stcrt-2009-12797-v1-001.png Rectificatie vastgesteld wijzigingsplan Roeivereniging Voorne-Putten

Hierbij maken wij ingevolge artikel 11 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders van Brielle op 8 september 2009 het wijzigingsplan ‘Roeivereniging Voorne-Putten’ heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op een nieuwe locatie voor de roeivereniging Voorne-Putten aan de Kanaaldijk-West. In het wijzigingsplan is een bouwvlak opgenomen, waarbinnen een botenberging, een clubhuis en een sanitairgebouw gerealiseerd kunnen worden.

Het wijzigingsplan ‘Roeivereniging Voorne-Putten’, ligt met ingang van vrijdag 11 september 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de Afdeling VROM, Stadskantoor, Slagveld 36, kamer 0.30 van 8.00 uur tot 12.30 uur.

Gedurende bovengenoemde termijn (van 11 september 2009 tot en met 22 oktober 2009) kunnen belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders hebben ingediend. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van 6 weken, tenzij gedurende deze termijn, naast het instellen van beroep tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Raad van State.

Naar boven