stcrt-2009-11876-001.png Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Villagebieden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad van Blaricum op 23 juni 2009 het bestemmingsplan `Villagebieden` gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan Villagebieden is opgesteld ter vervanging van de geldende, merendeels verouderde, bestemmingsplannen voor de bestaande villagebieden van Blaricum en het afzonderlijk gesitueerde deelgebied Crailo. Het bestemmingsplan Villagebieden is hoofdzakelijk een consoliderend plan. Dat wil zeggen dat de bestaande situatie als uitgangspunt wordt genomen. Dat betekent niet dat er niets verandert. Het nieuwe plan maakt beperkte uitbreidingen mogelijk, zij het binnen een aantal randvoorwaarden

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Tevens zijn ambtshalve wijzigingen in het plan opgenomen. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen en een exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en -besluit van 23 juni 2009 met alle bijbehorende stukken en het vastgestelde ter inzage liggende bestemmingsplan Villagebieden.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, bijbehorende stukken en het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit, liggen vanaf vrijdag 7 augustus gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op maandag ook van 13.30 uur tot 15.30 uur. Tevens is het bestemmingsplan Villagebieden te raadplegen via de website (www.blaricum.nl).

Beroep

Gedurende de inzage termijn kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • een belanghebbende die naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de raad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de raad naar voren te brengen;

  • eenieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Blaricum, 6 augustus 2009

Burgemeester en wethouders van Blaricum,

J.N. de Zwart-Bloch,

burgemeester.

A. Hogendoorn,

secretaris.

Naar boven