Kennisgeving ontwerpbesluiten genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

Ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen van het Erasmus MC te Rotterdam en het VU Medisch Centrum te Amsterdam voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen

Vergunningsaanvragen

Op 03-10-2008 zijn van het Erasmus Universitair Medisch Centrum te Rotterdam, en van de Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg – VU Medisch Centrum te Amsterdam, twee vergunningsaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvragen zijn ingeschreven bij DGM/RB onder nr. IM 08-008 en IM 08-009.

De beide aanvragen betreffen de toepassing van een genetisch gemodificeerde adenovirale vector in patiënten met hersentumoren (glioma’s). De virale vector kan zich na lokale toediening in de hersenen selectief vermenigvuldigen in glioma tumorcellen, waardoor de geïnfecteerde tumorcellen vernietigd worden. Het doel van de klinische studie is het ontwikkelen van een nieuwe therapie tegen hersentumoren.

Op deze aanvraag dient op grond van het Besluit ggo de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te beslissen.

Procedure

Voor de behandeling van bovengenoemde aanvragen zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ontwerpbesluit

Naar aanleiding van de twee aanvragen zijn twee ontwerpbeschikkingen opgesteld waarbij met de aanvragen wordt ingestemd.

Inzage aanvragen en ontwerpbeschikkingen

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en de overige relevante stukken liggen vanaf 18-09-2009 op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van VROM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), Rijnstraat 8 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur na afspraak via telefoon of mail (telefoon 070-339 31 56, mail secretariaat.risicobeleid@minvrom.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina www.vrom.nl/ggo-vergunningverlening.

Inspraak

Tot en met 29-10-2009 kan eenieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen met betrekking tot de ontwerpbesluiten. Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Ministerie van VROM/Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen, telefoon 030-274 27 93.

Schriftelijke zienswijzen moeten gezonden worden aan:

De Minister van VROM

T.a.v. RIVM/SEC/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven.

De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn.

Zienswijzen die per email worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd.

Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het veel gestelde vragengedeelte op de internetpagina www.vrom.nl/ggo-vergunningverlening.

Naar boven