stcrt-2009-17379-001.png Beoordeling Milieu-effectrapportplicht van Biogas Wijster, Ambachtsweg 13 te Wijster

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen op de op 30 oktober 2009 ontvangen mededeling van E-invest NL BV, voor de inrichting Biogas Wijster te Wijster, in verband met de voorbereiding van de aanvraag voor een oprichtingsvergunning voor een vergistingsinstallatie op het MERA-terrein, gelegen aan de Ambachtsweg 13 te Wijster.

De mededeling is gedaan omdat de beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 18.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Dat betekent dat het bevoegd gezag moet beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt met het oog op de aan te vragen vergunning.

Op grond van de kenmerken van de activiteit, de plaats van de activiteit en de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit is besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen zijn die het maken van een milieu-effectrapport rechtvaardigen.

De eventuele milieugevolgen zullen worden beoordeeld in het kader van de aan te vragen vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Terinzagelegging

De mededeling en de beslissing liggen van 12 november 2009 tot en met 23 december 2009 als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Midden-Drenthe (locatie Beilen, Raadhuisplein 1), Afdeling Dienstverlening: op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, op dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; van 16.30 uur tot 19.00 uur op donderdag, telefoonnummer (0593) 53 93 47);

  • bij de provincie Drenthe, bezoekadres: Lauwers 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt de tekst van de beoordeling ook digitaal inzien op www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Bezwaar

Tot en met 23 december 2009 kan bezwaar worden gemaakt tegen deze beslissing bij gedeputeerde staten van Drenthe door belanghebbenden die door de beslissing direct in hun belang worden getroffen; hoe dit moet is aangegeven in een bijlage welke bij de beslissing is gevoegd.

Desgewenst kan informatie over de beslissing worden verkregen bij afdeling Duurzame Ontwikkeling van de provincie Drenthe. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met de heer R. Oosterbaan, telefoonnummer (0592) 36 59 34.

Naar boven