Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchijndelStaatscourant 2009, 15508Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-15508-001.png Bestemmingsplan Boschweg 34

Registratienummer: 09.023811

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel maken ter voldoening van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Boschweg 34 op 24 september 2009 door de raad is vastgesteld. Het bestemmingsplan Boschweg 34 heeft betrekking op het perceel Boschweg 34, kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie H, nummer 4783.

De reden voor een nieuw bestemmingsplan voor het perceel aan de Boschweg 34 te Schijndel is het creëren van een nieuw planologisch regiem voor de op het perceel bestaande bebouwing c.q. gebruik.

In het bestemmingsplan Boschweg 34 zijn ambtshalve (redactionele) wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan Boschweg 34 aangebracht. Deze ambtshalve wijzigingen staan opgenomen in hoofdstuk 7 van het bestemmingsplan Boschweg 34.

Terinzagelegging

Met ingang van de dag na publicatie ligt het bestemmingsplan Boschweg 34 en alle daarbij behorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het informatiecentrum van het gemeentehuis, Markt 20 te Schijndel.

Beroep

Gedurende de termijn van de terinzageligging van het bestemmingsplan Boschweg 34 kan een belanghebbende bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag rechtstreeks beroep instellen. Er bestaat tevens de mogelijkheid van het aanvragen van een voorlopige voorziening (waaronder een verzoek tot schorsing) indien de vereiste spoed zulks vereist.

Deze bekendmaking vindt tevens plaats in het Schijndels weekblad en via de gemeentelijke website. De documenten zijn elektronisch beschikbaar (www.schijndel.nl/digitaal loket/overzicht van stukken die ter inzage liggen). Op deze site kan het bestemmingsplan Boschweg 34 (plantoelichting plus zienswijzenrapportage, planregels, plankaart) worden gedownload.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel.