Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2009, 16518Overig

stcrt-2009-16518-001.png Vervallenverklaring voorkeursrecht Edam-Volendam

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam Volendam maken bekend dat het op 28 oktober 2004 gevestigde voorkeursrecht op de gronden van ‘De Lange Weeren’, van rechtswege is vervallen.

Het betreft de gronden zoals die bij het raadsbesluit van 28 oktober 2004 zijn aangewezen op de bij dat besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekeningen: ‘De Lange Weeren’, globaal omgrensd door de Zeddeweg (N 517), Monnickendammerjaagweg (N 247), ‘pad’ Blokgouw eindigend ter hoogte van Jan Platstraat, Tjalk, Karveel Schoener, Botter, Getijdelant en Damcoogh en perceelslijst, een en ander volgens de openbare registers van het kadaster per 31 augustus 2009.

Het besluit van de raad treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze gronden zijn dan niet langer aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Het vervallen verklaren van de aanwijzing van de percelen, gelegen in het voornoemde gebied, houdt in dat de eigenaren c.q. beperkt gerechtigden bij vervreemding niet langer verplicht zijn hun goed eerst aan de gemeente Edam-Volendam aan te bieden. De eigenaren en beperkt gerechtigden ontvangen per brief bericht van het vervallen van het voorkeursrecht. Tegen het van rechtswege vervallen van het voorkeursrecht kunnen belanghebbenden geen bezwaar of beroep instellen.

Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met de heer J. Gons van de sectie Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0299-398433.