdens kantooruren ter inzage op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1–6 te Den Haag bij het secretariaat van het project Anders Betalen voor Mobiliteit, kamer D00.19.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Den Haag, 30 oktober 2009

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

Nijmegen, 15 oktober 2009

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem–Nijmegen,

J.J. Modder.