Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2009, 12450Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-12450-001.png Bekendmaking goedkeuring vaststelling uitwerkingsplan ‘Dotterbloemstraat te Landhorst’, artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord Brabant bij besluit van 5 augustus 2009 goedkeuring hebben verleend aan het besluit van burgemeester en wethouders van 30 juni 2009 tot vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Dotterbloemstraat te Landhorst’. Dit uitwerkingsplan heeft ten doel de bouw van maximaal 18 woningen op diverse percelen gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Landhorst’ met de bestemming ‘Woondoeleinden uit te werken’ mogelijk te maken. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De termijn hiervoor bedraagt 6 weken en vangt aan op 20 augustus 2009. Gedurende deze termijn ligt het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten en het uitwerkingsplan voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Ruimte en wonen, Brink 3 te Sint Anthonis. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het betreffende besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.