Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2009
Nr. 17768

Gepubliceerd op 24 november 2009 09:00
InhoudsopgaveAanwijzing beschermd dorpsgezichten Bellingwolde, gemeente Bellingwedde

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 20 november 2009 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Bellingwolde, gemeente Bellingwedde.

Het gebied, Bellingwolde in de gemeente Bellingwedde, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingskaart met kenmerk MSP/05/01, en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit.

De vigerende bestemmingsplannen:

  • Plan in hoofdzaak Bellingwolde, vastgesteld op 10 augustus 1948 en goedgekeurd op 01 april 1949;

  • Plan in onderdelen Bellingwolde ‘Noord’, vastgesteld op 05-06-1963 en goedgekeurd op 23-06-1964;

  • Plan in onderdelen Bellingwolde ‘Oost’, vastgesteld op 05-06-1963 en goedgekeurd op 23-06-1964;

  • Plan in onderdelen Bellingwolde-Zuid, vastgesteld op 10-06-1964 en goedgekeurd op 13-04-1965;

  • Plan in onderdelen ‘Woonbuurtje’, vastgesteld op 05-06-1963 en goedgekeurd op 23-06-1964;

  • Wandelpark, vastgesteld op 10-06-1964 en goedgekeurd op 02-02-1965;

  • Bijgebouwenregeling bij woningen der gemeente Bellingwedde 1984, vastgesteld op 28-02-1985 en goedgekeurd op 09-07-1985;

  • Algemene gebruiksbepaling, vastgesteld op 15-07-1993 en goedgekeurd op 20-10-1993;

  • Buitengebied 1998, vastgesteld op 09-07-1998 en goedgekeurd op 23-02-1999

voldoen niet aan het beschermingsvereiste.

Bovendien is er voor de andere helft van het aangewezen gebied geen bestemmingsplan van kracht.

De termijn waarbinnen het ter bescherming strekkende bestemmingsplan ‘Bellingwolde’ als ontwerp ter visie moet zijn gelegd, wordt bepaald op één jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van dit besluit in de Nederlandse Staatscourant.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van ‘Bezwaar’, ter attentie van CFI, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl.

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Bellingwedde, gevestigd aan de Hoofdweg 2 te Wedde en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217476, of per e-mail: info@cultureelerfgoed.nl.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl