Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2009, 17304Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-17304-001.png Openbare bekendmaking wet ruimtelijke ordening ‘Oploo Beeksenhof 3e fase Woningen Heiblok en Pelmolen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat zij op 26 oktober 2009 op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het uitwerkingsplan ‘Oploo Beeksenhof 3e fase Woningen Heiblok en Pelmolen’ hebben vastgesteld.

Dit uitwerkingsplan heeft ten doel de bouw van circa 10 woningen aan de Heiblok en Pelmolen mogelijk te maken.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 19 november 2009 gedurende een termijn van 6 weken ter visie op de afdeling Ruimte en Wonen in het gemeentehuis te Sint Anthonis. Ook kunt u het plan vanaf die dag inzien op onze website www.sintanthonis.nl.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De termijn hiervoor bedraagt 6 weken en vangt aan op 20 november 2009.

Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treedt het betreffende besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Sint Anthonis, 18 november 2009