stcrt-2009-12268-001.png Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2006, wijzigingplan De Haar 9–11

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de zij in hun vergadering van 11 augustus 2009 het bestemmingsplan Buitengebied 2006, wijzigingplan De Haar 9–11 heeft vastgesteld.

Wat beoogt dit plan

Het perceel De Haar 9–11 heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming agrarische bedrijfsdoeleinden (= het agrarisch bouwperceel) met de nadere aanduiding iv (intensieve veehouderij). Het agrarische bouwperceel wordt opgeheven en de agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt. De bestemming wordt gewijzigd in woondoeleinden ten behoeve van de huidige twee woningen met erf en bijgebouwen en voor het overige gedeelte in agrarisch gebied met landschappelijke waarde.

U kunt het plan inzien

Het plan ligt met ingang van 19 augustus 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak ‘s middags (maandag tot en met donderdag) kan het plan worden ingezien bij de sector Grondgebied (Buitenplaats), aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel.

Hoe kunt u reageren

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit bij burgemeester en wethouders bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel.

Het college zal, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

  • 1. naam en adres van de indiener;

  • 2. de dagtekening;

  • 3. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

  • 4. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is.

Indien u bij het college een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter te Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed zulks – gelet op de betrokken belangen – vereist.

In het geval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening, dient u het verzoek te richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit bedraagt € 150,00 voor natuurlijke personen en € 297,00 voor rechtspersonen.

Scherpenzeel, 13 augustus 2009

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

A.J.E. van der Werf-Bramer.

De burgemeester,

J.J.H. Colijn-de Raat.

Naar boven