Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2009, 13668Vergunningen

Besluit Milieu-effect-rapportage 1994 veranderen en uitbreiden agrarische inrichting Kruisstraat 7, Rosmalen

Het college maakt bekend dat Mts. Van der Biezen, gevestigd aan de Kruisstraat 7, 5243 RD Rosmalen, voornemens is een aanvraag in te dienen voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen en uitbreiden van een bestaande agrarische inrichting op het perceel aan de Kruisstraat 7 in Rosmalen. Door deze uitbreiding ontstaat daar een bedrijf voor het houden van 3156 vleesvarkens, 80 melkkoeien en 70 stuks jongvee.

Artikel 7.2 van de Wet milieubeheer bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur (amvb) activiteiten, in samenhang met door bestuursorganen te nemen besluiten (vergunningen e.d.), kunnen worden aangewezen waarvoor een milieueffectrapportage (verder afgekort Mer) moet worden gemaakt. De in artikel 7.2 bedoelde amvb is het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Stb. 540) zoals nadien gewijzigd, hierna te noemen het Besluit Mer. In categorie 14 sub. 3 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit Mer is een Mer-beoordelingsplicht voorgeschreven voor een activiteit zoals hierboven is bedoeld. Dit betekent, dat het college een beslissing moet nemen of, bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, een milieu-effect-rapport moet worden gemaakt vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder deze activiteit wordt ondernomen. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan de belangrijke gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben, gezien:

  • de kenmerken van de activiteit;

  • de plaats waar de activiteit wordt verricht;

  • de samenhang met andere activiteiten ter plaatse;

  • de kenmerken van die gevolgen.

Na zorgvuldige afweging van alle hiervoor genoemde aspecten heeft het college op 1 september 2009 besloten dat hier geen sprake is van bijzondere omstandigheden en dat hiervoor geen milieu-effectrapport hoeft worden gemaakt. Dit besluit ligt vanaf 14 september 2009 zes weken ter inzage bij de Informatiebalie in het Stadskantoor. Na een telefonische afspraak met M. Deenik van de afdeling Milieu kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen, tel. (073) 615 98 33.

Omdat dit besluit een voorbereidingsbesluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, is het niet mogelijk zienswijzen in te dienen tegen dit besluit. Zienswijzen moeten kenbaar worden gemaakt tijdens de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking milieuvergunning.

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 14 september 2009