Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2009, 17Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 januari 2009, nr. VGP/ADT 2899653, houdende benoeming van de leden van de commissie risicobehandeling nieuwe drugs

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel II sub A van het ‘Besluit tot wijziging Instelling Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs en het Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003’;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Met ingang van 1 april 2008 zijn tot lid van de commissie risicobeoordeling nieuwe drugs benoemd:

  • a. Dhr drs. W. Best, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

  • b. Dhr A.J.J. de Bruin, Korps Landelijke Politiediensten: Unit Zuid-Nederland (Synthetische Drugs).

  • c. Dhr drs. G.H.A. van Brussel, GG&GD Amsterdam.

  • d. mw. mr. E.E.H. van Duijnhoven, Ministerie van Justitie: Openbaar Ministerie (tot 1 oktober 2008).

  • e. Dhr. A. Elissen, Nationaal Netwerk Drugsexpertise (NND).

  • f. Dhr. drs. J.J.C. Eversdijk, Ministerie van Justitie: Openbaar Ministerie, Parket-Generaal (vanaf 1 oktober 2008)

  • g. Dhr. dr. D.J. Korf, Universiteit van Amsterdam: Criminologisch Instituut Bonger.

  • h. Mw. dr. M.W. van Laar, Trimbos-instituut, Focal Point; tevens voorzitter.

  • i. Dhr. drs. M. Martena, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Voedsel en Warenautoriteit (VWA) .

  • j. Mw. mr. M.H.J. van de Mortel, Ministerie van Justitie: Landelijk Parket (tot 1 oktober 2008).

  • k. Dhr. dr. R.J.M. Niesink, Trimbos-instituut, Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS).

  • l. Dhr dr. E.J.M. Pennings.

  • m. Mw. dr. A.J. Poortman-van der Meer, Ministerie van Justitie: Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

  • n. Mw. mr. J. de Quartel, Ministerie van Justitie: Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding.

  • o. Mw. drs. I. de Vries, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

  • p. Mw. drs. W.M. de Zwart, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.

 • 2. Tot plaatsvervangend lid zijn benoemd met ingang van 1 april 2008:

  • a. Dhr. ing. J.H.A. Heuvelmans, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid, onder a;

  • b. Dhr. dr. R. ter Haar, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid onder c;

  • c. Dhr. dr. M. de Kort, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid onder p;

  • d Dhr. drs. T. Nabben, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid onder g;

  • e. Mw. drs. M. Veltkamp, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid onder d (tot 1 oktober 2008);

  • f. Dhr. dr. J. van den Berg, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid onder m;

  • g. Dhr. ir. P. van Dijk, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid onder k;

  • h. Dhr. mr. J.L. Luijs, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid onder n;

  • i. Mw. drs A. van Riel, ter vervanging van het lid, genoemd in het eerste lid onder o.

 • 3. Tot secretaris van de commissie wordt benoemd dhr dr. L.A.G.J.M. van Aerts (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM), en diens plaatsvervanger dhr dr. J.G.C. van Amsterdam (RIVM).

 • 4. Op de leden van de commissie zijn het Vacatiegeldenbesluit 1988 en het Reisbesluit Binnenland van toepassing, voor zover niet uit andere hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit ’s Rijks kas. De vergoeding bedraagt het maximum dat geldt voor een algemene commissie.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.