Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst voor het kadaster en de openbare registersStaatscourant 2009, 13674Besluiten van algemene strekking

Wijziging regeling tot wijziging van de Organisatieregeling Kadaster 2008

4 augustus 2009

Nr. 09.037864

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 4 van de Kadasterwet;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel I van de regeling van 3 maart 2009, Stcrt. 48, tot wijziging van de Organisatieregeling Kadaster 20081 vervalt onderdeel B.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 april 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 4 augustus 2009

De Raad van Bestuur,

namens deze:

Th.A.J. Burmanje.

TOELICHTING

In artikel I van de regeling van 3 maart 2009, Stcrt. 48, tot wijziging van de Organisatieregeling Kadaster 2008 werd in onderdeel B bepaald, dat op 20 april 2009 ‘Eindhoven’ vervalt. Deze bepaling is niet juist gebleken, omdat het niet de bedoeling is noch is geweest om de vestiging van het kantoor van de Dienst in de gemeente Einhoven op te heffen.

De onderhavige regeling voorziet in artikel I in de correctie van de genoemde onjuistheid, waartoe in artikel II aan deze regeling tevens terugwerkende kracht is verleend tot en met 20 april 2009, zijnde de datum waarop voornoemd onderdeel B effect kreeg.

De Raad van Bestuur,

namens deze:

Th.A.J. Burmanje.


XNoot
1

Stcrt. 2008, 58, laatstelijk gewijzigd bij regeling van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers van 3 maart 2009, Stcrt. 48.