Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2009, 15143Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 september 2009, nr. WJZ/9168292, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën productie-installaties duurzame energieproductie 2008 in verband met het schrappen van emissie-eisen

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 8, eerste lid en 25, eerste lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanwijzing categorieën productie-installaties duurzame energieproductie 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 15, eerste lid, 22, eerste lid, en 36, eerste lid, vervalt telkens de zinsnede ‘die voldoet aan de in de bijlage bij deze regeling opgenomen emissie-eisen’.

B

Artikel 29, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het einde van onderdeel c wordt de komma vervangen door een punt.

2. De zinsnede ‘die voldoet aan de in de bijlage bij deze regeling opgenomen emissie-eisen.’ vervalt.

C

De bijlage vervalt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 september 2009

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

TOELICHTING

Vooruitlopend op de totstandkoming van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (een algemene maatregel van bestuur van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) zijn in de Regeling aanwijzing categorieën productie-installaties duurzame energieproductie 2008 enkele emissie-eisen opgenomen voor installaties die biomassa verwerken. Een van deze eisen heeft betrekking op de uitstoot van stikstoffen (NOx). Gelet op de toenmalige besluitvorming rondom het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties is de maximale emissie in de regeling vastgesteld op 40 gram NOx/GJ. Recent heeft de minister van VROM, na consultatie met de sector, besloten voorgenomen emissie-eisen voor middelgrote stook installaties bij te stellen. De maximale emissie van stikstoffen die nu in het ontwerpbesluit is opgenomen bedraagt 100 gram NOx/GJ. Ook is de Minister van VROM thans voornemens geen emissie-eisen te stellen aan de uitstoot van methaan door biogasmotoren, aangezien het vergisten en verstoken van mest en ander organisch materiaal milieuwinst oplevert ten gevolge van vermeden methaanemissies. Naar verwachting zal deze algemene maatregel van bestuur in 2010 in werking treden. Hoewel het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties nog niet is vastgesteld, ligt het niet meer voor de hand dat de emissie-eisen strenger worden vastgesteld dan thans het voornemen is. Naar aanleiding hiervan wordt de bijlage met emissie-eisen die in de Regeling aanwijzing categorieën productie-installaties duurzame energieproductie 2008 is opgenomen ingetrokken.

Aan de regeling wordt terugwerkende kracht verbonden. Omdat de wijziging een versoepeling van de eisen betreft worden subsidie-ontvangers hierdoor niet benadeeld.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten omdat er geen aanvragen meer kunnen worden ingediend.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.